Lukio-opinnot vauhtiin! -opintojaksosta tukea lukio-opintojen alkuun

Olet varmasti huomannut, että perusopetuksessa kaikille ei ole kehittynyt riittäviä opiskelutaitoja ja rutiinia tehdä töitä oppimisen eteen. Miten saada opiskelijat heti kelkkaan ja etenkin pysymään kelkassa mukana?

Lukio-opinnot vauhtiin on kahden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka on tarkoitettu lukion aloittaville, opinnoissaan tukea tarvitseville opiskelijoille. Opintojakson aikana opiskelija pääsee tutustumaan koulun moniammatillisiin toimijoihin ja kynnys tuen pyytämiseen ja vastaanottamiseen madaltuu.

Opintojakson aikana opiskelijalle kehittyvät hyvät rutiinit oppimisen tekniikoihin ja ajankäytön suunnitteluun. Jokaisella tapaamiskerralla on varattu myös aikaa sille, että opiskelijat tekevät läksyjään ja saavat siihen apua. Näin he pääsevät heti testaamaan käytännössä oppimisen tekniikoita ja he oppivat toimivat rutiinit läksyjen tekoon. Siten heidän on oppitunneilla helpompi keskittyä opetukseen. Opiskelijat saavat opintojaksolla tukea myös sähköisten oppimis- ja koealustojen käytössä, jolloin niiden käyttäminen myöhemmin opinnoissa on jo tuttua.

Opintojakson avulla opiskelijan kuva itsestä lukio-opiskelijana ja opiskelijaitsetunto säilyvät positiivisempina heti alusta alkaen. Opintojakson myötä opintojen alku helpottuu tukea tarvitsevilla opiskelijoilla ja heidän sitoutumisensa opintoihin vahvistuu.

Opintojakso sijoittuu heti ensimmäisenä lukiovuonna ensimmäiseen jaksoon. Opintojakso kestää kahden tai kolmen jakson ajan, riippuen siitä, pidetäänkö tapaamisia kerran vai kaksi viikossa.

Opintojaksoa on mahdollista hyödyntää myös myöhemmän vaiheen opiskelijoille tarvittaessa.

Lukio-opinnot vauhtiin 2 op (OP03) -kurssikuvaus:

Erityisopettajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajien yhteistyöllä opiskelija

 • tutustuu sähköiseen oppimisympäristöön ja siellä oleviin toimintoihin
 • harjoittelee abitti-koejärjestelmän ja perusohjelmien käyttöä
 • tutustuu sähköiseen kokeeseen
 • saa keskustella erityisopettajan kanssa mahdollisista tuen tarpeista
 • harjoittelee oppimistekniikoita eri oppiaineissa
 • kokeilee konkreettisia apuvälineitä lukio-opinnoissa menestymiseen.

Opintojakson tavoitteet:

 • opiskelija osaa toimia lukion käyttämässä sähköisessä oppimisympäristössä
 • hallitsee sähköisten kirjoitusten vaatimat perustaidot ja kirjoituksissa käytettävät perusohjelmistot
 • tutustuu kyberturvallisuuteen
 • hallitsee lukiossa tarvittavia erilaisia oppimistekniikoita ja -taitoja
 • oppii tuntemaan omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa ja valitsemaan itselleen soveltuvimmat työtavat
 • oppii hallitsemaan ja sietämään opintojen aikana vastaan tulevia haastavia tilanteita ja saa välineitä niiden kohtaamiseen

Arvioinnin perusteet:

 • Opintojaksosta on mahdollista saada suoritusmerkintä.
 • Suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijalla täytyy olla riittävä määrä läsnäoloa, suunnitelma omista tavoitteista opintojaksolle ja suunnitelmassa vähintään kaksi ohjausmerkintää erityisopettajan kanssa käydystä ohjaavasta keskustelusta.
Mitä kurssin käyttöönotto vaatii

Opintojakso vaatii erityisopettajan työpanoksen vastuullisena opettajana. Lisäksi opiskelijahuollon toimijat, matemaattisten aineiden opettaja ja kielten opettaja tarvitaan opintojaksolle vierailijoina n. 2 tuntia / henkilö (1-2*75min). Jakso tulee sisällyttää kurssitarjottimeen ja sitä tulee markkinoida perusopetuksen opoille, jotta ne opiskelijat, jotka opintojaksosta hyötyvät, osaavat valita sen jo ensimmäisiä opintojaksovalintoja tehdessään.

Lukio-opinnot vauhtiin -opintojaksolle on valmis runko tarjolla!

Opintojaksoa kannattaa mainostaa perusopetuksen opoille ja antaa siten heille mahdollisuus ohjata valikoitu joukko Lukio-opinnot vauhtiin -opintojaksolle.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Pauliina Seppä

Salon lukio

etunimi.sukunimi@salo.fi