Koulun käytänteet

A
Arviointi
Arvioinnin tehtävänä on kuvata, miten hyvin olet saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Jakso lopussa saat kurssiarvosanan ja kevätlukukauden lopussa saat lukuvuositodistuksen. Arvioinnin tehtävänä on auttaa sinua muodostamaan totuudenmukainen kuva oppimisestasi. Arviointi muodostaa kokonaisuuden, jonka yhtenä osana on opettajan antama palaute opintojen aikana.  Opintojen aikana opit myös itse arvioimaan ja seuraamaan omien taitojesi kehittymistä opettajan tukiessa tätä prosessia. Tätä kutsutaan itsearvioinniksi.

Kolmen taito- ja taideaineen (kotitalous, käsityö ja kuvataide) kaikille yhteiset opinnot päättyvät 7. luokalla ja musiikin opinnot 8. luokalla. Niiden arvosanat siirtyvät päättötodistukseen. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, jotka määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanoille viisi (5), seitsemän (7), kahdeksan (8) ja yhdeksän (9). Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin hyvää osaamista.

E
Ensiapu
Jos sairastut tai loukkaannut koulupäivän aikana tai koulumatkalla, sinua hoitaa ensisijaisesti koulun terveydenhoitaja. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, ota yhteys opettajaan. Terveydenhoitaja tai opettaja arvioi jatko-hoidon tarpeen ja ohjaa jatkohoitoon, jollei ole välttämätöntä kutsua ambulanssia paikalle.

Erityisopettaja
Erityisopettaja auttaa sinua oppimisvaikeuksissa. Voit ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä erityisopettajaan tai puhua asiasta aineen opettajalle.

H
Henkilökohtainen/koulun omaisuus
Kunnioita toisen omaisuutta. Turun kaupungin koulussa olevan oppilaan henkilökohtaisen omaisuuden korvaamisessa lähtökohtana on, että jokainen vastaa itse itselleen aiheutuneista vahingoista. Kaupunki ei korvaa
• opetustilanteessakaan rikkoutunutta omaisuutta, mikäli oppilas on toiminut vastoin koulun antamia ohjeita,
• koulun naulakkotiloissa olevaa omaisuutta,
• välitunnilla vahingoittunutta omaisuutta,
• koulumatkalla vahingoittunutta omaisuutta,
• kotivakuutuksen omavastuuosuutta,
• oppilaan omasta halustaan kouluun tuomaa, opetukseen liittymätöntä omaisuutta, esim. matkapuhelimia, cd-soittimia, kameroita.

K
Kabaree
Kabaree on Puropellon koulun kevätnäytös, jonka päättöluokkalaiset suunnittelevat ja toteuttavat.

Kiusaaminen
Kerro kiusaamisesta heti opettajalle, kuraattorille, terveydenhoitajalle tai oppilaanohjaajalle. Henkinen ja fyysinen väkivalta on viime kädessä poliisiasia. Puropellon koulun KivaKoulu-tiimi käsittelee viipymättä kiusaamistapauksia.

Koulualueelta poistuminen
Älä poistu koulualueelta luvatta. Koulu vastaa jokaisen oppilaan turvallisuudesta ja on vastuussa oppilaasta koulupäivän ajan. Katso kohta ”kurinpito”.

Koulun hallinto
Rehtori ja apulaisrehtorit vastaavat koulun hallinnosta. Opettajat vastaavat opetussuunnitelman mukaisesta opettamisesta sekä arvioinnista.

Koulun kerhot
Kerhot järjestetään iltapäivisin koulun jälkeen ja ne ovat maksuttomia koulun oppilaille. Kulloisenkin lukuvuoden kerhoista tiedotetaan syksyn ja kevään alussa.

Koulumatkat
Koulumatka on osa koulupäivääsi. Käyttäydy sääntöjen mukaan liikenteessä ja asiallisesti linja-autossa. Sinulla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, mikäli koulumatkan pituus on yli viisi kilometriä ja käyt omaa lähikouluasi.

Koulun tilat ja opetusvälineet
Kunnioita yhteistä omaisuutta. Laita roskat roskakoriin ja pidä paikat siistinä. Älä melua tai riehu käytävillä.

Koulukuraattori
Koulukuraattori  auttaa sinua erilaisissa ongelmatilanteissa kotona, koulussa ja ihmissuhteissa. Koulukuraattori on tavattavissa Puropellon koulussa parina päivänä viikossa. Tarkista päivät kuraattorin huoneen ovelta. Jos sinulla on asiaa koulukuraattorille, pyydä lupa tunnilta poistumiseen tunnin pitäjältä. Opettaja kirjoittaa sinulle lupalapun.

Koulupsykologi
Koulupsykologi auttaa sinua koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa. Koulupsykologi on tavattavissa Puropellon koulussa parina päivänä viikossa. Tarkista päivät psykologin huoneen ovelta. Jos sinulla on asiaa koulupsykologille, pyydä lupa tunnilta poistumiseen tunnin pitäjältä. Opettaja kirjoittaa sinulle lupalapun.

Koulun terveydenhoitaja
Koulun terveydenhoitaja auttaa sinua terveyteen liittyvissä asioissa. Koulun terveydenhoitaja on tavattavissa Puropellon koulussa joka päivä. Jos sinulla on asiaa terveydenhoitajalle, pyydä lupa tunnilta poistumiseen tunnin pitäjältä. Opettaja kirjoittaa sinulle lupalapun. Jos nuoren keskittymisen tai tarkkaavaisuuden kyvyt herättävät huolta, otetaan yhteyttä luokanvalvojaan ja kouluterveydenhoitajaan.

Kurinpito
Noudata koulun järjestyssääntöjä. Jos näin ei tapahdu, Puropellon koulussa on käytössä seuraamusjärjestelmä, joka toimii seuraavasti: kehityskeskustelu > kasvatuskeskustelu > jälki-istunto. Rikkeestä ja seuraamuksesta tiedotetaan huoltajaa Wilman kautta. Aluksi opettaja siis keskustelee oppilaan kanssa ja yhdessä pyritään etsimään ratkaisua ongelmaan. Jos oppilas toistuvasti rikkoo samaa koulun käytäntöä, hän voi saada rangaistukseksi jälki-istunnon. Rikkeitä ovat mm.
• aiheeton oleskelu sisätiloissa välitunnin aikana
• epäasiallinen oppituntityöskentely
• epäasiallinen käyttäytyminen
• koulun omaisuuden tahallinen vahingoittaminen
• päihteiden tai tupakkavalmisteiden (tupakka, nuuska, sähkötupakka) käyttö
• luvaton poistuminen koulualueelta
• sovitun tai määrätyn tehtävän laiminlyönti
• toistuvat myöhästymiset
• vilpillinen menettely
Jälki-istunto on yleensä tiistaisin klo 14.15 – 15.45. Jälki-istuntoon tulevat kokoontuvat opettajanhuoneen eteen. Jälki-istunnot vaikuttavat käyttäytymisen arvosanaan.

Kännykkä
Oppitunnin alussa matkapuhelin laitetaan kännykkäparkkkiin tai omaan reppuun eli oppitunnilla kännykän käyttö on kielletty. Ruokasalissa ja ruokaillessa ei saa käyttää kännykkää.

Käyttäytyminen oppitunnilla
Anna työrauha luokkatovereille ja keskity tunnilla annettuun tehtävään. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus tavoitella hyvää koulumenestystä rauhallisessa ympäristössä. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 29§). Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Perusopetuslaki 35§). Tunnilla ei saa juoda tai syödä mitään, ei edes purukumia.

Kypärä
Käytä pyöräillessä aina kypärää ja ajovaloja.

L

Liikuntatunnille meno
Siirry pukuhuoneeseen ja/tai liikuntapaikalle suoraan edelliseltä oppitunnilta. Vaihda liikuntavarusteet viivyttelemättä päällesi.

Lukujärjestyksestä poikkeava tuntiohjelma
Sovi aina etukäteen opettajan kanssa siitä osallistutko oppitunnille vai voitko mennä esim. opon pienryhmäohjaukseen, oppilaitosvierailulle tai yritysvierailulle. Sinut merkitään poissaolevaksi oppitunnilta, jos et ole pyytänyt lupaa poissaoloon. Lukujärjestykseen merkityn oppitunnin pitäjä merkitsee Wilmaan, jos olet muualla oppitunnin aikana. Lukujärjestyksen mukainen ohjelma on aina ensisijaista. Esim. koetta ei siirretä sen takia, että joku on ehdottanut muuta ohjelmaa sille tunnille.

Löytötavara
Palauta löytötavara koulun kansliaan 2. kerrokseen.

Läksykerho
Läksykerho järjestetään maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 14.15–15.00. Läksykerho on tukiopetusta, jota annetaan pienryhmissä. Maanantaisin paikalla on erityisopettaja, tiistaisin kielten opettaja, keskiviikkoisin erityisopettaja ja torstaisin matemaattisten aineiden opettaja. Muidenkin aineiden läksyjä saa tulla läksykerhoon tekemään. Paikka ilmoitetaan opettajanhuoneen ovella.

M
Myöhästyminen
Tule tunneille ajoissa. Koulun ulko-ovet ovat lukossa oppituntien ajan. Ulko-oven vieressä on ovipuhelin, johon soittamalla saa yhteyden kansliaan, josta ovi avataan. Myöhästymisestä tulee Wilma-merkintä. Kolmesta merkinnästä seuraa luokanvalvojan pitämä kasvatuskeskustelu.

O
Opetussuunnitelma
Koulutyö perustuu opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma on ennalta laadittu suunnitelma siitä, miten oppiaineksen käsittely jakaantuu lukuvuodelle. Jos joudut olemaan esim. sairauden takia pois koulusta, sinun tulee mennä tukiopetukseen pysyäksesi mukana opetuksen tahdissa.

Oppilaskuntatoiminta
Kaikki Puropellon koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan tehtävä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista oppilaita koskevissa asioissa. Kustakin luokasta valitaan kaksi edustajaa, jotka edustavat luokkaa oppilaskunnan hallituksessa. Oppilaskunnan toiminnasta vastaavat Matias Tammiala ja Lotta Alaranta. Myös tukioppilastoiminta on oppilaskuntatoimintaa.

Oppimateriaalit
Pidä oppikirjat ja välineet mukana koulussa. Pidä hyvää huolta oppikirjoista. Palauta kirjat hyvässä kunnossa opetusjakson jälkeen.

Oppilashuolto
Koulussa kokoontuu oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, laaja-alainen erityisopettaja, opinto-ohjaajat, koulupsykologi, kuraattori, terveydenhoitaja psykiatrinen sairaanhoitaja ja koululääkäri. He pyrkivät yhteistyön avulla edistämään koulutyötäsi.

P
Peruskoulun päättötodistus
Peruskoulun päättötodistuksen avulla haetaan jatkokoulutukseen ammatilliseen koulutukseen, lukioihin ja TUVA-koulutukseen

Poissaolot
Huoltaja on velvollinen mahdollisimman pian ilmoittamaan Wilmassa tai puhelimitse poissaolosta ja sen syystä luokanvalvojalle. Voit olla koulusta pois vain luokanvalvojan (joka antaa luvan enintään 3 päivän poissaoloon) tai rehtorin luvalla, sairastumisia lukuun ottamatta. Poissaololupaa pitää pyytää vähintään viikkoa ennen poissaolojaksoa. Kerää ennen poissaoloa opettajilta poissaolon aikana suoritettavat työt ja tehtävät. Esitä ne opettajille poissaolosi jälkeen.

R
Ruokailu
Puhelimen käyttö ei ole sallittu ruokailun aikana. Ruokailun päätyttyä, kun oppilas on palauttanut ruokailuvälineet, puhelimen käyttö on sallittua. Ruokaile siististi ja luokalle osoitetussa pöydässä. Voitele leipä luokalle osoitetussa pöydässä. Palauta tarjotin ja ruokailuvälineet niille kuuluville paikoille, kun olet ruokaillut ja poistu ruokasalista välitunnille. Ulkovaatteiden ja päähineiden käyttö ruokasalissa on kielletty. Kouluun ei saa tilata ruokaa.

S
Sairastuminen
Huoltaja merkitsee viipymättä Wilmaan poissaolosi tai ilmoittaa asiasta puhelimitse luokanvalvojalle. Jos olet poissa kokeesta sairastumisen vuoksi, voit sopia kouluun tultuasi opettajan kanssa kokeen suorittamisesta. Jos olet pois kokeesta ilman etukäteen ilmoitettua hyväksyttyä syytä, opettaja ei ole velvollinen järjestämään sinulle koetta.

T
TET
TET on työelämään tutustumista. TET-jaksoja järjestään koulutus- ja ammattivalintojen perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. 8. luokalla TET-jakson pituus on viisi koulupäivää toukokuussa, 9. luokalla viisi koulupäivää marras-joulukuussa.

Tukiopetus
Pyydä opettajalta tukiopetusta, kun se on tarpeen. Ota vastaan tukiopetusta, jos opettaja sitä ehdottaa. Voit osallistua myös läksykerhoon, joita järjestetään  maanantai, tiistai, keskiviikkona ja torstai klo 14.15-15.00.

Tukioppilaat
Tukioppilastoiminta on osa oppilaskuntatoimintaa. Tukioppilaiden tehtävä on edistää oppilaskunnan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jokaisen oppilaan koulussa viihtymistä. Tukioppilastoiminnasta vastaa Henri Seitala.

Työrauha oppitunnilla
Luokkaan tullessa jätä puhelimen kännykkäparkkiin tai pistää se reppuun. Pidä työskentelyvälineet mukana. Puhu omalla vuorollasi ystävällisesti ja kannustavasti kaikille.

U
Ulkovaatteet
Jätä ulkovaatteet luokan ulkopuolella olevaan naulakkoon. Päähineen käyttö on luokissa ja ruokasalissa kielletty. Älä jätä rahaa tai muuta arvokasta omaisuutta takin taskuun tai koululaukkuun.

V/W
Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot jaetaan kolmeen ryhmään: taide- ja taitoaineen valinnaisiin tunteihin, pitkään valinnaisaineiseen sekä lyhyisiin valinnasiaineisiin. Ne valitaan 7. luokalla ja valinta tehdään kahdeksi vuodeksi eli 8. luokalla alkaneiden valinnaisten tuntien sekä pitkän valinnaisaineen opiskelu jatkuu 9. luokalla. Riippuen alakoulussa aloitetuista kieliopinnosta ja liikuntaluokalla opiskelusta valitset yhden taide- ja taitoaineen valinnaisiksi tunneiksesi ja mahdollisesti yhden pitkän valinnaisaineen kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten. Lisäksi valitset 1 – 2 lyhyttä valinnaisainetta kahdeksatta luokkaa varten sekä yhden lyhyen valinnaisaineen yhdeksättä luokkaa varten. Sinun tulee sitoutua tekemiisi valinnaisainevalintoihin.

WC
Älä oleskele välituntisin turhaan wc-tiloissa.

Wilma
Wilma on koulun virallinen tiedotuskanava. Sinun tulee seurata Wilmaa säännöllisesti. Pystyt seuraamaan Wilman kautta muun muassa arvosanojasi, poissaolojasi sekä tuntiaktiivisuuttasi.

Välipalat
Ruokalasta saa ostaa välipalaa maanantaista torstaihin klo 12.45-13.00. Välipalakortti tulee ostaa etukäteen.

Välitunnit
Mene välitunnille hidastelematta ja reippaasti. Välituntivalvoja valvoo sitä, että kaikki oppilaat menevät välitunnilla ulos. On tärkeää käydä koulupäivän aikana ulkona raittiissa ilmassa ja koulun tilojen on myös tuuletuttava. Jos ulkona on kova pakkanen (-15 celsiusta), oppilaat voivat valvojan luvalla oleskella ala-aulassa (1.kerros). Jos ulkona sataa, oppilaat menevät ulos katoksen alle. Rajut leikit sekä kivien tai lumipallojen heittäminen ovat kiellettyjä.

Y
Yhteishaku
Yhteishaku on valtakunnallinen hakumenettely, jonka avulla haet yhdeksännen luokan keväällä toiseen asteen koulutukseen (ammatillinen koulutus tai lukio) tai TUVA-koulutukseen. Sinut valitaan koulutukseen peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Ammatillisen koulutuksen valintaperusteina toimivat yleinen koulumenestys sekä kahden tunnin valinnaisaineen (kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki) arvosanana. Lukiokoulutukseen opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiarvon perusteella. Yhteishakuun voi kuulua myös pääsy- ja soveltuvuuskoe.

Yhteistyö
Ole avulias ja reilu muita oppilaita kohtaan. Ole ystävällinen ja pyri tulemaan kaikkien kanssa toimeen. Ole rehellinen, älä kiusaa ketään ja yritä ymmärtää erilaisia mielipiteitä. Kenenkään ei tarvitse sietää epäasiallista kohtelua.

Ole kohtelias, vie roskat roskakoriin ja pidä paikat siistinä. Omien jälkien siivoaminen ruokailussa on kiitos ruuasta.

Hoida velvollisuutesi ajoissa, ilmaise mielipiteesi asiallisesti ja rakentavasti ja tee annetut kotitehtävät. Ole oma-aloitteinen ja käy koulua säännöllisesti. Arviointi perustuu säännölliseen koulunkäyntiin. Pidä koulussa mukana tarvittavat opiskeluvälineet (kirjat, kynät, liikuntavarusteet).