Oppilashuolto

Koulupsykologit ja koulukuraattori

Lukuvuoden 2021−2022 alussa Turun kaupunki lisäsi psykologiresurssia, minkä johdosta Puolalan kouluun saatiin omat koulupsykologit ala- ja yläkouluihin. Yläkoulun koulupsykologina toimi Konstantin Olli ja alakoulun koulupsykologina Tarja Klami-Polojärvi. Yläkoulussa koulupsykologi oli paikalla kolmena päivänä viikossa ja alakoulussa neljänä päivänä.

Koulukuraattorina työskenteli Jenni Teräs. Koulukuraattori oli alakoulussa kahtena päivänä ja yläkoulussa kolmena päivänä viikossa.

Koulukuraattori ja -psykologit tekivät lukuvuonna oman yksilöasiakastyönsä lisäksi myös yhteistyötä opettajien, muiden oppilashuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia myös osa koulupsykologien ja –kuraattorien työstä toteutui etäyhteyksien avulla. Yksilötapaamiset pyrittiin kuitenkin järjestämään aina lähitapaamisina.

Kouluterveydenhoitajat

Koulun terveydenhoitajat ovat pääsääntöisesti olleet tänä lukuvuonna kouluilla lähes päivittäin. Oppilaille pyrittiin suorittamaan luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset. Koronavuosi heijastui kuitenkin kouluterveydenhuoltoon ja osa oppilaista jäi tarkastamatta, koska terveydenhoitajat siirrettiin tilapäisesti muihin tehtäviin esim. koronapuhelimeen.

Laajat terveystarkastukset (lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin 1-, 5- ja 8.-luokkalaisille. Terveydenhoitaja kutsui vanhemmat mukaan 7.-luokkalaisten tarkastukseen. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuk-siin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Syksyn 2021 aikana annettiin kaikille halukkaille yli 12-vuotiaille oppilaille koronarokotukset kou-luilla.

Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun hen-kilökunnan kanssa ja osallistuvat oppilashuoltotyöhön.