Oppilaan tuki

Koulumme vahvuutena on moniammatillisuus. Luokanopettajat ja erityisluokanopettajat sekä avustava ja ohjaava henkilökunta työskentelevät jokaisen oppilaan parhaaksi. Koulu tukee monin keinoin oppilasta hänen kasvussaan ja oppimisessaan.

Luolavuoren koulussa noudatetaan oppilaan tuen portaita. Oppilas voi saada tukea yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Tukimuotoina voivat olla esim. opetuksen eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, pienluokka, maahanmuuttajan tukijärjestelyt ja oppilashuollon palvelut. Tukimuodoista neuvotellaan ja sovitaan aina huoltajan kanssa.

Oppilaan tuki -sivustoyte_juna_400

Oppilaan tukeen liittyvät suunnitelmat

Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan aina henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemistä, tarvittavat opetusjärjestelyt sekä oppilaan tarvitsema tuki. Oppimissuunnitelma tehdään aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä myös yleisen tuen oppilaalle.

HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma tehdään jokaiselle Luolavuoren koulun pienluokan oppilaalle. HOJKS:ssa määritellään oppilaan opetuksen yksilölliset pedagogiset periaatteet ja tavoitteet sekä oppiaineitten oppimäärien yksilöllistämiset ja muu tarvittava tuki. Oppiaineet yksilöllistetään Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtaisista tavoitteista. Mikäli yksilöllistämistä ei tarvita, käytetään yleisiä oppimääriä.

Erityisen tuen oppilaan arviointi perustuu HOJKS:ssa asetettuihin tavoitteisiin. Luolavuoren koulussa yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan opiskelevien oppilaiden arviointi on sanallista. Keväällä annettavan lukuvuositodistuksen lisäksi oppimista arvioidaan vuoden aikana HOJKS-keskusteluissa.