Järjestyssäännöt

Käytännön järjestelyt
 • koulutyön aikana noudatetaan järjestyssääntöjä
 • järjestyssääntöjä täydennetään ja tarkennetaan yksikkökohtaisilla suosituksilla (Ohjaavat periaatteet)
 • koulutyö alkaa ja päättyy työjärjestyksen mukaan
 • oppilaiden velvollisuus on suorittaa heille osoitetut tehtävät
 • huoltajan on ilmoitettava opettajalle kaikista oppilaan poissaoloista etukäteen
 • tiedossa oleva pidempi poissaolo on anottava kirjallisesti opettajalta tai rehtorilta
 Asianmukainen käyttäytyminen
 • oppilaan on käyttäydyttävä asianmukaisesti kaikessa koulun toiminnassa
 • oppilaiden on toimittava annettujen ohjeiden mukaisesti
 • kaikille on annettava työrauha
 • kaikenlainen henkinen ja fyysinen väkivalta on kiellettyä
 Tarkemmat määräykset esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä
 • kouluun ei saa tuoda ilman hyväksyttävää syytä sellaista esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa turvallisuutta tai joka soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen
 • tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö, hallussapito ja välittäminen on kiellettyä
 • tulentekovälineiden ja teräaseiden tai niihin rinnastettavien esineiden tuominen kouluun on kiellettyä
 • opiskeluun kuuluvien työvälineiden (esim. veitset ja sakset) asiaton käyttö on kielletty
 • opettajalla on oikeus ottaa haltuun kielletty tai oppimista häiritsevä esine tai aine
 • koulu ei vastaa opiskeluun kuulumattomista välineistä tai esineistä (esim. lelut ja kännykät)
 Koulun omaisuuden käsittely
 • koulun omaisuuden vahingoittaminen on kiellettyä
 • koulun omaisuuteen liittyvistä vahingoista on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökunnalle
 Oppilaan velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko
 • koulussa tapahtuneissa vahinkoasioissa noudatetaan vahingonkorvauslakia
 • toisen omaisuuden vahingoittaminen on kiellettyä
 • oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen oppilaan omaisuudelle tahallaan aiheuttamansa vahingon
 • tahallaan tehdystä vahingonteosta ilmoitetaan aina huoltajalle
 Koulun tilojen siisteydestä huolehtiminen
 • oppilas on velvollinen noudattamaan yleistä siisteyttä
 • oppilas voidaan kasvatuksellisista syistä määrätä puhdistamaan tai uudelleen järjestämään tahallaan tai huolimattomuudellaan esim. likaamansa koulun omaisuuden tai tilan
 • edellä mainituista tahallisista teoista johtuvista seurauksista ilmoitetaan aina huoltajalle
 Oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella
 • koulun sisätiloissa on liikuttava asiallisesti
 • välitunnit vietetään ennalta sovituilla välituntialueilla
 • välitunneilla noudatetaan erikseen sovittuja välituntiohjeita
 • koulualueelta ei saa poistua luvatta koulupäivän aikana