Ajankohtaista

Etäkahvila kieliprofiilista / Distanscafé om språkprofilen

Syyskuun etäkahvila:
Kieliprofiili

Kieltenopettajien oma etäkahvila kieliprofiilin käyttöönotosta. Miten kieliprofiilin luominen ja käyttöönotto on sujunut? Onko alusta jo valittu? Mikä oli/tulee olemaan opiskelijoiden ensimmäinen tehtävä? Tule jakamaan ideoita, kokemuksia ja kysymyksiä käytännön toteutuksista!

Aika: torstai 9.9.  klo 15.30-16.30

Paikka:  Google Meet
Tilaisuus on päättynyt.

Distanscafé i september:
Språkprofilen

Språklärarnas eget distanscafé om språkprofilen. Hur har skapandet och införandet av språkprofilen gått? Har ni redan valt ett underlag för profilen? Vad blev/kommer att bli de studerandes första uppgift? Kom och dela idéer, erfarenheter och frågor om det praktiska förverkligandet!

Tidpunkt: torsdag 9.9.  kl. 15.30-16.30

Plats: Google Meet
Tillställningen har avslutats.

Syksyn 2021 ohjelma / Program hösten 2021

Syksyn etäkahvilat

Etäkahvila-keskustelusarja LOPSin tueksi jatkuu syksyllä 2021 aineryhmissä.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan uuden LOPS:in käyttöönotosta!

Alustavat päivämäärät:

torstai 9.9. klo 15.30-16.30: Kieltenopettajien oma etäkahvila kieliprofiilin käyttöönotosta.

tiistai 26.10. klo 15.30-16.30: Etäcafe aineryhmittäin uuden LOPSin käyttöönotosta, aiheena opetusmateriaalit ja työtavat.

Tämän jälkeen etäcafet aineryhmittäin jatkuvat:
torstai 18.11. klo 15.30-16.30
tiistai 7.12. klo 15.30-16.30
Teemat päätetään aikaisemman tilaisuuden palautteiden perusteella ja tiedotetaan myöhemmin.

Paikka: Meet/Teams. 

Linkit ilmoittautumisiin täältä viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Linkki tapahtumaan on sivustolla ennen tilaisuuden alkamista. 

Keskustelun käytännöt: Keskustele, kuuntele, kunnioita. Tavoite on jakaa ja jalostaa ajatuksia. 

Höstens distanscaféer

Diskussionscaféerna med läroplansteman fortsätter med träffar i ämnesgrupper under hösten 2021.

Välkommen med att diskutera om hur vi kommit igång med GLP2021!

Preliminära datum:

torsdag 9.9. kl. 15.30-16.30: Språklärarnas eget distanscafé om språkprofilen.

tisdag 26.10. kl. 15.30-16.30: Distanscafé i ämnesgrupper om hur vi kommit igång med GLP2021: temat är undervisningsmaterial och arbetsmetoder.

Efter det här fortsätter distanscaféerna i ämnesgrupper:
torsdag 18.11. kl. 15.30-16.30
tisdag 7.12. kl. 15.30-16.30
Mer specifika teman bestäms senare på basis av feedback från det tidigare tillfället.

Plats: Meet/Teams. 

Länkar till anmälningarna hittar du här senast en vecka på förhand och länkarna till caféerna innan tillställningarna börjar.

Praxis för diskussionerna: Diskutera, lyssna, respektera. Målet är att dela och utveckla tankar. 

 

Etäkahvila työelämäyhteistyöstä 6.5. / Distanscafé om samarbete med arbetslivet 6.5.

Toukokuun etäkahvila: Työelämäyhteistyö

Tervetuloa keskustelemaan työelämäyhteistyöstä! 

Piritta Ekroth esittelee Tunne Työ 2.0-hanketta, jossa on tehty työelämälähtöiset toimintasuunnitelmat useille lukioille pääkaupunkiseudulla ja itäisessä Suomessa. Hankkeessa on myös muuten kehitetty lukioiden työelämäyhteistyötä. Alustuksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille ja ideoinnille. 

Aika: torstai 6.5. klo 16-17

Paikka:  Teams.

Distanscafé i maj:
Samarbete med arbetslivet

Välkommen att diskutera samarbete med arbetslivet!  

Piritta Ekroth presenterar projektet Tunne Työ 2.0, i vilket man gjort upp arbetslivsorienterade verksamhetsplaner för flera gymnasier i huvudstadsregionen och i östra Finland. Inom projektet har man också annars utvecklat gymnasiernas samarbete med arbetslivet. Efter presentationen har vi reserverat tid för frågor och brainstorming. 

Tidpunkt: torsdag 6.5. kl. 16-17.

Plats: Teams.

Etäkahvila ryhmänohjauksesta 22.4. / Distanscafé om grupphandledning 22.4.

Huhtikuun etäkahvila: Ryhmänohjaus

Tervetuloa keskustelemaan ryhmänohjauksen kehittämisestä! 

Aiheena on ryhmänohjauksen kehittäminen uuden opetussuunnitelman hengessä. Kuulemme esimerkkejä kehitetyistä malleista ja ideoista, ja tilaisuudessa on varattu aikaa keskustelulle ja ajatusten vaihdolle.

Aika: torstai 22.4.  klo 15.30-16.30

 

Distanscafé i april: Grupphandledning

Välkommen att diskutera hur man kunde utveckla grupphandledningen!

Temat är utvecklingen av grupphandledningen i den nya läroplanens anda.  Vi får höra om exempel på utvecklade modeller och idéer under utveckling. Tid har också reserverats för diskussion och idéutbyte. 

Tidpunkt: torsdag 22.4.  kl. 15.30-16.30

 

Etäkahvila korkeakouluyhteistyöstä 11.3. / Distanscafé om högskolesamarbete 11.3.

Maaliskuun etäkahvila: Korkeakouluyhteistyö

Tervetuloa keskustelemaan korkeakouluyhteistyöstä Turun yliopiston edustajien kanssa! 

Mari Kähkönen Turun yliopistosta ja Marjo Joshi sekä Katja Mäkinen Turun ammattikorkeakoulusta kertovat yhteistyöstä lukiokoulutuksen kanssa, ja tilaisuudessa on varattu aikaa keskustelulle. Lukio-opettajien ja opojen näkökulmia tarvitaan yhteistyön suunnittelussa. 

Aika: torstai 11.3.  klo 15.30-16.30/17.00
Tarvittaessa keskustelu voi jatkua klo 17 asti.

Paikka:  Teams.

Distanscafé i mars: Högskolesamarbete

Välkommen att diskutera högskolesamarbete med representanter för Åbo Akademi och Novia!

Tutorlärarnätverkets följande distanscafé är torsdag 11.3 kl. 15.30-16.30/17. Rebecca Karlsson och Icca Krook från Åbo Akademi berättar om samarbetet med gymnasieutbildningen. Även en representant från Novia deltar. Tid för diskussion har också reserverats. Gymnasielärarnas och studiehandledarnas perspektiv behövs även i planeringen av samarbete.

Tidpunkt: torsdag 11.3.  kl. 15.30-16.30/17.00
Vid behov kan diskussionen fortsätta till kl. 17.

Plats: Teams.

Etäkahvila arvioinnista 4.2. / Distanscafé om utvärdering 4.2.

Helmikuun etäkahvila: Arvioinnin konkreettiset työkalut jakoon

Etäcafetilaisuudessa kokoonnutaan aineryhmittäin vaihtamaan kokemuksia ja ajatuksia arvioinnin konkreettisista työkaluista. Kokeiluiden jakaminen ja ideointikeskustelu kollegoiden kanssa auttaa jokaisen työtä. Tervetuloa!

Aika: torstai 4.2.  klo 15.30-16.30

Paikka:  Teams.

Ilmoittaudu mielellään viimeistään ma 1.2

 

Distanscafé i februari: Dela med dig av konkreta verktyg för utvärdering

Under distanscafét samlas vi i ämnesgrupper för att utbyta tankar och erfarenheter om konkreta verktyg för utvärdering. Att dela med sig av sådant man provat på eller tillsammans med kollegor fundera på idéer och lösningar kan vara till stor hjälp i arbetet. Välkommen!

Tidpunkt: torsdag 4.2.  kl. 15.30-16.30

Plats: Teams.

Anmäl dig gärna senast må 1.2.

Kevään 2021 ohjelma / Program våren 2021

Kevään etäkahvilat

Etäkahvila-keskustelusarja LOPSin tueksi jatkuu neljällä tapaamisella keväällä 2021.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista!

Alustavat päivämäärät ja aiheet:

torstai 4.2.  klo 15.30-16.30 Arvioinnin konkreettiset työkalut jakoon

torstai 11.3. klo 15.30-16.30/17.00 Korkeakouluyhteistyö

torstai 22.4. klo 15.30-16.30 Ryhmänohjaus tuleville ykkösille; uusi lops 

torstai 6.5. klo 16.00-17.00 (Huom! Aika) Työelämäyhteistyö

Paikka: Teams. 

Ilmoittaudu viimeistään edeltävänä maanantaina. 

Linkit ilmoittautumisiin täältä viimeistään pari viikkoa ennen tapahtumaa. Linkki tapahtumaan on sivustolla ennen tilaisuuden alkamista. 

Keskustelun käytännöt: Keskustele, kuuntele, kunnioita. Tavoite on jakaa ja jalostaa ajatuksia. 

Vårens distanscaféer

Diskussionscaféerna med läroplansteman fortsätter med fyra träffar våren 2021.

Välkommen med att diskutera om aktuella teman!

Preliminära datum och teman:

torsdag 4.2.  kl. 15.30-16.30 Dela med dig av konkreta verktyg för utvärdering

torsdag 11.3. kl. 15.30-16.30/17.00 Högskolesamarbete

torsdag 22.4. kl. 15.30-16.30 Grupphandledning för blivande ettor; nya lp

torsdag 6.5. kl. 16.00-17.00 (OBS! Tiden!) Samarbete med arbetslivet

Plats: Teams. 

Anmäl dig senast måndag samma vecka. 

Länkar till anmälningarna hittar du här senast ett par veckor på förhand och länkarna till caféerna innan tillställningarna börjar.

Praxis för diskussionerna: Diskutera, lyssna, respektera. Målet är att dela och utveckla tankar. 

 

Syksyn 2020 ohjelma

Etäcafe – keskustelusarja LOPSin tueksi.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ajankohtaisista aiheista! Katso ohjeet.

  • 25.11. klo 18 Kemianopettajien etätapaaminen  

   Tervetuloa tapaamaan muita alueen kemianopettajia. Puhetta mm. LOPSin tiimoilta. Tule mukaan, jos aikataulu antaa myöden. Oma viinitarjoilu 🙂 Tapaamiseen ei tarvitse ilmoittautua. Tavataan Meetissä.

Koulutukset ja muu toiminta

  • 21.10.2020 klo 8.30 – 12 koulutus Oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet. Kouluttaja: Sanna Leinonen.
  • Luostarivuoren Lyseon lukiossa kokeiltiin yhteisopettajuuden malleja matematiikassa ja äidinkielessä. Katso webinaari 
  • Tutoroitavat aiheet ja tutoropettajat löydät täältä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Etäcafe – keskustelusarja LOPSin tueksi

Tarjoamme vertaistukea LOPSin koulukohtaiseen työstämiseen syksyn 2020 aikana etäyhteyksin.

Paikka: Teams / Meet. Linkki Teamsiin / Meetiin on nettisivuillamme ohjelman yhteydessä.

Aika: torstaisin klo 15.30 – 16.30, jollei toisin mainita.

Ilmoittaudu viimeistään edeltävänä maanantaina. Ilmoittautumislinkit löydät täällä.

Keskustelun käytännöt: Keskustele, kuuntele, kunnioita.  Tavoite on jakaa ja jalostaa ajatuksia. 

Lisätietoja: Irma Pilto, koordinaattori

irma.pilto@turku.fi, puh. 040 762 7467