Simulaatiopedagogiikan malli ja flipped learning simulaatio-opetuksessa

WinNovassa ViSussa mukana on kolme alaa, sosiaali- ja terveysala, merenkulkuala ja metsäala, joiden yhteistyönä kehitetään pedagogista mallia simulaatiopedagogiikkaan ja yhdistetään Flipped learning -periaatteella itslearningin digitaalista oppimisympäristöä ja simulaatio-opetusta.  Oppimisympäristöön tehdään materiaalia simulaation valmistautumisvaiheeseen, caseja simulaatioharjoituksiin ja strukturoituja lomakkeita oppimiskeskusteluun ja simulaatioharjoituksen arviointiin.

Sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajaopiskelijat perehtyvät Itslearningissa esimerkiksi asiakascaseen, jossa asiakkaalla on painehaava kantapäässä. He kertaavat haavanhoidon periaatteita Itslearningissa olevan oppimismateriaalin, videoiden ja ohjeiden, avulla. Opiskelijat tekevät tarkan kirjallisen suunnitelman, miten aikovat simulaatiotilanteessa toteuttaa haavanhoidon ja palauttavat sen opettajien kommentoitavaksi.

Simulaatiopäivänä ilmapiiri on sekä jännittynyt ja innostunut. Jännitystä lisää se, että muu ryhmä seuraa simulaatiotilannetta screeniltä reaaliajassa. Opiskelijat keräävät tarvittavat välineet ja toteuttavat asiakkaan kohtaamisen, haavanhoidon ja ohjauksen suunnitelmansa mukaisesti. Vertaisarvioijina toimivat opiskelukaverit tekevät merkinnät itslearningiin tabletilla. Simulaatiotilanne videoidaan ja opiskelijat pääsevät katsomaan ja arvioimaan omaa suoritustaan jälkikäteen iItslearningin lomakkeelle. Myöhemmin he täyttävät itslearningissa vielä lomakkeen, jossa reflektoivat omaa oppimistaan.  Opettajat antavat palautetta simulaation toteutuksesta ja koko prosessista sekä suullisesti että itslearningissa.

Itslearningiin on luotu useita asiakascaseja eri tutkinnon osiin, joita pystyy joustavasti hyödyntämään opiskelun eri vaiheissa. Opiskelijat ja opettajat ovat yhtä mieltä siitä, että simulaatiopedagogiikka on hyvä ja turvallinen tapa harjoitella ja oppia hoitotyötä. Oppiminen voi olla myös hauskaa!

Kuvakollaasi sosiaali- ja terveysalan simulaatiosta.

Merenkulkualalla itslearningin ja simulaation yhdistämispilotoinnissa työstettiin merenkulkualan perustutkinnosta radioviestinnän tutkinnon osaa. Tutkinnon osan laajuus on 5 osaamispistettä ja sisällön osalta sopi hyvin pilotointiin. Itslearningiin kerättiin perehtymismateriaalia, tuotettiin simulaatiocaseja ja arviointilomake sekä ohjeita opettajille simulaation toteuttamiseen.

Kuvakollaasi merenkulkualan simulaatiosta.

Metsäalalla on testattu hankkeessa toteutettuja simulaatio-opetukseen liittyviä oppimiskeskustelulomakkeita. Opiskelijoilta saatua palautetta hyödynnetään simulaatio-opetuksen kehittämisessä metsäkonealalla.

Kuvakollaasi metsäalan simulaatiosta.

Hankkeessa on tavoitteena vielä testata VR-lasien käyttö opetuksessa.  Hankkeen lopputuotoksena on simulaatio-opetuksen pedagoginen malli.

WinNovan kirjoituksen toimittivat hanketoimijat:

Anu Sköld-Nurmi
Piia Paavola
Miija Rintala
Jani Kujansuu
Marko Löytökorpi