Teemat

Hankkeen tavoitteet

Edistää paikasta riippumatonta oppimista uudella tavalla, aitoja työelämän tilanteita muistuttavissa oppimisympäristöissä

  1. rakentamalla/jatkokehittämällä avoimia virtuaalisia (AR/VR) oppimisympäristöjä sekä kehittämällä niiden oppimateriaaleja ja muita sisältöjä.
  2. ottamalla käyttöön simulaatio-oppimisympäristöjä, kehittämällä ja hyödyntämällä niitä uusilla aloilla. Mahdollistamalla simulaattoreiden etäkäyttöä.
  3. tuomalla pedagogisia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.

Alla olevaan kuvaan on koottu toteuttajien ajatuksia mind map-tyylisesti kartoitettuna. Näistä jatkamme hankkeen lopputuotoksen työstämistä. Lopputuotos tulee olemaan sähköisessä muodossa, ThingLink-esitys tai muu.

Seuraava vaihe on jäsentää näistä ajatuksista pääteemat ja alateemat lopputuotokseen sekä valita vastuutuottajat näille teemoille.