Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli edistää paikasta riippumatonta oppimista uudella tavalla, aitoja työelämän tilanteita muistuttavissa oppimisympäristöissä:

  1. rakentamalla/jatkokehittämällä avoimia virtuaalisia (AR/VR) oppimisympäristöjä sekä kehittämällä niiden oppimateriaaleja ja muita sisältöjä.
  2. ottamalla käyttöön simulaatio-oppimisympäristöjä, kehittämällä ja hyödyntämällä niitä uusilla aloilla. Mahdollistamalla simulaattoreiden etäkäyttöä.
  3. tuomalla pedagogisia malleja virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen käyttöön ammatillisessa koulutuksessa.

 

Tuloksista kerrottua:

”Keudan Digipajat ja ao. uuden teknologian digipolut, kuten lisätyn- ja virtuaalitodellisuuden ratkaisujen (AR ja VR) sekä 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen soveltaminen, robotiikan, tekoälyn ja uuden digimedian sekä Office 365 -palveluiden monipuolinen hyödyntäminen opetuksessa ovat saaneet kiitosta sekä opettajilta että kyseisten alueiden yhteistyökumppaneilta.”

Suurin hankkeen tarjoama hyöty on ymmärryksen syventäminen erilaisten menetelmien tuomasta todellisesta lisäarvo opiskelijan ammattiopetukseen liittyvän osaamisen hankkimisessa. Monessa tapauksessa yksinkertainen opiskelijalähtöinen malli vaikuttaa parhaalta: Viedään esimerkiksi tukimateriaalit videoina opiskelijan ”omaan maailmaan”, eli matkapuhelimella käytettäväksi henkilökohtaista etenemistahtia tukemassa. Tarjotaan samalla oppimismahdollisuus työympäristöön ja itse tekemiseen. Mallia voi sitten tarvelähtöisesti lähteä laajentamaan ja syventämään kohti vaativampien virtuaalisten menetelmien hyödyntämistä.”

”Hankkeessa kehitettyjen ratkaisujen kautta:

  • opiskelijoiden opiskelumenetelmät ja -materiaalit sekä oppimisympäristöt lisääntyvät ja monipuolistuvat
  • opettajat saavat uutta opetus- ja havaintomateriaalia
  • mahdollistetaan opiskelijoille erilaiset opiskelumuodot
  • pystytään entistä paremmin havainnollistamaan asiakastöitä
  • oppilaitoksessa vastataan entistä paremmin työelämän kysyntään”

”Ratkaisu tuottaa opiskelijalle valinnan mahdollisuuden harjoituksen toteuttamisessa poikkeavassakin tilanteessa ja opetustilanteen mielekkyys säilyy sekä tehostuu. Työelämä hyötyy opiskelijan osaamisen lisääntymisestä ja monipuolistumisesta.”

”Tuotimme Gradian KoTu- alalle virtuaalisia todellisuuden oppimisympäristön osaamisen hankkimista ja laitteisiin perehtymistä varten. Opiskelijat, joilla on alalta aikaisemmin hankittua osaamista, voivat teknologian ja verkkomateriaalin avulla edetä omaan tahtiinsa ja siten lyhentää opiskeluaikaansa. Koneiden yhteyteen on myös linkitetty sähköisiä käyttöohjekirjoja, joista niiden toimintaa voi kerrata. Oppimateriaali julkaistaan lopuksi avoimessa Thinglink 360- ympäristössä kaikkien saataville. Materiaalia voi hyödyntää sekä VR- laseilla, että perinteisillä näytöillä, jotta sitä pystyvät kaikki opiskelijat hyödyntämään.”

”Hankkeen aikana on kehitetty Kestävän kehityksen kortit, joissa yhdistetään painettua materiaalia ja digitaalisia sisältöjä lisätyn todellisuuden avulla. Elämysliikunnan valinneet Liikunnan perustutkinnon opiskelijat voivat hyödyntää Kestävän kehityksen kortteja luontoretkelle valmistautumiseen. Aihepiirien valinnassa on kiinnitetty huomioita siihen, että sisältö tukee työelämässä oikeissa asiakastilanteissa tarvittavia taitoja. Kortit sopivat myös muille luonnossa liikkumisesta kiinnostuneille.”

”Opiskelijat usein jännittävät simulaatioharjoituksia, koska tilanteessa muut arvioivat heidän toimintaansa. Tutustuminen valmistautumismateriaaliin ja simulaatiocaseihin ja malliin auttaa heitä varautumaan tilanteeseen paremmin ja todennäköisesti sitä kautta jännitys vähenee. Useammat opiskelijat ehtivät itse tekemään itse simulaatioharjoituksen, kun valmistautuminen tehdään osittain ennakkoon. Opettaja saa mallista tukea oman simulaatio-opetuksen toteuttamiseen ja valmiita palaute- ja arviointilomakkeita käyttöönsä. Opettajan simulaatioharjoituksen suunnittelua auttaa tieto, että opiskelijat ovat tutustuneet aiheeseen ja caseihin etukäteen ja tämä mahdollistaa useamman simulaatiocasen toteutuksen itse simulaation aikana. Työelämän edustajat voivat tutustua mallin kautta simulaatio-opetuksen toteutukseen.”

”Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi LVI-alan virtuaalinen oppimisympäristö (lämmönjakohuone). Tämä monipuolisti alan oppimisympäristöjä, kun luokkatilan ja työsalin rinnalle saatiin virtuaalista opiskelumateriaalia, jota voi hyödyntää ajasta ja paikasta riippumatta”

”Kehittämistyö tuotti lisäarvoa mm. mahdollistamalla etäohjauksen, -opetuksen ja arviointikeskustelujen toteuttamisen pilotointitasolla. Pilotoinnin perusteella voidaan todeta, että etäopetusta ja -kommunikaatiota on mahdollista kehittää uudelle tasolle.”