OPPILASARVIOINTI

OPPILASARVIOINTI
Oppilasarvioinnissa noudatetaan opetushallituksen määräyksiä, joissa korostetaan arvioinnin ohjaavaa ja kannustavaa merkitystä oppilaan opiskeluprosessissa. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan työskentely sekä tietojen ja taitojen kehittyminen.

LUOKAN KERTAAMISESTA LYHYESTI
Oppilas jää luokalle, jos sitä on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalla on tällöin mahdollista tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäämisestä päättää rehtori yhdessä oppilasta opettavien opettajien kanssa huoltajaa kuultuaan.