Oppilaanohjauksen saatavuus Turun peruskouluissa

Saatavuudella tarkoitetaan opinto-ohjaajan työaikaa, jota on varattu oppilasta kohden oppilaanohjaukseen yläkouluissa. Vuodesta 2009 lähtien on Turun sivistystoimen virkamiesjohdolle esitetty, että jokaisella oppilaalla tulisi olla mahdollisuus saada henkilökohtaista, pienryhmä ja työelämään ohjausta tarpeensa mukaisesti ja yhdenvertaisin laskennallisin perustein. Merkittävää parannusta oppilaiden oikeudessa saada oppilaanohjausta ei ole tapahtunut. Lukuvuonna 2018-2019 ensi sijassa yleisopetusta antavissa yläkouluissa tilanne näytti alla olevan taulukon mukaiselta. Turkulaisilla opinto-ohjaajilla oli keskimäärin 311 oppilasta ohjattavana lukuvuonna 2018-2019.

Taulukko 1. Oppilaanohjauksen saatavuus Turussa 2018–2019

Koska opetussuunnitelman perusteiden mukaan opinto-ohjaajan työtehtäviin kuuluu oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen, ohjattavien oppilaiden määrä on yhteydessä työn tuloksellisuuteen. Opetusministeriö on ottanut jo 2010 perusopetuksen laatukriteereissä kantaa siihen, millä resursseilla oppilaanohjausta tulisi järjestää: ”Riittävän henkilökohtaisen ohjauksen varmistamiseksi suositeltava enimmäisoppilasmäärä yhtä opinto-ohjaajaa kohden perusopetuksen yläluokilla on 250”.  Suomen opinto-ohjaajat ry:n tekemän tuoreen selvityksen (n=121) mukaan (Opinto-ohjaaja -lehti 2/2019) muualla valtakunnassa valtaosalla (59,2 %) opinto-ohjaajilla on alle 250 oppilasta ohjattavana ja 85,6 prosentilla on alle 300 oppilasta. Opinto-ohjauksen tila 2002 raportin mukaan (ks. karvi.fi) tilanne oli samansuuntainen jo 2002. Opetusministeriön määrittämä tavoitetaso saavutetaan, kun kullekin oppilaalle varataan 5 h opinto-ohjaajan työaikaa (ks. taulukko 2). Sopo ry (Suomen opinto-ohjaajat ry) ja OAJ (Opettaja-lehti 1/2020) on asettanut tavoitetason 200 oppilaaseen opinto-ohjaajaa kohden.

Taulukko 2. Tavoitteen mukainen tilanne

Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turussa pyritään ”tehokkaasti ehkäisemään syrjäytymistä ja varmistamaan, että nuoret pääsevät koulutukseen ja vastavalmistuneet työelämään mahdollisimman nopeasti”. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotan, että Turun sivistystoimi siirtyy käytäntöön, jossa opinto-ohjauksen koulukohtainen resurssi kohdennetaan laskennallisin perusteiden siten, että jokaiselle oppilaalle varataan 5 tuntia oppilaanohjaukseen.  Tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisessa koulussa olisi yksi päätoiminen opinto-ohjaaja ja melkein jokaisessa koulussa osa-aikainen opinto-ohjaaja.  Lukuvuonna 2018–2019 tilanne olisi korjaantunut muiden suurten kaupunkien mukaiseksi palkkaamalla kolme opinto-ohjaajaa kouluille (ks. taulukko 2).

KT opinto-ohjaaja Petri Niemi