TET-tori -sivuston seutukunnallistaminen

Työelämään tutustuminen, ohjaus ja oppilaanohjaus

Monelle peruskoulun oppilaalle TET-viikko on ensimmäinen kokemus työelämästä. TET-jaksolla on suuri yksilöllinen mutta myös yhteiskunnallinen merkitys. Tämän takia koulun, yrityksen ja kodin aktiivinen osallistuminen ohjaustyöhön on tärkeää. TET-jakso on koulun opetussuunnitelmaan määrittämää toimintaa ja oppilaalla tulisi olla mahdollisuus tutustua oman ura- ja koulutusalakiinnostuksensa mukaiseen toimialaan. Näiden tavoitteiden toteuttamisen tueksi on koottu TET-tori -sivusto ks. www.tet-tori.fi.

Toisaalta TET on peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden rajaama toiminta ja se asemoituu koulun, kodin ja työelämän rajapintaan. Toisaalta TET-jakso on monelle nuorelle ensimmäinen ja ainoa työkokemus, yhteiskunta kaipaa ratkaisuja nuorisotyöttömyyteen ja yritykset haluavat kantaa yhteiskuntavastuutaan. TET-tori voisi olla opetussuunnitelmamme toimeenpanon lisäksi ratkaisu useampaan ongelmaan.

Tutkimukseni mukaan erilaiset nuoret heidän koulumenestyksestä riippumatta pitävät TET-jaksoa merkittävänä. TATin tuoreen TET-tutkimuksen mukaan nuoret ovat kokeneet, että jakson aikana voi harjoitella moni opetussuunnitelmamme painottamia työelämätaitoja. TET-jaksoon kytkeytyy monet tavoitealueet: osallisuus, toimijuus, itseohjautuvuus. Myös Lapsiasianvaltuutettu kiinnitti keväällä 2019 huomiota TET-jaksoihin. Selvityksessä huomiota kiinnitettiin yhdenvertaisuuteen. Selvityksen mukaan toisille TET on myönteinen kokemus ja toisille ”TET-jakso on syystä tai toisesta epämieluisa, haastava tai jopa mahdoton toteuttaa”.

TET-tori -sivusto

Turun www.tet-tori.fi -sivusto valmistui keväällä 2019. TET-paikkaverkostoa on kuitenkin koottu vuodesta 2009 alkaen. Sivustossa oli TET-paikkoja 23.1.2020 645 kappaletta.  Sivuston kokoaminen on ollut ensi sijassa verkostoyhteistyötä, opinto-ohjaajien yhteistyötä ja didaktista kehittämistyötä. Sivuston tekninen toteutus on mahdollistanut oppilaalle kerätyn tiedon hyödyntämisen.

TET-torissa yritys voi esitellä toimintaansa, ja siellä työelämäkokemusta vailla oleva nuori voi löytää omia urasuunnitelmia vastaavan TET-paikan. TET-torilla on jo kattavasti eri toimialojen yrityksiä, mutta lisää paikkoja tarvitaan etenkin kasvualoille. Ilmoittautumalla TET-paikaksi yritys voi osallistua nuorten urapolkujen rakentamiseen. Tämän lisäksi yritys voi esitellä toimintaansa toimipaikkakohtaisen TET-kortin avulla ja näin parantaa oman alansa vetovoimaa.

TET-tori on peruskoulun oppilaiden ja yritysten kohtaamispaikka. Tällä hetkellä Turun TET-tori on ainoa toimiva TET-tori Suomessa, koska Turun peruskoulujen opinto-ohjaajat ovat koonneet ja hallinneet verkostoaan koko ajan itse.

TET-torin sisältöjen määrittelyssä on huomioitu opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tavoitteet. Se on oppilaslähtöinen ja palvelee oppilaan urasuunnittelutaitojen kehittymistä. Oppilaalla on mahdollista hakea TET-paikkoja oppiaine-, koulutus- ja ammattialamielenkiintonsa mukaan.

TET-polku

TET-jakso on parhaimmillaan koulun ja yrityksen yhdessä rakentama kokonaisuus. Tätä yhteissuunnittelua kutsumme TET-poluttamiseksi. TET-polku tarkoittaa TET-paikalla ennalta sovittua käytäntöä, jolla toteutetaan peruskoululaisten työelämään tutustuminen. Mielekkäiden työtehtävien ohella on tärkeää, että oppilaalla on mahdollisuus perehtyä yrityksen koko toimintaan, ja siksi on toivottavaa, että yritys jakaisi työviikon tutustumispisteisiin sekä sopisi vastuunjaosta ja ohjauksen järjestämisestä tutustumispisteissä.

TET-tori -sivuston seutukunnallistaminen ja edelleen kehittäminen

Tavoitteena olisi laajentaa TET-tori sivustoa niin, että Turun seudun opetustoimenfoorumiin (TSO) kuuluville kunnilla (Mynämäki, Aura, Masku, Rusko, Nousiainen, Lieto, Naantali, Paimio, Sauvo, Raisio, Turku, Kaarina, Parainen, Salo) olisi mahdollisuus koota TET-paikkojaan sivustoon.

Oppilaalla tulee toisaalta olla mahdollisuus tutustua kotiseutunsa työelämään ja uravaihtoehtoihin ja toisaalta hänellä tulee olla mahdollisuus hakea koulutus- ja ammattialamielenkiintonsa mukaista TET-paikkaa. TET-tori on koottu oppilaslähtöiseksi ja siten, että yritys voi hallita omaa TET-paikkakorttiaan ja sitä, millä ehdoilla oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua työelämään.

TET-torin avulla voidaan suunnata oppilaiden mielenkiintoa aloihin, jotka työllistävät alueella. Näistä klustereissa, joissa työvoiman kysyntä on suurinta, voidaan rakentaa nostoja, joissa kuvataan alaa ja mahdollisuuksia lyhyesti ja selkokielisesti.

TET-toriin, verkostoyhteistyöhön ja työelämään tutustumiseen liittyvä ohjauksen kehittämistarve voidaan jakaa seuraaviin osiin: verkoston taajentaminen, TET-tori -sivuston tekninen ja sisällöllinen kehittäminen.  Kehittämistyö tulee toimeenpanna kunnan, opinto-ohjaajien, peruskoulun oppilaiden ja yritysten kehittämistarpeiden mukaan.

TET-verkoston kokoaminen ja didaktinen kehittämistyö edellyttää koordinoitua yhteistyötä opinto-ohjaajien kanssa. Nostojen rakentaminen taas edellyttää koordinoitua yhteistyötä ammattiliittojen ja yritysjärjestöjen kanssa.

TET-torin seutukunnallistamiseksi sivustoon tulee rakentaa sisäinen ja ulkoinen käyttäjäjaottelu, joka mahdollistaa alueellisten yritystietojen syöttämisen.  TET-tori -projektin aikana voidaan yhtenäistää ja jakaa ohjauskäytäntöjä.

Projektin toteutus

Turun TET-torin laajentaminen seutukunnalliseksi sisältää kolme vaihetta:

 1. Johdantokoulutuksessa käytäisiin läpi se, mitä verkoston kokoamisessa tulee huomioida ja luodaan perusta verkoston rakentamiselle TET-paikkojen julkaisemiselle www-näkymässä.
 2. Tekninen toteutuksessa luotaisiin kullekin mukaan lähtevälle kunnalle oma käyttäjäprofiili, jotta sisäinen käyttäjäjaottelu, tietoturvapäivityksiä, tiedostosyöttö, pienpäivitykset olisivat mahdollisia.
 3. Käyttöönottokoulutuksessa esiteltäisiin sivuston ominaisuudet opinto-ohjaajille ja opastetaan TET-paikkakorttien syöttäminen järjestelmään. Seutukunnan opinto-ohjaajille järjestetään yhteisiä TET-pajoja, jossa päivitetään ja laajennetaan TET-verkostoa.

TET-torin laajenemisen aikataulu ja kulut

TET-torin laajentaminen seutukunnalliseksi voisi edetä seuraavalla tavalla:

 1. TET-torin laajentamisen valmistelu
 2. TET-torin laajentaminen seutukunnalliseksi
  1. Seutukunnallisen TET-tori verkoston rakentamisen valmistelu
  2. Verkoston kokoaminen
  3. Seutukunnallisen TET-tori -sivuston tekniset muutokset valmiina toukokuussa 2020, päivityksiä ja korjauksia tehdään koko hankeajan
  4. TET-paikkakorttien kokoaminen
  5. TET-polutus seutukunnan yrityksissä
 3. TET-paikkakorttien kokoaminen (kierros 2) omakustanteisesti (opinto-ohjaajien työaika)
 4. TET-torin ylläpito omakustanteisesti (opinto-ohjaajien työaika, sivuston tekninen ylläpito, palvelinkulut)

TET-torin laajentamisessa tulee huomioida seuraavat kulukohdat:

Koordinointi ja ohjaus

 • Hankeen koordinointi
 • Kuntakohtainen koordinointi
 • TET-polutus

Tekniikka

 • Päivitykset
 • Uudet ominaisuudet
 • Ylläpito

Muut kulut

 • Matkakulut
 • Kuvitus
 • Painatukset yms.
 • Seminaarit

Lisätietoja

https://www.tet-tori.fi/

KT opinto-ohjaaja Petri Niemi
petri.niemi(at)turku.fi
044 9074 673