Petri Niemi

Olen toiminut Puropellon koulun opinto-ohjaajana vuodesta 1997 lähtien. Lukuvuoden 2007-2008 toimin Aurajoen lukion opinto-ohjaajana ja 2008-2011 projektipäällikkönä opetusministeriön rahoittamassa oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa. Lukuvuoden 2021-2022 toimin Opetushallituksen erityisasiantuntija ja tehtävänä oli koota tietoa siitä, mitä on tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus.

Kokemusta hyödyntävä ohjaustyö on ollut minulle tärkeä työtehtävissäni. Ohjaustyössäni hyödynnän toiminnallisia ja yhteistoiminnallisia työmenetelmiä sekä tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilaanohjaustyöni ydin muodostuu CIP-teoriasta ja kognitiivis-konstruktivistisesta ohjauskäsityksestä. Ennaltaehkäisevä ohjaustyö sekä suunnitelmallinen ja strateginen holistinen ohjaustyö on tapa, jolla lähestyn ohjaustyön haasteita. Vuonna 2015 minut valittiin vuoden opinto-ohjaajaksi.

Petri Niemi ansioluettelo 2023

Akateeminen portfolio 2023

Kasvatustieteen tohtori

Tutkimusmielenkiintoni kohteita ovat oppilaanohjauksen vaikuttavuus ja ohjauksen kehittämistyö. Vuonna 2016 valmistuneessa väitöskirjassa selvitin, mitkä ohjauksen (opettajien ja opinto-ohjaajien) osa-alueet vaikuttavat oppilaiden urapohdintavalmiuksien, valintojen – ja päätöksentekovalmiuksien, kehittymiseen peruskoulussa. Väitöstiedote ja -kirja löytyvät täältä.

Kasvatustieteen lisensiaatti

Lisensiaatintutkimuksessani Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa (2006) tarkastelin toimintatutkimuksellista ohjauksen kehittämishankkeen toteuttamista. Kartoitin opinnäytteessä tekijöitä, joita pitäisi arvioida, kun pyritään toteuttamaan toimintaympäristölähtöinen toimintatutkimuksellinen ohjauksen kehittämishanke. Ks. tutkimus kokonaisuudessa tai artikkelimuotoinen tiivistelmä.

Tutkimusintressini rajautuu alueelle ohjausympäristön kehittäminen, opettajan ohjausammattitaidon kehittäminen sekä oppilaanohjauksen tuloksellisuuden kehittäminen ja arviointi.

Koordinoiva oppilaanohjaaja

Olen toiminut oppilaanohjauksen aluekouluttajana ja vuodet 2008-2019 koordinoivana oppilaanohjaajan Turun sivistystoimessa. Ylläpidän edelleen www.tet-tori.fi ja www.oppilaanohjaus.fi -sivustoja.

Minulla on teoriatiedon ohella kokemuksellista tietoa seuraavista ohjaustyön osa-alueista.

 • Ohjaava keskustelu ongelmatilanteissa
 • Ohjauksen kehittäminen ja arviointi
 • Toiminnalliset menetelmät ohjaustyössä
 • Strateginen ohjaus
 • Kielitietoinen ohjaus

Kehittämistyö

Olen toimeenpannut koulukohtaisen, seutukunnallisen ja kunnallisen kehittämishankkeen. Koulukohtaisessa hankkeessa osallistettiin koko opettajakunta ohjauksen kehittämistyöhön, muutettiin koulun toimintakulttuuria ja ohjauskäytänteitä. Hanketyön tulos on luettavissa täällä. Kehittämistyöstä syntyi lisensiaatintutkinto. Vuosina 2003-2007 toteutettiin seutukunnallinen Rajakari-hanke, jossa koottiin siirtymävaiheiden ohjauskäytäntöjä.  Tätä hanketta seurasi OKE-hanke vuosina 2008-2011. Kehittämistyöstä syntyi ohjauksen käsikirja. Hankkeen aikana koottuja kokemuksia hyödynnettiin väitöstutkimuksessa.

Oppimateriaalituotanto

 • Niemi. P. 2022. Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2022:2. Noudettu osoitteesta           https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Tehostettu_ja_henkilokohtainen_oppilaanohjaus_0.pdf (luettu 1.6.2022).
 • Turun yliopisto. 2020. Sanamenut. Teoksessa Jenni Alisaari ym. (toim.). Minästä kiinni. Oppimateriaali moninaisista identiteeteistä perusopetukseen. Painosalama. 258-264.
 • Niemi, P. 2018. Peruskoulun oppilaanohjaus- valintojen ja päätöksenteon harjoitteluprosessi. Teoksessa Pirttiniemi, J., Kasurinen, H., Kettunen, J., Merimaa, K., Vuorinen, R. (toim.). OPO 2. Opinto-ohjauksen käsikirja. Oppaat ja käsikirjat 2018:1. Opetushallitus 104–112.
 • Niemi, P., Humalamäki, A. & Japisson, A. 2016. Reitti 7-9. Oppilaanohjaus. Otava.
 • Niemi, P. 2012. Yläkoulun ohjaus – päätöksentekoon valmentava prosessi. Teoksessa Rinkinen, A. & Siippainen, M. (toim.). Ohjauksen polkuja. Peruskoulun oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan hyvät käytänteet. Oppaat ja käsikirjat 2012:4. Opetushallitus. 59–66.
 • Niemi, P. 2011. Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Turun ammatti-instituutti, Painoviestintä.
 • www.oppilaanohjaus.fi
 • www.tet-tori.fi

Opinnot

Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopisto, 18.10.2016
Kasvatustieteen lisensiaatti, Turun yliopisto, 27.6.2006
Erityispedagogiikan aineopinnot, Turun yliopisto, 24.5 2004.
Opetushallinnon tutkinto, Opetushallitus, 2.5.2000
Erilliset opinto-ohjaajan opinnot, Jyväskylän yliopisto, 7.5.1999
Kasvatustieteiden maisteri, Lapin yliopisto, 18.12.1992.
Ylioppilastutkinto, Luostarivuoren lukio, 31.5.1983.

Työkokemus

2021-2022 erityisasiantuntija, Opetushallitus
2014-2016 väitöstutkija, Turun Yliopisto
2013- Otavan oppikirjailija (Reitti)
2011-2019 Koordinoiva oppilaanohjaaja
2008-2011 Projektipäällikkö, Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta
2007-2008 Aurajoen lukion opinto-ohjaaja
2003-2007 Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen koordinaattori
2003- Oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen aluekouluttaja, Opetushallitus
2003- Opekon kouluttaja
1997- Turun kaupunki, Puropellon koulu, oppilaanohjauksen lehtori
1996-1997 Turun kaupunki, luokanopettaja
1995-1996 Rovaniemen kaupunki, luokanopettaja
1994-1995 Rovaniemen maalaiskunta, oppilaanohjauksen lehtori
1993-1994 Rovaniemen maalaiskunta, luokanopettaja
1992-1993 Lapin yliopisto, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, luokanopettaja

Harrastukset

Telemark-, kite-, ja maastohiihto
Retkiluistelu
Siipipurjehdus
Melonta
Purjelautailu
Pyöräily
Retkeily