Järjestyssäännöt

MIKAELIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Käyttäydyn ystävällisesti, asiallisesti ja avuliaasti muita oppilaita ja koulun aikuisia kohtaan. Kielenkäytön tulee olla hyvien tapojen mukaista.
2. Kaikenlainen ruumiillinen ja henkinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on ehdottomasti kielletty.
3. Oppitunneilla on käyttäydyttävä hyvin ja työskenneltävä tunnollisesti opettajan ohjeiden mukaisesti.
4. Koulukirjoista ja -tarvikkeista on huolehdittava hyvin ja työympäristö on pidettävä siistinä. Koulun omaisuuden tahallinen vahingoittaminen johtaa vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen.
5. Kouluun ei saat tuoda esineitä, joiden hallussapito on laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.
Matkapuhelin saa olla mukana huoltajan vastuulla. Siitä ei kuitenkaan saa aiheutua häiriötä koulupäivän aikana.
6. Välitunnille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä. Välituntialueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa. Välitunnit saa viettää sisällä vain opettajan luvalla. Tunnin alussa on mentävä suorinta tietä omaan luokkaan omalle paikalle.
7. Sisälle tultaessa on jalkineet puhdistettava ja lakki otettava päästä. Päällysvaatteet, jalkineet ja koululaukut laitetaan siististi niille varatuille paikoille. Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen.
8. Ruokailun aikana tulee noudattaa ehdotonta siisteyttä ja hyviä tapoja. Kaikille on annettava ruokarauha.
9. WC:ssä on asioitava siististi ja tarpeeton oleskelu WC-tiloissa on kiellettyä.
10. Lumipallojen, kivien, keppien ym. käteen ottaminen, heittäminen ja potkiminen on kielletty.
11. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.
Luvattomat poissaolot ja myöhästymiset on suoritettava takaisin. Oppilaalla on läsnäolovelvollisuus koulun työaikoina.
12. Tupakan ja muiden päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on koulussa ehdottomasti kielletty. Koulussa noudatetaan Mikaelin koulun päihdeohjelmaa.
13. Koulussa on pukeuduttava asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Pukeutumisessa tulee huomioida turvallinen opetuksen järjestäminen.
14. Oppilaan, opettajan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön nimittely uskonnon, syntyperän, sukupuolen tai ulkoisen olemuksen perusteella on kielletty.
15. Järjestyssääntöjä on noudatettava kouluaikana.
16. Oppilasta, joka rikkoo järjestyssääntöjä, harjoittaa opinnoissa vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, rangaistaan koulun kurinpitotoimin.