Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämismalli

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Käytännön kehittämisen tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä käytäntöjä sekä päivittää työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategia ja vuosikello.

Kehittämishankkeen tavoitteena on ollut tehdä lukiokoulutuksesta työelämälähtöisempää ja tuoda työelämän ilmiöt osaksi lukiokursseja. Näin on avattu näkymiä Vaasan alueen elinkeinoelämän työtehtäviin ja työpaikkoihin. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on avannut näkymiä koulutuspolkuihin, joita pitkin näihin työtehtäviin pääsee. Luotu malli mahdollistaa kehittämistyön, jossa aineenopettajilla on ollut mahdollisuus rajata ja oman aineen näkökulmasta kehittää omaa oppiaineen sisältöjä ja luoda verkostoja oman oppiaineen tarpeisiin, mutta myös oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön yritysten ja korkeakoulujen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeen ensimmäisessä vaiheessa sovittiin eri aineryhmiä edustavien kehittäjäopettajien kanssa hankkeen toteutuksesta ja verkostoiduttiin laajasti Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston sekä yritysten kanssa. Kehittäjäopettajien kanssa suunniteltiin myös Vaasan lyseon lukiossa toteutettu aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivää, joka pidettiin 25.4.2019 opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen teemapäivän yhteydessä.

Kehittämispäivän aloitti Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen pitämällä lyhyen alustuksen siitä, mitä tapahtuu, kun työelämä digitalisoituu ja mitä ohjelmistoalalla silloin tapahtuu. Samalla hän pohti, minkälaisia työelämä- ja yrittäjyystaitoja lukion tulisi opettaa opiskelijoille. Vaasan yliopiston Digital Economy -alustan johtaja Heidi Kuusniemi esitteli omassa alustuksessaan Vaasan yliopiston ja sen uuden organisaatiorakenteen sekä erilaisia yhteistyömahdollisuuksia. YES Pohjanmaan aluepäällikkö Inger Aaltonen kertoi omassa alustuksessaan yrittäjyys- ja työelämäkasvatuksen uusista toimintamalleista ja jakoi uusia materiaaleja aineenopettajille.

Kehittämispäivänä oli mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia ja verkostoitua ja luoda pohjaa yhteistyön tekemiselle. Aineenopettajat osallistuivat myös opiskelijoiden FutureFUN-teemapäivän ohjelmaan ja luennoille sekä työpajoihin, joissa esiteltiin eri alojen työtehtäviä ja opiskelumahdollisuuksia. FutureFun-päivän työpajoissa aineenopettajilla oli niin ikään mahdollisuus verkostoitua ja hakea ideoita ja lähtökohtia omiin kehittämiskohteisiinsa. Muutamia opettajia osallistui myös samana päivänä järjestettyyn Mytech-kierrokselle Wärtsilään, Vaasan ammattikorkeakouluun ja Technobothnialle.

Kehitämispäivän päätteeksi aineenopettajat kokoontuivat kehittäjäopettajien johdolla workshopeihin kokoamaan yhteen uudet verkostot ja kehittämisideat. Workshopissa tehtävänä oli kehittää ja suunnitella omaan oppiaineeseen yhdelle kurssille yhteistoimintaa yrityksen ja korkeakoulujen kanssa 2-3 oppitunnin kokonaisuus.

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen toisessa vaiheessa aineenopettajat tekivät yritysvierailuja, joiden aikana suunniteltiin ja sovittiin yhteistyöstä yritysten kanssa. Aineenopettajien yritysvierailujen toteuttamiseen oli varattu 2 tuntia yhteissuunnitteluaikaa. Kehittäjäopettajat huolehtivat aineenopettajien yritysvierailujen ja uusien kokonaisuuksien suunnittelusta yhdessä oman aineryhmän ja yritysten ja korkeakoulujen sekä sidosryhmien kanssa jollain opetuksessa olevalla kurssilla myöhemmin lukuvuoden aikana.

Äidinkielen, kuvaamataidon ja musiikin aineenopettajat tekivät aineenopettajien yritysvierailun C2Advertising –mainostoimistoon 30.10.2019. Vierailun aikana suunniteltiin yhteistyötä äidinkielen ”Kieli, kulttuuri ja identiteetti” -kurssille, jolla tehtiin yhteistyössä mainostoimiston kanssa mainosvideoita Vaasan lyseon lukiosta. Mainostoimiston työntekijät pitivät luennon mainosvideon tekemisestä oppitunnilla 17.2.2020 lukion opiskelijoille, minkä jälkeen opiskelijat tekivät lyhyitä mainosvideoita. Mainostoimisto valitsi voittajan videoista ja antoi palautetta tehdyistä töistä.

Liikunnan ja terveystiedon aineenopettajat tekivät aineenopettajien yritysvierailun SportsGymille 26.11.2019. Vierailun yhteydessä on suunniteltu liikuntaan työelämälähtöinen ”Kuntosaliohjaaminen tutuksi” -kurssi yhteistyössä Sports Gym Oy:n kanssa. Kurssin tavoitteena on tutustua kuntosaliohjaajan työhön ja päästä kokeilemaan sitä käytännössä. Kurssilla opiskelija saa valmiudet työllistyä kuntosalilla.

Ruotsin ja lyhyiden kielten aineenopettajat tekivät 12.12.2019 aineenopettajien yritysvierailun Stormossenin Minimossenille, joka on kiertotalousajatteluun perustuva kierrätysostoskeskus. Vierailun aikana suunniteltiin ruotsin ”Kestävä elämäntapa” -kurssin oppitunnille kiertotalousoppituntia. VASEK Oy:n projektipäällikkö Göran Östberg vieraili koulussa ruotsin oppitunnilla 18.11.2020 kertomassa kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta sekä uudesta Kierrätysgalleria Minimossenista ja sen toimintaperiaatteista. Vierailu Kierrätysgalleria Minimossenissa tehtiin koronatilanteesta johtuen pienryhmissä kotitehtävänä. Tehtävänä oli tutustua Kierrätysgellaria Minimossenin toimintaan ja tutustua siellä toimivien yritysten liikeideoihin.

Opinto-ohjaajat tekivät aineenopettajien yritysvierailun TAT:n Yrityskylään Seinäjoelle 24.1.2020. Tämä jälkeen on verkostoiduttu ja tehty yhteistyötä Vaasassa toimivan TAT:n alakoulun yrityskylän kanssa. Yhdessä heidän kanssaan on suunniteltu opinto-ohjaukseen uusi työelämälähtöinen opinto-ohjauksen ”Lähialueeni yritykset sekä koulutus- ja urapolut tutuiksi” -ohjauskurssi (OP08). Ohjauskurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ja syventyy lähialueen yrityksiin, ammatteihin sekä koulutus- ja urapolkuihin. Lisäksi kurssin tavoitteena on tuoda esille, millainen on tulevaisuuden työelämä ja minkälaisia työelämätaitoja esimerkiksi lähialueen yrityksissä arvostetaan. Kurssilla tehdään yhteistyötä Yrityskylä Alakoulun kanssa: opiskelija pääsee ohjaamaan alakoululaisia pienoisyhteiskunnassa Yrityskylässä yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa.

Matematiikan aineenopettajien yritysvierailu tehtiin etävierailuna Wärtsilään 4.2.2021. Vierailun aikana suunniteltiin matematiikan Vektorit-kurssin oppitunnilla 26.3.2021 toteutettu oppituntikokonaisuus, jossa yhdessä Wärtsilän työntekijän kanssa ratkottiin moottoriongelmaa. Samalla opiskelijoille avautui matematiikan merkitys Wärtsilän työntekijän arjessa käytännössä.

Filosofian ja taloustiedon aineenopettajat tekivät yritysvierailun etänä 8.2.2021 NLC Ferry Oy:lle ja tutustuivat Wasalinen ja tulevat Aurora Botnian risteilyliiketoimintaan ja tulevaisuuden näkymiin. Aineenopettajien yritysvierailulla suunniteltiin filosofian Etiikan kurssin oppitunnilla 12.3.2021 toteutettu oppituntikokonaisuus, jossa opiskelijat suunnittelivat ympäristöetiikkaan liittyvän kestävän kehityksen laivaristeilyn.

Aineenopettajien kehittämishankkeen päätteeksi pidettiin alueellinen työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämispäivä 19.5.2021. Siinä kehittäjäopettajat esittelivät hankkeen aikana kehitettyjä keskeisiä uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Lisäksi seminaarissa esiteltiin hankkeen aikana päivitetty työelämästrategia ja vuosikello. Mukana seminaarissa oli myös sidosryhmien edustajia, joiden kanssa hankkeessa on tehty yhteistyötä. He toivat omat tervehdyksensä ja kommentoivat tehtyä ja toteutettua.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategiassa on määritelty työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet. Vuosikelloon on kirjattu toistuvat olemassa olevat ja hankkeen aikana kehitetyt uudet käytännöt. Lisäksi staregiassa ja vuosikellossa määritellään myös tehtävät ja roolit sekä vastuualueet.

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategialla ja vuosikellolla halutaan integroida työelämä- ja yrittäjyyskasvatus sekä korkeakouluyhteistyö osaksi oppilaitoksen toimintakulttuuria. Näin samalla juurrutetaan työelämähankkeiden aikana luodut käytännöt osaksi koulun toimintakulttuuria, mutta myös mahdollistetaan kehittämistyön jatkuminen.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Syntyi aineenopettajien työelämäkasvatuksen kehittämismalli ja oppilaitoksen toimintakulttuuri on käytännön kehittämisen myötä muuttunut työelämälähtöisemmäksi. Kehittämismalli on helposti ja pienellä resurssilla integroitavissa lukiokoulutuksen kehittämiseen oppilaitoksissa. Mallin ansiosta aineenopettajat lähtivät kehittämään työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen käytäntöjä sekä korkeakouluyhteistyötä ja luomaan työelämälähtöisempää lukiota.

Näiden lisäksi työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja toimintatavat ovat tulleet näkyviksi ja verkostoissa työskentelemisestä on tullut keskeinen osa oppilaitoksen arkea. Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto ovat myös yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa osa verkostoa. Luotiin uudet työ- ja elinkeinoelämälähtöiset oppimistehtävät ja käytännöt eri oppiaineisiin.  Lisäksi päivitettiin työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen strategia ja vuosikello ja luotiin työelämälähtöinen organisaatiomalli.

Koronaepidemia ja etäopetukseen siirtyminen useaan kertaan viivästytti aineenopettajien yritysvierailujen tekemistä ja hidasti kehitystyötä hakkeen aikana. Toisaalta tilanne pakotti etsimään digitaalisia ratkaisuja tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa etänä. Tapaamisissa päästiin tutustumaan myös eri työpaikkojen etätyötä koskeviin käytäntöihin.

Tutustu lisää

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke starttasi Vaasassa kokonaisella kehittämispäivällä – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Mika Jokiaho

mika.jokiaho@edu.vaasa.fi

16.4.2021