Hyvinvointi

Oppimisen ja kasvun tuki ovat osa laadukasta perusopetusta. Oppimisen ja koulunkäynnin tukea on tarjolla kaikille oppilaille. Tukimuotoina ovat muun muassa oppilaan pedagoginen tuki, ohjaus ja oppilashuoltotyö.  Oppilaalla on oikeus varhaiseen, systemaattiseen ja ennaltaehkäisevään tukeen. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä.

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Moninaisella oppimisen ja kasvun tuella taataan jokaiselle oppilaalle mahdollisuus onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. (Lähde: Turun kaupunki)

Lisätietoa