Yläkoulu

Yleiset taidot

Perusdigitaidot

Palaa valikkoon

Perehdytään koulun laiteympäristöön ja digitaalisiin oppimisympäristöihin

Media ja minä

Palaa valikkoon

Digitaalinen hyvinvointi

Palaa valikkoon

Biologia ja maantieto

Palaa valikkoon

Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen mediasisältö

Harjoitellaan digitaalisten lähdemateriaalien kriittistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä

Vahvistetaan geomediataitoja (esim. karttojen, diagrammien, tilastojen, kuvien, videoiden, tietotekstien ja uutisten tulkintaa ja tuottamista)

Englanti

Palaa valikkoon

Harjoitellaan tekstinkäsittelyn kieliasetusten muuttamista (mm. oikoluku).

Harjoitellaan tiedonhakua englanninkielisiä hakusanoja käyttäen.

Harjoitellaan kielen oppimista tukevien sovellusten käyttöä itsenäisesti ja ryhmässä.

Harjoitellaan digitaalisten käännöstyökalujen käyttöä.

Harjoitellaan oman puheen tallentamista digitaalisesti.

Tutustutaan englanninkieliseen mediaan, siihen liittyvään sanastoon ja arvioidaan sitä kriittisesti.

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan yhteydenpitoa ulkomaille.

Tehdään yksin tai ryhmässä sovitusta aiheesta valinnainen mediasisältö

Fysiikka ja kemia

Palaa valikkoon

Opetellaan selittämään, miten luonnontieteen ilmiötä hyödynnetään arjen teknologioissa

Tutustutaan raportointiin (esim. mittauspöytäkirja, kuvaaja, kuvasarja tai video kokeesta) ja laaditaan lyhyt raportti

Hyödynnetään oppimisessa sensoriteknologiaa

Keskustellaan, miten luonnontieteen ilmiöt näkyvät arjen teknologiassa

Historia ja yhteiskuntaoppi

Palaa valikkoon

Harjoitellaan digitaalisten lähdemateriaalien kriittistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä

Harjoitellaan tiedonkeräämistä digitaalisilla välineillä.

Opitaan käyttämään monipuolisesti erilaisia hakupalveluja ja tietolähteitä.

Tehdään esitelmä verkkoympäristössä noudattaen tekijänoikeuksia ja lähdemerkintöjä.

Tutustutaan erilaisiin digitaalisiin historian oppimista tukeviin sovelluksiin ja aineistoihin

Arvioidaan median roolia ja yhteiskunnallista merkitystä kriittisesti.

Keskustellaan ajankohtaisten ilmiöiden käsittelystä medioissa ja niiden vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan.

Tutustutaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin digitaalisissa ympäristöissä ja medioissa sekä kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen niissä.

Tehdään vaikuttamaan pyrkivä mediasisältö.

Tutustutaan digitaalisiin asiointipalveluihin ja keskustellaan tietosuoja-asetuksen ja -lain tarkoituksista sekä keskeisistä periaatteista.

Kotitalous

Palaa valikkoon

Tutustutaan kotitalouden teknologisiin laitteisiin ja pohditaan niiden toimintalogiikkaa

Tutustutaan verkkopankkien toimintoihin

Tutustutaan kauppojen tilaus- ja kauppakassipalveluihin, kuljetuspalveluihin sekä verkossa toimiviin hävikkiruokakauppoihin

Kuvataide

Palaa valikkoon

Tutustutaan kuvallisen vaikuttamisen keinoihin digitaalisessa ympäristössä, esim. sosiaalisessa mediassa

Keskustellaan kuvien ja videoiden tekijänoikeuksista.

Käsityö

Palaa valikkoon

Tulostetaan mallinnus mahdollisuuksien mukaan 3D-tulostimella.

Liikunta

Palaa valikkoon

Keskustellaan liikunta- ja terveyssovelluksista

Matematiikka

Palaa valikkoon

Tutustutaan ohjelmoituihin elementteihin (esim. automaatio, robotiikka, tekoäly) sekä teknologisten sovellusten toimintaperiaatteisiin ohjelmoinnin näkökulmasta. Keskustellaan ohjelmoinnin vaikutuksista ihmisten elämään

Luodaan ryhmissä ohjelmointia hyödyntäen omavalintainen tuotos.

Tutustutaan digitaalisiin tilastoihin

Musiikki

Palaa valikkoon

Opitaan ymmärtämään tekijänoikeuksiin liittyvää liiketoimintaa.

Oppilaanohjaus

Palaa valikkoon

Ruotsi

Palaa valikkoon

Terveystieto

Palaa valikkoon

Keskustellaan digitaalisten sisältöjen vaikutuksista vireyteen, uneen ja aivotoimintaan sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Keskustellaan hyvinvointisovellusten käytöstä liikunta- ja terveysmotivaation keinoina.

Tehdään yksin tai ryhmissä omavalintaisesta aiheesta tutkimus ja esitellään tutkimuksen tulokset digitaalisin keinoin.

Uskonto ja elämänkatsomus

Palaa valikkoon

Harjoitellaan digitaalisten lähdemateriaalien kriittistä ja tarkoituksenmukaista käyttöä

Harjoitellaan tiedonkeräämistä digitaalisilla välineillä.

Keskustellaan teknologiaan ja mediaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä eettisestä ja moraalisesta näkökulmasta.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Palaa valikkoon