Alakoulu 1-3

TVT-osaaminen

Tekniset perustaidot

Toiminta eri ympäristöissä

Opetellaan käyttämään opetuksen digitaalisia palveluita ikäluokalle riittävällä tavalla.

Tuottaminen

Vastuullisuus

Keskustellaan hyvien tapojen mukaisista käyttäytymissäännöistä netissä ja digiympäristöissä yleensä.

Opetellaan ohjatusti hakemaan tietoa sekä arvioimaan sen luotettavuutta.

Turvallisuus

Käydään läpi digiturvallisuussanastoa ja opetellaan digiturvataitoja.

Keskustellaan, millainen on hyvä salasana. Vuosiluokalle sopivalla tavalla muistetaan joko opettajan antama tai itse tehty salasana.

Opetellaan tunnistamaan ja noudattamaan digitaalisten sisältöjen ikärajoja.

Ergonomia

Harjoitellaan yhteiskäyttölaitteiden liikkumista lisäävien ominaisuuksien  käyttöä.

Opetellaan tauottamaan työskentelyä sekä tutustutaan erilaisiin taukojumppiin.

Opetellaan tunnistamaan terveellisiä työasentoja.

Tiedonhallinta

Harjoitellaan ohjatusti tiedonhakua. Opetellaan muodostamaan yksinkertaisia hakusanoja ja käyttämään hakukoneita.

Opetellaan ohjatusti arvioimaan tiedon luotettavuutta.

Harjoitellaan tekemään havaintoja erilaisista tiedonlähteistä omassa arjessa, esim. sanomalehdet.

Tutkiva ja luova työskentely

Harjoitellaan omien teknologiaa hyödyntävien esitysten tekemistä yhdistelemällä ohjatusti tekstiä, kuvaa, ääntä, videota ja /tai musiikkia.

Opetellaan tekemään havaintoja koulussa ja lähiympäristössä yhteiskäyttölaitetta käyttäen.

Vuorovaikutus

Harjoitellaan ohjatusti vuoropuheluun ja kommentointiin tähtäävien digitaalisten palvelujen käyttöä.

Harjoitellaan hyvän vuorovaikutuksen malleja.

Ohjelmointiosaaminen

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Harjoitellaan laatimaan täsmällisiä toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin.

Opetellaan tunnistamaan ohjeiden tuottamia virhetilanteita ja kokeillaan ratkaisuja niiden korjaamiseen.

Tutkiva työskentely ja tuottaminen

Harjoitellaan ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan erilaisilla välineillä (esim. Bee-Botit ja/tai vastaavat, Micro:bit) tai sovelluksilla (Scratch Jr, A.L.E.X).

Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

Harjoitellaan ohjelmoitujen elementtien (robotiikka, tekoäly tms.) läsnäolon tunnistamista omassa arjessa esim. perehtymällä jonkin tutun esineen (pesukone, liikennevalot tms.) teknologiaan.

Pohditaan, millaista tietoa hänestä itsestään kerätään digitaalisissa ympäristöissä ja mikä yhteys ohjelmoinnilla voisi olla tietojen keräämiseen.

Medialukutaito

Mediasisältöjen tulkinta

Oppilas tuntee median käsitteen ja osaa nimetä joitain kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä sekä näiden yhdistelmiä sisältäviä mediasisältöjä, kuten digitaalinen peli tai video.

Oppilas harjoittelee lukemaan mediasisältöjä, joissa on kirjoitettua tekstiä. Oppilas tutustuu esimerkiksi sarjakuvaan.

Oppilas ymmärtää faktan ja fiktion eron. Oppilas ymmärtää, että mediasisällöillä on tekijä.

Oppilas ymmärtää mediasisältöjen erilaiset käyttötarkoitukset, kuten tietoa välittävä tai viihdyttävä tarkoitus ja osaa antaa esimerkin sisällöistä.

Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja tulkitsemaan kuvaa ja ääniympäristöä.

Oppilas osaa kuvailla mediasisällön tapahtumia ja hahmoja tai siinä esitettyjä asioita oman ilmaisun keinoin.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Oppilas tulee tietoiseksi mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaan, tietoihin ja ja kiinnostuksen kohteisiin. Oppilas osaa antaa jonkin esimerkin omasta elämästään.

Oppilas havainnoi ohjatusti median luomia yleistyksiä asioista. Oppilas tarkastelee esimerkiksi pelien tai elokuvien hahmoja.

Oppilas tietää, että mediaa käytetään vaikuttamisen ja osaa nimetä jonkin vaikuttavan mediasisällön, kuten mainokset.

Media tietolähteenä

Oppilas etsii tietoa joistain digitaalisista mediasisällöistä ja opettelee käyttämään hakusanoja tiedon hankinnassa.

Oppilas osaa käyttää mediaa välineenä uusien asioiden opettelussa.

Oppilas ymmärtää tietopohjaisten ja kuvitteellisten mediasisältöjen erilaisen luonteen tietolähteenä.

Oppilas ymmärtää, että kaikki mediasta löytyvä tieto ei ole käyttökelpoista tai luotettavaa.

Oppilas tutustuu tietoa välittäviin mediasisältöihin, kuten uutiset.

Minä median käyttäjänä

Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavista mediasisällöistä ja tilanteista, joissa käyttää mediaa eri tavoin.

Oppilas ymmärtää, että on erilaisia mediamakuja ja tapoja käyttää mediaa.

Luova ilmaisu

Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin yksinkertaisen luovan mediasisällön, kuten digitarinan tai videon.

Oppilas opettelee ohjatusti medialaitteiden ja tarvittavien sovellusten hallintaa siten, että ne edesauttavat erilaisten  mediasisältöjen tekemistä ja muokkaamista.

Oppilas opettelee yhdistelemään tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä omassa median tuottamisessaan.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa jonkin mediasisällön ohjatusti yhdessä toisten kanssa.

Oppilas harjoittelee antamaan rakentavaa palautetta toisten töistä ja vastaanottamaan palautetta.

Vaikuttaminen

Oppilas ilmaisee omia ajatuksiaan ja mielipiteitään median avulla.

Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin yksinkertaisen vaikuttavan mediasisällön, kuten mainos.

Oppilas käyttää ohjatusti jotain vaikuttamisen keinoa, kuten toistoa tai huumoria.

Tiedon välittäminen

Oppilas laatii ohjatusti yksinkertaisen tietoa välittävän mediasisällön, kuten uutiskuvan tai kuvatekstin.

Oppilas esittää ja välittää ohjatusti löytämäänsä tietoa mediaesityksen kautta esimerkiksi luokan käyttämällä digitaalisella alustalla.

Minä median tuottajana

Oppilas löytää mielekkäitä tapoja tuottaa mediasisältöjä ja rohkaistuu mediasisältöjen tekemiseen itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa.

Oppilas ymmärtää, että mediateosten mahdolliseen julkaisemiseen liittyvistä asioista tulee keskustella aikuisten kanssa.

Turvallisuus

Oppilas tietää, miksi on tärkeää suojata yksityisyyttään ja tietojaan mediaympäristöissä toimiessaan.

Oppilas osaa kertoa, mitä asioita voi ja mitä ei ole hyvä jakaa verkossa. Oppilas tulee tietoiseksi tietojenkalastelusta ja siitä, että internetissä voi kohdata myös epäasiallisia ja laittomia yhteydenottoja.

Oppilas tietää, kuinka toimia, jos saa verkossa asiattomia viestejä tai yhteydenottoja tuntemattomilta ihmisiltä. Oppilas osaa kääntyä turvallisen aikuisen puoleen.

Oppilas tunnistaa kuvaohjelmien ikärajat ja tietää, että ikärajoja on myös sovelluksilla ja palveluilla.

Vastuullisuus

Oppilas ymmärtää, millä tavalla medialaitteita on sopivaa käyttää ja että käytöstä voidaan sopia eri tilanteissa.

Oppilas ymmärtää, millaisten viestien välittäminen ja sisältöjen jakaminen on sopivaa ja millaisten ei.

Oppilas tiedostaa, että julkaistusta sisällöistä jää jälki ja että niitä saatetaan edelleen levittää.

Oppilas ymmärtää, että median parissa on pyrittävä toimimaan siten, ettei itselle eikä toisille tule pahaa mieltä.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksiin ja ymmärtää, miksi niitä tarvitaan. Oppilas tietää, ettei toisen tekemää sisältöä saa esittää omanaan.

Oppilas ymmärtää, että osa digitaalisista tuotteista esim. peleissä voi olla maksullisia ja että pelaajia voidaan sitouttaa pelaamisen eri tavoin.

Oppilas ymmärtää, että sisältöjen käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.

Hyvinvointi

Oppilas  tunnistaa, millaiset asiat omassa mediankäytössä tuottavat iloa ja millaiset asiat saavat aikaan pahaa oloa. Oppilas oppii huomioimaan omaa hyvinvointiaan mediasisältöjä valitessaan.

Oppilas tarkastelee ohjatusti omaa mediankäyttöään arjessa. Oppilas ymmärtää, että median käyttömäärää tulee hallita, jotta se ei vie aikaa muilta tärkeiltä asioilta, kuten liikkuminen tai uni.

Hyvä vuorovaikutus

Oppilas osaa tunnistaa tunteitaan ja säädellä niitä viestintätilanteissa mediaympäristöissä.

Oppilas ymmärtää viestinnän vastavuoroisuuden mediaympäristöissä: omalla viestinnällä on vaikutusta toisen viestintään, tunteisiin ja toimintaan.

Oppilas tietää, millaista on verkossa tapahtuva kiusaaminen. Oppilas tietää, ettei verkossa saa kiusata ja miten pitää toimia kiusaamista kohdatessa.

Oppilas osaa käyttää mediavälineitä viestintään.

Oppilas ymmärtää, että erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin, kuten kouluun ja vapaa-aikaan, kuuluu erilaisia viestinnän tapoja ja että viestinnän tavoista voidaan sopia yhteisesti.