Alakoulu 4-6

TVT-osaaminen

Tekniset perustaidot

Toiminta eri ympäristöissä

Tuottaminen

Vastuullisuus

Harjoitellaan em. projektien yhteydessä lähdekriittisyyttä ja keskustellaan faktan, fiktion ja mielipiteen eroista.

Turvallisuus

Opetellaan ohjatusti asetuksia, joilla voidaan ennaltaehkäistä digitaalisten ympäristöjen uhkatekijöitä

Ergonomia

Keskustellaan hyvistä työasennoista ja tarvittaessa säädetään niitä toimivimpiin.

Harjoitellaan työn rytmittämistä muillakin kuin oppitunti-välitunti-rakenteella.

Käydään läpi oman laitteen käyttömukavuuteen vaikuttavia asetuksia, kuten näytön kirkkaus, vaalea/tumma tila yms…

Harjoitellaan liikkumista lisäävien sovellusten ja/tai sivustojen käyttöä.

Hyödynnetään oman laitteen sellaisia ominaisuuksia, jotka edesauttavat työn rytmittämistä sekä taukojumppaa.

Tiedonhallinta

Harjoitellaan tiedon etsimistä. Opetellaan käyttämään hakukonetta monipuolisesti ja tarkentavia hakuja hyödyntäen.

Opetellaan ohjatusti hyödyntämään erikielisiä lähteitä.

Opetellaan esittämään tietoa yksinkertaisten taulukoiden avulla esim. Keynote-, PowerPoint- tai Numbers-sovellusta käyttäen.

Tutkiva ja luova työskentely

Vuorovaikutus

Harjoitellaan vastuun ottamista yhteisöllisestä työskentelystä.

Harjoitellaan erilaisten, hyvien tapojen mukaisten ja tarkoitustenmukaisten viestien lähettämistä ja niihin vastaamista esim. sähköpostilla/ Wilmassa/ Teamsissa.

Ohjelmointiosaaminen

Looginen ajattelu ja tiedon käsittely

Ongelmien ratkaiseminen ja mallintaminen

Ohjelmoinnin käsitteet ja perusrakenteet

Yhteiskehittelyn prosessit

Luova tuottaminen

Ohjelmointi oppimisen välineenä

Käytännön taidot

Ohjelmoitu teknologia elämän eri osa-alueilla

Harjoitellaan ohjelmoitujen elementtien (robotiikka, tekoäly tms.) läsnäolon tunnistamista omassa arjessa esim. perehtymällä jonkin tutun esineen (pesukone, liikennevalot tms.) teknologiaan.

Ohjelmoidun teknologian vaikutukset arjessa

Harjoitellaan tunnistamaan kohdennettuja digitaalisia sisältöjä sekä tapoja, joilla niitä kohdennetaan.

Harjoitellaan etsimään esimerkkejä kohdennetuista digitaalisista sisällöistä.

Medialukutaito

Mediasisältöjen tulkinta

Oppilas tunnistaa mediasisältöjen keskeistä peruskäsitteistöä.

Oppilas tietää, mikä sosiaalinen media on ja ymmärtää sen toimintaperiaatteita.

Oppilas tarkastelee ohjatusti ajankohtaisia ikäkautta koskettavia mediailmiöitä ja keskustelee havainnoistaan.

Oppilas osaa nimetä mediasisältöjä, jotka edustavat faktaa, fiktiota ja mielipidettä ja käyttää jaottelua apunaan sisältöjen ymmärtämisessä ja tulkinnassa.

Oppilas tunnistaa mediasisältöjen erilaisia tarkoituksia, kuten viihdyttävä, vaikuttava, kaupallinen ja tietoa välittävä tarkoitus.

Oppilas harjaantuu kuvien ja äänimaailman tarkastelussa. Oppilas osaa esim. tutkia kuvakulmia ja rajauksia tai pohtia musiikin käyttötarkoitusta esitysyhteydessään.

Oppilas pohtii, mikä mediasisällön kohderyhmä ja sisällön tarkoitus on.

Median vaikutusten ymmärtäminen

Oppilas kykenee ohjatusti antamaan esimerkkejä mediasisältöjen vaikutuksesta omaan toimintaan, tietoihin ja mielipiteisiin.

Oppilas pohtii ohjatusti, millaisia mielikuvia mediasisällöt, esim. mainokset ja median kuvat välittävät ja millä keinoin vaikutelma luodaan. Oppilas harjoittelee antamaan esimerkkejä.

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä joitakin ajatuksia ilmaisevia, kantaa ottavia ja vaikuttamaan pyrkiviä mediasisältöjä kuten mielipidekirjoitus, arvostelu, vlogi tai meemi.

Oppilas tunnistaa ja kuvailee joitain mediasisältöjen kantaa ottavia ja vaikuttamaan pyrkiviä piirteitä, kuten mainoksissa toisto ja huumorin käyttö.

Oppilas tietää mediatoimialan tehtäviä yhteiskunnassa ja havainnoi median toimintaa esim. Lasten Uutisia viikoittain/kuukausittain seuraamalla.

Media tietolähteenä

Oppilas etsii tietoa erilaisista digitaalisista mediasisällöistä ja osaa käyttää hakusanoja tiedon hankinnassa.

Oppilas osaa käyttää mediaa välineenä uusien asioiden opettelussa.

Oppilas harjoittelee lukemaan ja tulkitsemaan kuvaajia, taulukoita ja diagrammeja ja hyödyntää osaamistaan mediasisältöjä tarkastellessaan.

Oppilas arvioi ohjatusti erilaisten mediasisältöjen käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta tietolähteenä.

Oppilas harjoittelee lähdekriittisyyttä. Oppilas osaa esittää jonkin perustelun mediasisällön luotettavuuden puolesta tai sitä vastaan.

Oppilas opettelee tunnistamaan ja ymmärtämään eron journalististen ja sosiaalisen median sisältöjen tuottamisen tavoissa.

Oppilas tunnistaa valheelliseen ja harhaanjohtavaan tietoon liittyviä ilmiöitä, kuten dis-ja misinformaatio, deepfake ja valeuutiset.

Minä median käyttäjänä

Oppilas pohtii ja kuvailee omia mediankäyttötottumuksia ja median merkitystä omassa elämässään esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla.

Oppilas havainnoi ja ymmärtää omiin mediankäyttömieltymyksiin vaikuttavia asioita (kaverit,  media, perhe…) ja harjoittelee keskustelemaan  kunnioittavasti muiden kanssa em. asioista.

Luova ilmaisu

Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin mediasisällön, kuten animaation, lyhytelokuvan tai oman musiikkikappaleen.

Oppilas hyödyntää em. projektin yhteydessä erilaisia sanallisen, visuaalisen ja auditiivisen kerronnan keinoja, kuten juonirakennetta, kuvakulmia ja äänimaailmaa.

Oppilas opettelee erilaisten medialaitteiden ja tarvittavien sovellusten hallintaa siten, että ne edesauttavat erilaisten mediasisältöjen tekemistä ja muokkaamista.

Oppilas opettelee yhdistelemään tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa ja ääntä omassa median tuottamisessaan.

Oppilas ymmärtää mediasisältöjen tuottamisen eri vaiheita ja osaa sanallistaa niitä. Oppilas laatii mediasisällön yksin tai yhteistyönä ja arvioi rakentavasti tuottamisen vaiheita ja lopputulosta.

Vaikuttaminen

Oppilas osaa tuoda mediaesitysten kautta esille omia mielipiteitään ja perustella niitä.

Oppilas tuottaa ohjatusti jonkin kantaa ottavan tai vaikuttamaan pyrkivän mediasisällön, kuten arvostelun, kirjavinkkauksen, mielipidekirjoituksen, vlogin tai julisteen/meemin.

Oppilas pystyy kuvailemaan joitain tapoja, joilla median kautta voi vaikuttaa, kuten mielipiteen julkaisu tai sosiaalisen median kampanja.

Tiedon välittäminen

Oppilas tutkii oman tekemisen kautta journalistisen sisällön tuottamista. Oppilas tekee ohjatusti jonkin tietoa välittävän journalistisen mediasisällön, esimerkiksi uutisen, urheiluselostuksen tai podcastin.

Oppilas esittää ja välittää koostamaansa tietoa median avulla. Oppilas valitsee ohjatusti soveltuvan mediaesityksen muodon.

Minä median tuottajana

Oppilas osaa kuvailla itselle mieluisia mediasisältöjen tuottamisen tapoja, vaiheita ja sisältöjen tuottamisen merkitystä.

Oppilas keskustelee vertaisten kanssa erilaisista mediasisällöistä ja niiden tuotantotavoista.

Oppilas ymmärtää vastuut, joita omien mediasisältöjen julkaisemiseen liittyy.

Turvallisuus

Oppilas harjoittelee tunnistamaan turvallisuutta vaarantavia tilanteita ja tekijöitä mediaympäristöissä, kuten netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe, houkuttelu yms.

Oppilas tunnistaa yksityisyydensuojan tärkeimpiä periaatteita. Oppilas tietää, millaisia keinoja omien tietojen ja yksityisyyden suojaamiseen mediaympäristöissä on.

Oppilas tietää tahoja, joiden puoleen voi kääntyä, mikäli havaitsee turvallisuuttaan uhkaavia ilmiöitä mediaympäristöissä.

Oppilas tunnistaa ja pystyy nimeämään kuvaohjelmien ikärajat sekä sisältösymbolit. Oppilas on tietoinen syistä, miksi niitä on syytä noudattaa.

Oppilas ymmärtää kaverisuhteiden luomat odotukset ja ristiriidat ikärajojen noudattamisessa ja huomioi tämän omassa toiminnassaan.

Vastuullisuus

Oppilas ymmärtää, millaisia hänen itse tuottamiensa mediasisältöjen tulisi olla, jotta ne eivät loukkaisi kenenkään oikeuksia eivätkä aiheuttaisi ikäviä seurauksia tekijälleen.

Oppilas tutustuu tekijänoikeuksien periaatteeseen ja niiden noudattamisen tärkeyteen mediasisältöjen tuottajana. Oppilas harjoittelee lähteiden merkitsemistä sekä sen periaatteen noudattamista, ettei kenenkään muun työtä saa väittää omaksi.

Oppilas tunnistaa erilaisia mediasisältöjen vapaan käytön CC-lisenssejä ja niiden käyttöehtoja.

Oppilas on tietoinen joidenkin mediasisältöjen, kuten pelien maksullisuudesta. Oppilas tietää pelien keinoista sitouttaa pelaajia ja osaa suhtautua ilmiöön kriittisesti. Oppilas ymmärtää, että sisältöjen käytöstä tulee sopia huoltajan kanssa.

Hyvinvointi

Oppilas osaa kuvailla itselleen merkityksellisiä mediasisältöjä ja -ympäristöjä. Oppilas rohkaistuu havainnoimaan niiden myönteisiä merkityksiä sekä keskustelemaan niistä yhdessä toisten kanssa.

Oppilas tunnistaa, milloin mediankäyttö tukee omaa hyvinvointia, milloin heikentää sitä.

Oppilas tiedostaa vertaisten kohdistamia odotuksia mediaympäristöissä toimimiseen ja median käyttöön. Oppilas tietää, että voi tehdä vertaisista riippumattomia valintoja omassa mediankäytössään.

Hyvä vuorovaikutus

Oppilas ilmaisee itseään rakentavasti ja tilanteeseen sopivalla tavalla erilaisissa mediaympäristöissä.

Oppilas ymmärtää oman vastuunsa kiusaamisen ehkäisemisessä ja toimii sen mukaisesti.

Oppilas osaa arvioida omia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja mediaympäristöissä.