Simulaatio-opetus ja -oppiminen Salpauksessa

Simulaatio-opetus on ollut pitkään yksi pedagoginen opetusmenetelmä sosiaali- ja terveysalalla. Simulaatio-oppiminen on aikaisempaan tietoon ja kokemukseen pohjautuvaa oppimista, itsenäisen toiminnan sekä päätöksenteon kehittämistä. Paras oppiminen tapahtuukin reflektion kautta, jossa opiskelijat arvioivat omaa toimintaansa simuloidun tilanteen jälkeen.

Simulaation tarkoituksena onkin mahdollisimman autenttisesti jäljitellä ja ennalta suunnitellusti harjoitella tilanteita tai jonkin yksittäisen asian simulointia. Simulaatiotilanteessa voidaan turvallisessa ympäristössä harjoitella ja kehittää valmiuksia aidoista tosielämän tilanteista suoriutumiseen (potilas)turvallisesti.

Salpauksessa simulaatio-opetusta on toteutettu myös pitkään vaihtelevissa tiloissa ja tilanteissa. Vuonna 2018 alkoi suunnittelu oman simulaatio-oppimisympäristön rakentamisesta terveys- ja hyvinvointialan tiloihin samalla kun uusia tiloja saneerattiin. Tämä mahdollisti hyvän suunnittelun kautta toteuttaa nykyaikainen ja monipuolinen simulaatio-oppimisympäristö opetukseen. Oppimisympäristöjen kehittämisessä on pyritty huomioimaan se, miten opiskelijoiden yksilöllisen osaamisen mahdollisuudet ja seuranta saataisiin paremmaksi.

Tilat valmistuivat loppuvuodesta 2019 ja ne otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Koronasta johtuen tilojen täysipainoinen hyödyntäminen ei ole ollut mahdollista, mutta siitä huolimatta käyttöaste on ollut hyvällä tasolla. Simulaatioista on järjestetty koulutuksia opetushenkilöstölle ja opiskelijoille. Tiloissa on mm. opettajien toimesta tehty tallenteita erilaisista hoitotyön tilanteista, joita on hyödynnetty etä- ja verkko-opetuksessa muun varsinaisen simulaatio-opetuksen rinnalla.

Salpaus on mukana VISU – hankkeessa (Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa: https://blog.edu.turku.fi/visu/ ), jonka yhtenä tavoitteena on kehittää eri hankeverkostojen kautta uutta teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Tämä hanke on mahdollistanut oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittämisen. Hankkeen kautta Salpauksessa on saatu vietyä tietoa eri aloille simulaatio-oppimisesta ja -tiloista. Tällä hetkellä oppimisympäristöä hyödynnetään terveys- ja hyvinvointialojen lisäksi myös kaupan ja hallinnon alalla sekä ICT – alalla. Samoin työelämän kanssa toteutettavaa yhteistyötä lisätään jatkossa. Myös muilta aloilta on osoitettu kiinnostusta ja monialaisia simulaatioita on suunnitteilla. Lähitulevaisuuden yksi tavoite on myös yhdistää virtuaalimaailma osaksi simulaatio-oppimista.

Simulaatio-oppiminen soveltuu kaikille aloille. Tärkeintä simulaatioissa ei ole ainoastaan jonkun yksittäisen taidon oppiminen vaan se opettaa opiskelijoille ennen kaikkea yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja sekä päätöksentekokykyä. Nämä ovat tärkeitä taitoja siirryttäessä työelämään. Simulaatioiden toteuttaminen ei myöskään ole vaikeaa, eikä se tarvitse välttämättä isoja hankintoja / tiloja onnistuakseen. Kehotan kaikkia kokeilemaan simulaatiota omassa opetuksessa alasta riippumatta. Se on innostavaa ja hauskaa!

Käy kurkkaamassa, miltä Salpauksen simulaatiotiloissa näyttää:

https://www.thinglink.com/video/1408780939756044289

Esa Sahlman

Lehtori, Koulutuskeskus Salpaus

esa.sahlman@salpaus.fi

puh: 044 708 0022