Tukitoimet

Vieraskieliset oppilaat ovat kaikkien oppilaiden tavoin oikeutettuja perusopetuksen normaaleihin tukimuotoihin: yleiseen tukeen, tehostettuun tukeen ja erityiseen tukeen. Valmistavan opetuksen oppilaat kuuluvat tehostetun tuen piiriin. Kun oppilaalle laaditaan pedagogisia asiakirjoja, valitaan siis tuen vaiheeksi tehostettu tuki YTE-portaikolla. Kun valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve tukeen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Valmistavassa opetuksessa oppilaille annetaan tarvittaessa tukiopetusta, oppilashuollollisia tukitoimenpiteitä sekä osa-aikaista erityisopetusta. Jos annettu tuki ei riitä, tulee kartoittaa oppilaan erityisen tuen tarve.

Yleinen tuki ja jatkoajan anominen

Tuen tarpeen arvioinnissa selvitetään, onko kyseessä opetusjärjestelyihin liittyvä ongelma vai oppimisen ongelma. Jos ongelma on oppilaan oppimisessa, opetusta eriytetään, annetaan tukiopetusta tai toteutetaan opetusjärjestelyt siten, että oppilas saa esimerkiksi lisää aikaa opiskella valmistavassa opetuksessa, vaikka oppilaan 900 tai 1000 tuntia olisikin jo käytetty. Jatkoajan anomus lähetetään monikulttuurisen opetuksen suunnittelijalle.

Jatkoajasta sovitaan yhdessä huoltajien kanssa ja sopimisajankohta merkitään lomakkeeseen. Lomake toimitetaan sähköisesti monikulttuurisen opetuksen suunnittelijalle. Vieraspaikkakuntalaisten kohdalla monikulttuurinen suunnittelija hoitaa jatkoajan anomisen opettajan ilmoitettua jatkoajan tarpeesta. Oppilaan ei tarvitse olla valmistavassa opetuksessa koko anottua jatkoaikaa, vaan oppilas voi siirtyä eteenpäin valmiuksien kehityttyä tai sopivan jatkopaikan löytyessä.

Toisaalta, jos ongelma on opetusjärjestelyissä siten, että opettajan antama opetus ei kohtaa oppilasta kunnolla, opettajan tulisi saada opetusjärjestelyjen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitsemaansa koulutusta ja konsultaatiota. Konsultaatiota voivat antaa esimerkiksi valmistavan opetuksen yhdysopettaja, konsultoiva erityisopettaja tai keskitetyn palvelun koulu, jolla resurssikeskuksena on konsultointitehtävä.

Valmistavassa opetuksessa ei ole määritelty erikseen jako- ja tukiopetustunteja, vaan ne on sisällytettävä opettajan 25 viikkotuntiin. Tähän tarkoitukseen opettaja voi käyttää pari tuntia kokonaisopetustunneista. Opettaja suunnittelee oman harkintansa mukaan ja ryhmän tarpeisiin perustuen lukujärjestyksen, johon sisältyvät tarvittavat jako- ja tukitunnit.

Oppilashuolto

 • Lisäopetuksen opiskeluhuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevat samat periaatteet kuin perusopetuksen oppilashuoltoa.
 • yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseksi on tärkeää käyttää ammattitulkkia silloin, kun huoltajat eivät osaa riittävästi suomea; lasta/nuorta ei saa käyttää tulkkina oppilashuollollisissa asioissa
 • MOPED-sivustolta löytyy erikielisiä lomakkeita myös oppilashuollon käyttöön

Terveydenhoitajan palvelut kuuluvat myös valmistavan opetuksen oppilaille. Näitä palveluja ovat mm. terveystarkastukset, rokotusohjelman mukaiset rokotukset, oppilaan ohjaaminen asianmukaisiin tutkimuksiin ja hoitoihin sekä pitkäaikaisesti sairaiden oppilaiden seuranta kouluyhteisössä selviämiseksi.

Koulukuraattori työskentelee yleensä sellaisten oppilaiden kanssa, joilla on paljon poissaoloja, käytösongelmia tai vaikeuksia toverisuhteissa. Koulukuraattorilla on myös tuntemusta kasvatus- ja perheneuvolan, lasten ja nuorten psykiatristen poliklinikoiden, lasten ja nuorten erityisneuvolan sekä lastensuojelun toiminnasta. Kuraattorin kanssa voi suunnitella oppilaan tukitoimia sekä pyytää konsultaatiota esimerkiksi lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia esimerkiksi oppimisvaikeuksien, käytösongelmien ja keskittymisvaikeuksien selvittämiseksi. Koulupsykologin tutkimukset voivat tarkentaa oppilaan erityisen tuen tarpeen arviointia.

Valmistavan opetuksen oppilaalle kuuluvat myös koulun oppilaanohjaajan palvelut. Oppilaanohjauksella tuetaan sitä, että oppilaan opiskelutaidot ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisten tietojen ja taitojen kehittymistä. Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. Valmistavan ryhmän opettaja ja oppilaanohjaaja suunnittelevat yhdessä opinto-ohjauksen toteuttamisen yläkouluissa.

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta suunnitellaan yhdessä erityisopettajan kanssa. Erityisopettajalla on paljon osaamista, materiaaleja ja erilaisia testistöjä, joita voi hyödyntää myös valmistavan opetuksen oppilailla.

Konsultaatioapu

Konsultaatiota oppilaan ongelmien ratkaisemiseksi voi pyytää oman koulun oppilashuollon henkilöstön ja valmistavan opetuksen yhdysopettajan lisäksi esimerkiksi

 • konsultoivalta erityisopettajalta
 • erityispalvelupäälliköltä
 • monikulttuurisen opetuksen suunnittelijalta
 • keskitetyn palvelun kouluilta.

Konsultoiva erityisopettaja on yksi alueen erityisopettajista. Konsultoivan erityisopettajan tehtävänä on toimia alueen palvelujen ja koulujen yhdyshenkilönä ja auttaa opettajaa ja koulun oppilashuoltoryhmää oppilaan sijoittamisessa alueellisten palvelujen piiriin:

Erityispalvelupäällikkö toimii kasvatus- ja opetusvirastossa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu mm. erityisen tuen päätökset.

Keskitetyn palvelun kouluilta voi pyytää konsultaatioapua oppilaan tuen tarpeiden kartoitukseen ja opintojen suunniteluun.

 • C.O. Malmin koulu (kielellisten erityisvaikeuksien tuki, huonokuuloisuus)
 • Mikaelin koulu (sosioemotionaalinen tuki)
 • Katariinan koulu (kielellisten erityisvaikeuksien ja liikuntavaikeuksien tuki)
 • Kiinamyllyn koulu (sairaalaopetus, psyykkinen tuki)
 • Luolavuoren koulu (neuropsykiatristen ja muiden laaja-alaisten kehitysviivästymien ja oppimisvaikeuksien tuki)
 • Katariinana koulun Urheilupuiston yksikkö(yksilöllistetyt oppimäärät) vuosiluokkiin sitomaton opetus ja resurssiopettaja samassa yksikössä valmistavasta opetuksesta siirtyville oppilaille, joilla on hyvin heikko koultausta
 • Tehostettu tuki

Valmistavan opetuksen oppilaat kuuluvat tehostetun tuen piiriin. Kaikille oppilaille laaditaan pedagoginen arvio WILMA:ssa tai vaihtoehtoisesti pedagoginen selvitys. Tämän asiakirjan pohjalta seuraavassa opiskelupaikassa voidaan tehdä sopivat opiskelujärjestelyt.

Erityinen tuki

Erityisen tuen päätös tehdään perustuen pedagogiseen selvitykseen. Oppilaan tukea suunnitellessa tulee ottaa huomioon vähitellen kehittyvä kielitaito. Jos oppilaalla havaitaan selkeästi tarve erityiseen tukeen, voidaan hänelle tehdä erityisen tuen päätös jo ennen valmistavaa opetusta tai sen aikana. Toisaalta vasta vähän aika Suomessa olleen oppilaan erityisen tuen päätöstä ei pidä tehdä liian hätäisesti. Oppilaalla saattaa useista eri syistä olla esteitä oppimiseen, jotka kotoutumisprosessin edetessä saattavat poistua. Seivitys tulee toimittaa käsittelyyn 28.2. mennessä.

Katso myös:

Arvonen, A., Katva, L. ja Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Opetus 2000. Juva: PS- kustannus.

Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet (2010). Leena Nissilä ja Hanna-Mari Sarlin (toim.). Opetushallitus 2009.

www.turku.fi/oppilaantuki > Julkaisut > Turun oppilaan tuki perusopetuksessa -raportti

Muut tukipalvelut

Turussa toimii useita ns. kolmannen sektorin toimijoita, joiden puoleen voi kääntyä kriisi- ja ongelmatilanteissa:  

SPR:n Nuorten turvatalo

 • toimii nuoriin (alle 19 vuotta) erikoistuneena kriisityön keskuksena.
 • tarjoaa kriisiapua nuorille ja heidän perheilleen mm. kriisiyöpyminen, kriisi- ja traumapsykoterapeutin vastaanotto, keskusteluapua koko perheelle puhelimella, netissä tai paikan päällä, itsenäiseen asumiseen tukea
 • turvatalolle voi soittaa mihin aikaan tahansa – turvatalo on avoinna nuorille iltapäivän viidestä seuraavan aamun kello kahdeksaan
 • yhteystiedot: www.nuortenturvatalo.fi

Turun kriisikeskus

 • lyhytaikaista kriisiapua myös nuorille (yli 13-vuotiaille)
 • tarjoaa keskusteluapua akuuteissa kriisitilanteissa
 • kohderyhmää ovat esimerkiksi menetyksiä kohdanneet ihmiset, onnettomuuksien tai rikosten uhrit, parisuhde- ja ihmissuhdevaikeuksista kärsivät sekä muut vaikeisiin elämäntilanteisiin joutuneet
 • käynnit ovat Turun seudulla asuville maksuttomia
 • yhteystiedot: www.turunkriisikeskus.fi

Turun Tyttöjen talo

 • järjestää toimintaa ja antaa tukea 12–28 -vuotiaille tytöille ja nuorille naisille
 • yhteystiedot: www.mimmi.fi

Raide Ry:n Tukiraide

 • keskusteluapua 12-18 -vuotiaille nuorille
 • itsetunto-, ihmissuhde-, koulunkäynti-, päihde tai seksuaaliset ongelmat
 • keskusteluapuna ovat nuorisotyön ammattilaiset
 • yhteystiedot: www.raide.info

Enemmän tietoa lapsille ja nuorille tarkoitetuista tukipalveluista nettiosoitteesta:

www.nuortenturku.fi > Apua erilaisiin ongelmiin