Integrointi

Valmistavan opetuksen aikana oppilas pyritään integroimaan perusopetuksen ryhmiin. Integrointi suunnitellaan jokaisen oppilaan kohdalla erikseen. Integrointi toteutetaan oppilaan opinto-ohjelman mukaisesti.  Integrointi edistää suomen kielen oppimista ja suomalaiseen koulujärjestelmään sopeutumista. Integroinnin on tarkoitus helpottaa tuleva siirtymistä omaan kotiluokkaan/lähikouluun tai muihin jatko-opintoihin.

Integrointi suunnitellaan valmistavan vaiheen opettajan ja koulun muiden opettajien sekä rehtorin yhteistyönä. Integrointimallit vaihtelevat kouluittain.

Mikäli mahdollista, on järkevää integroida oppilasta hänen tulevaan perusopetuksen luokkaansa. Integrointijaksot ovat erittäin suositeltavia, jos ne saadaan sopimaan aikatauluun ym. Jo päivän mittainen integrointi tulevaan ryhmään on arvokas. Oppilas pyritään integroimaan omaa ikätasoaan vastaaviin opetusryhmiin.

Oppilas on usein helpointa integroida taito- ja taideaineiden tunneille, koska näillä tunneilla oppilas pystyy toimimaan mallin mukaan ilman hyvää kielitaitoa. Myös matematiikan tai vieraiden kielten tunneille voi olla helppoa integroida, mikäli kyseiset oppiaineet ovat oppilaalle vahvoja hänen hyvän koulutaustansa vuoksi. Realistisen kuvan saamiseksi olisi toteutettava vaativiakin integrointeja. Läpäisty testi reaaliaineissa antaa luottamusta jatkoon. Integrointien sujumisesta opettaja saa myös tietoa omaan arviointiinsa.

Integrointi voi kuitenkin olla haasteellista koulun mm. ryhmäkokojen vuoksi. Myös integrointi toisen suuntaan on yksi työkalu esim. ratkaisemaan edellä mainittua tilannetta.

Integroinnin määrä vaihtelee kunkin oppilaan kohdalla. Tavoitteena on, että jokainen oppilas olisi integroituna ainakin jossain oppiaineessa. Integrointi voi alkaa heti, kun oppilas aloittaa valmistavat opinnot tai se voi alkaa vasta myöhemmin.