Kartoitusmatka ammatilliseen koulutukseen: Tiedonkeruusta yhteistyöhön, Osa 2

Tulokset ovat saapuneet

Alkukartoitukseen vastasi 81 organisaatiota. Kuvio 1 näyttää vastaajien kokonaiskuvaa kaikista vastauksista. Keskiarvojen mukaan on syytä miettiä, onko koulutuksen järjestäjillä tasoeroa vai onko vastausasteikkoa tulkittu eritavoin. Tätä pohdimme myös ohjausryhmän voimin ja saimme tietää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien kenttä on hyvin moninainen ja tämä todella kuvastaa laadun epätasaisuutta maassamme.  Vaikka epätasaisuutta näkyy ovat tulokset kuitenkin positiivisia.

kuvio 1.

Organisaatiot käyttävät pääosin julkisia tietolähteitä. Suosituimpia ovat mm. Koski, ePerusteet ja tilastokeskuksen tilastotiedot. Tietolähteiden käytettävyyden haasteina olivat tietojen ulos saaminen sekä koneluettavuus eri lähteistä. Tietolähteiden käytössä oli poikkeavuuksia eri vastaajilla, ja tämän perusteella voidaan todeta tietolähteiden käyttöön vaikuttavan koulutuksen järjestäjän koulutusprofiili.  

Tällä hetkellä oleva TE2024-uudistus näkyy kartoituksen vastauksissa. Tarvetta yhteistyölle työelämälle ja sen palveluille on, mutta yhteys elinkeinoelämän ja työllisyyspalveluiden kanssa on vaiheessa.

Henkilöstön osaamisen päivittämiselle ja heidän osaamisen ennakointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota maailman nopea tempoisuuden takia. Edistyneellä tasolla on vain 12 % vastaajista ja suuri määrä on alkavalla tai kehittyvällä tasolla.

Tulevaisuus ja kestävyys kysymyksiä verrattaessa tietojen hyödyntämisen kysymykseen havaitaan ristiriitoja. Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että ennakointia tehdään työelämän kanssa, vaikka saatuja tietoja työelämästä ei hyödynnetä oikeasti. Olisi hyödyllistä selvittää, miten organisaatiot toteuttavat ennakointia ja miten tämä vaikuttaa heidän toimintaansa. Tulemme jatkamaan hankkeen työpajoissa ja pienryhmätoiminnoissa asioiden edistämistä ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Hyvä ideat jakoon hankkeen sisällä ja kaikissa verkostoissa!

Alkukartoituksessa selvitimme miten organisaatiot näkevät opiskelijoiden opintojen suorittamisen, valmistumisen, jatko-opintoihin siirtymisen tai työllistymisen kehittymisen, seuraamisen ja arvioimisen. Tulokset olivat kuvion 2 mukaisia. Jatko-opinnot ja työllistyminen kohdissa koettiin seuraamiset haastavampina kuin näiden kehittäminen tai arvioiminen. Opintojen suorittaminen ja valmistuminen kohdissa koettiin kehittäminen helpompana kuin arvioiminen tai seuraaminen. Esimerkiksi avoimista vastauksista ilmenee, että oppilaitokset toivovat parempia työkaluja työllistymisen ja jatko-opintojen seurantaan. Vaikka monilla oppilaitoksilla on halu kehittää näitä käytäntöjä, käytetyimmät järjestelmät koetaan myös haastaviksi. Tämä voi heijastaa sitä, että vaikka halua kehitykseen on, teknologiset tai osaamiseen liittyvät esteet saattavat hidastaa edistystä.

Tarvitsemme yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja avoimuutta

Tietojen analysointi ja niiden käytäntöön soveltaminen vaikuttavat olevan keskeisiä kehittämiskohteita. On tärkeää ymmärtää organisaatioiden tarpeet ja haasteet sekä löytää ratkaisuja, jotka parantavat tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä, sekä hyödyntää tietoa tehokkaasti päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä.

Yhteistyö muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa voi auttaa vahvistamaan oppilaitosten kykyä kehittää ja seurata opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtymistä, työllistymistä ja valmistumista entistä tehokkaammin. Kokonaisuudessaan on huomioitava yhteistyöntekeminen ja toisilta oppiminen. Oppilaitokset jakavat parhaita käytäntöjä keskenään ja oppivat toistensa kokemuksista, jolloin pystytään parastamaan jokaisen toimintaa.

Tekoälyn kehittyessä oli oiva tilaisuus kokeilla mitä chat gpt ehdottaa alkukartoituksen perusteella:

Perustuen havaintoihin tästä kartoituksesta, suosittelemme seuraavia toimenpiteitä oppilaitoksille:

  1. Keskity resurssien lisäämiseen arviointi- ja seurantakäytäntöjen kehittämiseksi.
  2. Kannusta yhteistyötä muiden oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.
  3. Tutki mahdollisuuksia investoida arviointi- ja seurantajärjestelmiin sekä henkilöstön koulutukseen näillä osa-alueilla.
  4. Tunnista ja ota käyttöön parhaat käytännöt jatko-opintoihin siirtymisen, työllistymisen ja valmistumisen tukemiseksi.

Näiden toimenpiteiden avulla oppilaitokset voivat parantaa kykyään kehittää ja seurata opiskelijoiden tärkeitä vaiheita heidän koulutuspolullaan.

Tämä on vasta alkua matkallamme kohti laadukasta ammatillista koulutusta.

Jatkakaamme yhteistyötä ja ideoiden jakamista, jotta voimme nostaa ammatillisen koulutuksen laatua ja näkyvyyttä yhdessä

Jälleen tekstin näppäimissä oli Turun kaupungin hankehallinnon puolelta

Piret Kinnunen, projektikoordinaattori

Kartoitusmatka ammatilliseen koulutukseen: Tiedonkeruusta yhteistyöhön, Osa 2
Merkitty: