Kysely työelämässä olevien lastenhoitajien jatkokoulutushalukkuudesta

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeessa varhaiskasvatuksen kehittämiskokonaisuuden yhtenä tavoitteena on kehittää polkuopintomalli, jonka avulla työssä olevat lastenhoitajat pystyvät suorittamaan varhaiskastatuksen opettajan opintoja työn ohessa. Polkuopintomallia kehittämistään kaikissa viidessä (5) osatoteuttajaoppilaitoksessa.

Turun ammatti-instituutin hanketyöntekijät tekivät alkuvuodesta 2024 kyselyn Turun kaupungin julkisten ja yksityisten päiväkotien lastenhoitajille. Kyselyllä haluttiin selvittää työelämässä olevien lastenhoitajien jatkokoulutushalukkuutta varhaiskasvatuksenopettajan jatko-opintoihin. Kyselyyn vastasi yhteensä 161 henkilöä. Heistä suurin osa (44 %) oli pohjakoulutukseltaan lapset ja nuoret osaamisalan suorittaneita lähihoitajia ja 24 % oli koulutukseltaan lastenohjaajia. Vastaukset osoittivat, että lähes puolet vastanneista (46 %) ovat kiinnostuneita jatkamaan opintojaan varhaiskasvatuksenopettajaksi. Heistä lähes puolet (48 %) on työskennellyt lastenhoitajana yli 10 vuotta, 19 % oli työskennellyt 5–10 vuotta, 27 % oli työvuosia takana 1–5 v ja 6 % olla oli valmistumisesta kulunut aikaa 0–1 vuotta. Tulos kannustaa POLJIN-hankkeen tavoitteiden mukaisen polkuopintomallin kehittämiseen.

POLJIN-hankkeessa vastataan koulutuksen keinoin varhaiskasvatus- ja sosiaali- ja terveysaloilla ennakoituun työvoimapulaan. Varhaiskasvatuslain muuttuminen vuonna 2030 tarkoittaa, että 2/3 opetus-, kasvatus- ja hoitohenkilöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Turun ammatti-instituutin tekemän kyselyn perusteella vastanneista 17 % kertoi tekevänsä epäpätevänä varhaiskasvatuksenopettajan töitä päivittäin ja 19 % satunnaisesti. Vastaajista 86 % kertoi kohtaavansa työssään joko usein tai joskus tilanteita, joissa toivoisi omaavansa enemmän pedagogista osaamista.

Kuva1: Pedagogisen osaamisen tarve työelämässä

Opintopolku-portaalin mukaan ”valtaosa aikuisista opiskelee työn ohessa”. Työelämässä tapahtuvat muutokset kuten työtehtävien muuttuminen ja vaatimustason kasvu nostaa tarvetta kouluttautua työn ohessa. Turun ammatti-instituutin kyselyn perusteella jatko-opinnoista kiinnostuneiden vastaajien mielestä omaan elämäntilanteeseen sopivimmat opiskelumuodot ovat ylivoimaisesti verkko- ja hybridimuotoiset opinnot.

Kuva2: Opiskelumuoto

Aikuiskoulutustuki on aikaisemmin mahdollistanut työntekijälle ammatillista kehittymistä tukevien opintojen opiskelun. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu esitys tuen lakkauttavan lain voimaan panemisesta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024 (Työllisyysrahasto). Muutos vaikuttanee myös työssä olevien jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

Kuva3: Työnantajan tuki jatkokoulutukseen osallistumisessa ja työskentely kyseisellä työnantajalla koulutuksen jälkeen

Työnantajien tuki jatkokouluttumisen tukemisessa noussee suurempaan arvoon tulevaisuudessa. Turun ammatti-instituutin kyselyn perusteella 58 % vastaajista on halukkaita työskentelemään vähintään 2 vuotta valmistumisen jälkeen nykyiselle työnantajalleen, mikäli työnantaja tulee vastaan ja tukee jatkokouluttautumista.

Lähde:
Opintopolku-portaali. Aikuiskoulutus. https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/aikuiskoulutus

Työllisyysrahasto. Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen. https://www.aikuiskoulutustuki.fi/

POLJIN kuulumiset tarjosivayt
Nina Dash, TAI kehittäjäopettaja
Miia Lehtonen, projektipäällikkö