Työpaikan lainsäädäntöä

Työpaikkan lainsäädäntöä

Hallintolaki
Työaikalaki
Laki kunnallisesta viranhaltijasta
Työsopimuslaki
Laki nuorista työntekijöistä
Työterveyshuoltolaki
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
Työturvallisuuslaki
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
Vahingonkorvauslaki
Vuosilomalaki

Opetustyötä koskevaa lainsäädäntöä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
Perusopetuslaki
Perusopetusasetus
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta
Lastensuojelulaki