Järjestyssäännöt

PAATTISTEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella sekä koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtu-missa.

 

Oikeus turvalliseen koulupäivään

* Jokaisella koulun oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä on oikeus opiskella ja tehdä työtään turvallisissa olosuhteissa.

* Ketään ei saa kiusata, uhata väkivallalla eikä vahingoittaa henkisesti tai ruumiillisesti.

* Jokaisen tulee kunnioittaa toisen yksilöllisyyttä ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

* Jokaisella on vastuu koulun turvallisuudesta.

* Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussa-pito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityi-sesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Näin ollen esim. teräaseiden tai muiden vaarallisten esineiden tuonti kouluun on kielletty.

 

Oikeus häiriöttömään työympäristöön

* Jokaiselle on taattava työrauha ja toisen työtä tulee kunnioittaa.

* Jokaisen tulee käyttäytyä toiset huomioon ottaen.

* Sisätiloissa oleskelu on luvallista vain oppituntien aikana ja koulun aikuisen valvonnassa. Muuhun oleske-luun ja liikkumiseen koulurakennuksessa ja koulun alueella tulee olla erillinen lupa. Koulun toiminta-ai-kana piha on koulun käytössä.

 

Vastuu yhteisestä omaisuudesta

* Jokaisella koulun oppilaalla ja henkilökuntaan kuuluvalla on vastuu työympäristön kunnossapitämisestä ja siisteydestä. Lisäksi jokainen kunnioittaa toisen omaisuutta.

* Opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestä-mään oppilaan tahallaan tai huolimattomuudellaan likaamaan tai epäjärjestykseen saattamaan koulun omaisuuden tai tilan (POL 35 §). Tehtävä suoritetaan välitunnin aikana tai oppituntien jälkeen, jolloin huoltajaa tiedotetaan asiasta.

* Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen, mikäli hän tahallaan tai huolimattomuudesta on tehnyt jotain, laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän ja näin aiheuttanut vahingon (POL 47A §). Koulu ilmoittaa vahin-gosta oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

 

Kaikkia yhdessä olemisen sääntöjä ja kieltoja ei voida järjestyssääntöihin kirjata, joten jokaisen tulee harjoitella käyttämään tervettä harkintaa, toimia koulun sääntöjen hengessä ja ilmoittaa aikuiselle havaitsemistaan rik-keistä.

 

Paattisten koulunjohtaja on hyväksynyt koulun järjestyssäännöt 25.11.2020.