Järjestyssäännöt

Paattisten koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä tarvitaan, jotta koulussa olisi turvallista ja kaikki viihtyisivät. Koulutyö onnistuu paremmin, jos työrauha on hyvä. Sääntöjen tunteminen opettaa ottamaan vastuuta itsestä, kouluyhteisön jäsenistä ja ympäristöstä. Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen tai perusopetuslain tai siihen liittyvien säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen toimintaan. Koulun järjestämää toimintaa ovat esimerkiksi retket, leirikoulut, kerhot ja juhlatilaisuudet.

Koulualue

Koulurakennukset ja -piha muodostavat koulualueen. Välituntialue rajoittuu koulurakennukseen, Kirkkopellonkujaan, välituntipihan puoleiseen parkkipaikkaan ja Työväentalonpuistoon. Päiväkodin aidatulle pihalle ja Lehtisalonpuiston urheilukentälle saa mennä vain opettajan luvalla.

Luvaton poistuminen koulusta ja välituntialueelta koulupäivän aikana on kielletty.

Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

Kouluyhteisön jäsenille ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa. Kiusaaminen, väkivalta ja väkivallalla uhkaaminen on kiellettyä.

Turvallisuutta vaarantavien tai omaisuuden vahingoittamiseen soveltuvien esineiden kouluun tuominen ja hallussapito ilman hyväksyttävää syytä on kiellettyä.

Yhteistä omaisuutta on käytettävä huolellisesti. Koulun oppilaan käyttöön antamia välineitä, esimerkiksi pulpettia, kirjoja ja koulutarvikkeita ei saa sotkea, rikkoa eikä hävittää. Sama koskee koulurakennusta ja pihavälineitä.

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko on säädetty vahingonkorvauslaissa. Koulu ilmoittaa vahingosta oppilaan huoltajalle.

Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Huoltaja merkitsee poissaolon Wilmaan tai oppilas tuo muun poissaoloselvityksen luokanopettajalle.

Huoltajan tulee etukäteen pyytää lupa ennalta tiedossa olevaan poissaoloon. Luokanopettaja myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. Rehtori päättää poissaololuvan myöntämisestä enintään lukuvuoden loppuun.

Välitunnit

Välitunnille pitää mennä hidastelematta sovittua poistumisreittiä käyttäen. Sisätiloissa ei saa olla ilman lupaa välituntien aikana.

Vahingoittavien esineiden, esimerkiksi lumipallojen, käpyjen tai kivien heittäminen on kiellettyä koulun välituntialueella.

Koulun oppilaskunta on laatinut välituntipihan säännöt.

Ruokailu

Ruoka ja välipala tulee syödä ruokalassa tai muussa opettajan osoittamassa paikassa. Ruokailussa tulee noudattaa hyviä pöytätapoja ja opettajan antamia ohjeita. Aterian päätyttyä astiat pitää viedä tiskilinjalle.

Liikuntatunnit

Liikuntatunneille pitää pukeutua tarkoituksenmukaiseen liikunta-asuun ja tunnin päätyttyä tulee huolehtia puhtaudesta. Liikuntavarusteet tuodaan pukuhuoneeseen vasta liikuntatunnin alussa kellon soitua sisälle, ellei opettaja anna muita ohjeita. Liikuntatunnin alkua odotetaan opettajan osoittamassa paikassa. Liikuntavälineitä saa ottaa ja käyttää vain opettajan luvalla.

Matkapuhelimen käyttö

Matkapuhelinta ei saa käyttää ilman opettajan lupaa oppitunnilla, koulun ruokalassa tai koulun järjestämässä tilaisuudessa.

Kuvaaminen ja äänittäminen

Kuvaaminen ja äänittäminen on koulun sisätiloissa kielletty ilman opettajan lupaa. Luvallisesti koulussa otettujen kuvien, tehtyjen äänitteiden tai reaaliaikaisen kuvan julkaisuun internetissä tarvitaan opettajan tai koulunjohtajan lupa.

Tupakka ja päihteet

Tupakan ja päihteiden käyttö, hallussapito ja kouluun tuominen on kiellettyä.

Oleskelu ja liikkuminen koulussa ja koulualueella

Koulun sisätiloissa ei saa juosta. Koulupäivän päätyttyä oleskelu koulun sisätiloissa ilman opettajan lupaa on kielletty. Mediateekin tai luokkien tietokoneita saa käyttää vain opettajan tai kirjastonhoitajan luvalla.

Polkupyöräily välituntituntialueella koulun työaikana on kielletty.

Niissä asioissa, joista näissä järjestyssäännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja sekä muita koulua koskevia säädöksiä ja määräyksiä.