Oppilaanohjauksen saatavuus Turussa 2012-2013

Kirjoittanut Petri Niemi

Oppilaanohjuksen saatavuudella tarkoitetaan sitä oppilaskohtaista työaikaa, johon perustuu opetussuunnitelman ja OVTES:n toimeenpano. Turun yläkouluissa pitäisi olla keskimäärin 4,9 tuntia oppilasta kohden ja 250 oppilasta opinto-ohjaajaa kohden. Tavoite on määritelty perusopetuksen laatukriteereissä.

Turkuun tarvitaan vähintään kolme pätevää ja päätoimista opinto-ohjaajaa lisää välittömästi. Tarve on ilmastu ensimmäisen kerran 2011. Ehdotus on luettavissa osoitteesta http://www.turku.fi/kehittamistoiminta (oikea palsta). Tilanteen korjaaminen edellyttää jo olemassa olevien voimavarojen kohdentamista päteville ja päätoimisille oppilaanohjaajille ja lisäresurssia. Ensisijassa yleisopetusta antavissa kouluissa toimii 11 vuotuisessa työajassa olevaa pätevää opinto-ohjaajaa ja kahdessa keskitetyn palvelun koulussa on kaksi päätoimista opettajaa. Kaikkien keskitetyn palvelun koulujen opettajat ovat vailla oppilaanohjaajan pätevyyttä.

Vertailun vuoksi Tampereella 7-10 -luokkalaisen ohjauksesta vastaa 21 pätevää opinto-ohjaajaa. Oppilaita on 4800. Opinto-ohjaajaa kohden on keskimäärin 230 oppilasta.  Alle 200 oppilasta on kolmella opinto-ohjaajalle ja yli 250 neljällä opolla tänä vuonna. Virkojen oppilasmäärä vaihtelee oppilaiden aiheuttaman ohjauksen lisätarpeen mukaan 190 – 290 oppilaan välillä.

Koska koulukohtaisella harkinnalla ja päätöksenteolla ei ole saatu oppilaanohjauksen saatavuutta ratkaistua oppilaiden, ennaltaehkäisen ohjauksen ja opinto-ohjaajien työssäjaksamisen kannalta järkevällä tavalla ehdotan, että Turun kaupunki siirtyy Tampereen käytäntöön ja kohdentaa oppilaanohjauksen resurssin oppilasmäärän ja oppilasaineksen mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät rehtorit päättäisi vastaisuudessa koulujen oppilaanohjauksen resurssista vaan päätöksen tekisi Perusopetuksen tulosaluejohtaja.

If you enjoyed this post, please consider leaving a comment or subscribing to the RSS feed to have future articles delivered to your feed reader.