Ruotsin kielikylpyluokat

Tervetuloa kielikyvyn info-tilaisuuteen! 

Kielikylpyluokan täydentämisestä ja vapaista oppilaspaikoista yläkouluun siirryttäessä saa lisätietoja Luostarivuoren koulun infotilaisuudessa maanantaina 8.1. 2024 klo 18. Tervetuloa!

 

 

 

Kielikylpyluokkia voidaan täydentää vielä yläkoulunkin aikana seuraavien edellytysten perusteella:

KIELIKYLPY – SPRÅKBAD

Olet jo opiskellut kielikylpyluokalla jossakin toisessa kaupungissa?

Olet opiskellut ruotsia alakoulussa A1-kielenä tai A2-kielenä menestyen erinomaisesti?

Haluat opiskella osan yläkoulun oppiaineista ruotsiksi?

Olet valmis ponnistelemaan opintomenestyksesi eteen?

VÄLKOMMEN MED!

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä rehtoriin: henri.littunen@edu.turku.fi

Tällöin tarkastetaan lähtökohdat ja sovitaan testaamisesta osaamisen selvittämiseksi.

Ruotsin kielen osalta voidaan puhua täydellisestä kielikylvystä äidinkieleltään suomenkielisille oppilaille. Kielikylpyopettajan äidinkieli on alkuopetuksessa pääsääntöisesti ruotsi. Ruotsin kieltä käytetään alkuopetuksessa 90 – 95% osuudella viikon oppitunneista.

Esiopetus ja 5-vuotiaiden kielikylpyryhmä ovat Kerttulin päivähoitoyksikössä, josta oppilaat pääasiassa tulevat Luostarivuoren koulun Martin yksikön kielikylpyluokalle.

Oppilaat testataan ennen koulun aloitusta yleisellä kielellisiä valmiuksia mittaavalla testillä (Turun yliopisto toteuttaa), jotta vaativa kaksikielinen opetus kielikylpyluokalla ei muodostuisi kohtuuttoman haastavaksi oppilaan yhdeksän vuoden peruskouluaikana.

Luokan maksimikoko on 25 oppilasta vuosiluokilla 1- 2 ja luokilla 3 – 9 maksimikoko on 27 oppilasta.

Luokille voidaan ottaa täydentäviä oppilaita mikäli luokilla on tilaa. Tällöin suoritetaan erillinen testaus, jolla varmennetaan oppilaan riittävä osaaminen ruotsin kielellä tapahtuvan opiskelun osalta.

Vuosiluokilla 3 – 4 on ruotsin osuus opetuksesta 70 – 75% ja vuosiluokilla 5 – 9 keskimäärin 51% viikon oppituntien kokonaismäärästä. Yhdeksännellä vuosiluokalla ruotsin osuus on enää noin 30%, koska äidinkieleltään suomenkielisille kielikylpyoppilaille pyritään perusopetuksen päättövaiheessa antamaan hyvät valmiudet yleensä omalla äidinkielellä tapahtuviin toisen asteen opintoihin.

Lukemaan ja kirjoittamaan opitaan ruotsiksi. Suomenkielinen osuus kasvaa kolmannelta luokalta lähtien 30 %:sta viidennen ja kuudennen luokan 50 %:iin. Äidinkielen ja muun suomenkielisen osuuden opettaa toinen, suomea äidinkielenään puhuva opettaja. Kielikylpyluokalle hakeminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

KIELIKYLPYOPETUKSEN TAUSTAA

Ruotsin kielikylpytoiminta alkoi päiväkodissa 80-luvun lopussa ja ensimmäinen kielikylpyluokka aloitti koulunsa syksyllä 1992.
Toiminta sai alkunsa Kanadassa 60-luvulla. Kielikylpy toimii maissa, joissa on virallisia vähemmistökieliä. Suomessa sellainen on ruotsin kieli, jolla kielikylpyä meillä toteutetaan äidinkielenään suomea puhuville lapsille.

Turussa kielikylpyopetus aloitetaan päiväkodissa 5-vuotiaana. Kielikylpy on myös osa esiopetusta ja jatkuu kielikylpyluokalla niin ala- kuin yläkoulussakin. Kielikylpymetodin päämääränä on hyvä toiminnallinen kaksikielisyys ja kielikylpy on väline monikielisyyteen. Turussa toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä.

Kielikylpyluokkiin ei kohdenneta lisäresursseja yleisluokkiin verrattaessa.

Kielikylpy antaa nuorille erinomaisen pohjan jatkaa opintoja ja valmistua kansainvälisiin tehtäviin.

Turun kielikylpyvanhemmat ry tukee kaikin tavoin kielikylpytoimintaa ja pyrkii osaltaan aloitteiden tekijäksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

OPETUS KIELIKYLPYLUOKILLA

Opetus on aktiivista toimintaa ja tarkoituksenmukaista kommunikointia.
Opetuksen alkaessa luodaan turvallisuus tiettyjen rutiininomaisten toimintojen avulla.
Sanojen ja ilmaisujen merkitystä täydennetään ilmeillä, eleillä yms.
Integroidussa opetuksessa (teemat) tutustutaan kulttuuriin ja hyödynnetään kaksikielistä ympäristöä.
Työ ja leikkipisteiden avulla luodaan monipuolisia kielenkäyttötilanteita, jolloin sanasto laajenee luonnollisella tavalla.
Ilmiöpohjaista opetusta käytetään osana kokonaisuutta.
Käytetään runsaasti ruotsinkielistä materiaalia.

Jokaisella kielikylpyopettajalla on oppilaisiin nähden vain yksi kielellinen rooli.

Opettajat hallitsevat kielikylpykielen lisäksi toiminnallisesti lasten ensikielen

Kielikylpy on kieltenomaksumismenetelmä, jota voidaan soveltaa useaan tilanteeseen. Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä:
otetaan huomioon oppilaiden oman kielen ja kulttuurin erityispiirteet
omaksuttavia kieliä käytetään opetuksen välineenä
päiväkodissa opettaja kommunikoi yksinomaan ruotsinkielellä
ala-asteen ensimmäisellä luokalla opetetaan 5 – 10 % äidinkielellä ja muu opetus tapahtuu varsinaisella kielikylpykielellä
kolmannesta luokasta lähtien 30 – 40 % opetetaan äidinkielellä
kuudennella luokalla ennen yläasteelle siirtymistä äidinkielen osuus on puolet ja lisäksi opiskellaan englantia.
Opetuksessa hyödynnetään Turun kaupungin kaksikielistä kulttuuriympäristöä.

Kielikylpyluokalle voidaan yleensä ottaa pieni määrä uusia oppilaita myös seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen erillisen testimenettelyn kautta. Oppilaspaikan saaminen edellyttää kuitenkin erittäin hyvää osaamista ruotsin kielessä ja testin suorittamista hyväksytysti ennen oppilaspaikan myöntämistä.

Oppilaspaikasta kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostitse rehtori Henri Littuselle (henri.littunen(ät)edu.turku.fi).

Lisätietoja saa rehtori Henri Littuselta tai apulaisrehtori Juha Mäenpäältä.