Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Edu Game Jam -työpaja

Joukko Turun klassillisen lukion opiskelijoita osallistui yhteistyössä Finnish Game Jam ry:n, Tampereen yliopiston ja Growing Mind -hankkeen järjestämään Edu Game Jam -työpajaan. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa.

Käytännön kuvaus

Työpajassa opiskelijat saivat pienryhmissä suunnitella ja koodata pelin tarjotuilla työvälineillä ja ohjelmistoilla sovitun ajan puitteissa. Teknistä apua pelin kehittämiseen ryhmät saivat Aalto-yliopiston graafisen suunnittelun opiskelijalta. Työtapa oli entuudestaan tuttu peliharrastajien ja ammattilaisten keskuudessa, mutta nyt sitä testattiin ensimmäistä kertaa osana lukio-opintoja.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Opiskelijoilta saatu palaute oli pelkästään positiivista. Paljon kiiteltiin sitä, että pelimoottorin käyttöön oli mahdollista tutustua etukäteen. Tämä madalsi kynnystä ottaa vastuuta omassa työryhmässä ja mahdollisti myös sen, että yhteistyötä pystyttiin tekemään myös työryhmien välillä, kun jokainen auttoi ratkomaan myös muiden ryhmien koodissa esiintyneitä haasteita. Jälkipalautteissa usea vastaaja ilmoitti omien ryhmätyötaitojensa kehittyneen ja vastuunkantokykyjensä kasvaneen.

Opiskelijat kokivat kautta linjan oman taitotasonsa nousseen, itsevarmuutensa lisääntyneen ja vuorovaikutustaitojensa kehittyneen. Osa piti ennakkokyselyssä omaa tietoteknistä lähtötasoaan vaatimattomana, mutta kirjoitti jälkipalautteeseen, että taitotaso on noussut ja sitäkautta myös minäpystyvyysuskomukset vahvistuneet. He myös nostivat esille sen, että jamit antoivat mahdollisuuden opetella sellaisia taitoja, joita ei muissa lukiokursseissa tule vastaan, eikä niitä välttämättä tulisi oma-aloitteisesti opiskeltua.

Myös ajanhallinnan ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen nousi vastauksissa esiin. Koska jameilla työskennellään ensisijaisesti kelloa vastaan, moni totesi aikarajan pakottaneen arvioimaan omaa työskentelyä entistä kriittisemmin.

Vastausten perusteella ennen jameja asetetut taitotavoitteet täyttyivät siis melko hyvin. Tämä antaa uskoa siihen, että oppimisen pelillistäminen ja pelimekaniikan opiskelu työryhmissä on erinomainen keino vahvistaa sellaisia oleellisia taitoja, joita tulevaisuuden jatko-opinnot ja työelämä edellyttävät.

Tutustu lisää

Miksi jamit? Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Turun Klassillinen lukio

Laura Apell

etunimi.sukunimi@turku.fi

4.5.2020

Liitteet

Game Jam -ohjelmarunko (pdf)