Koulun esittely

Meidän koulumme

Topeliuksen koulu on vuosiluokat 1-9 käsittävä yhtenäinen peruskoulu. Alakoulumme oppilaat ovat koulun lähiympäristössä asuvia lapsia, yläkouluumme oppilaita tulee alakoulun lisäksi Vähä-Heikkilän koulusta (ranskan kieliluokat) sekä Pansion ja Aunelan kouluista. Koulussamme toimii myös kolme yläkoulun pienluokkaa.

Visiomme on tarjota hyvää, laadukasta ja monipuolista opetusta. Koulumme kasvatuksellisena tavoitteena on vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja ohjata häntä oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen. Arvostamme toisista välittämistä ja toisten kunnioittamista, yritteliäisyyttä sekä oma-aloitteisuutta. Monikulttuurisena kouluna pyrimme osaltamme myötävaikuttamaan suvaitsevaisuuden ja keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen.

Romaaniset kielet erikoisalanamme: ranska, espanja ja latina

Koulussamme toimivat ranskan kieliluokat, jonne Vähä-Heikkilän alakoulun kielilinjan oppilaat siirtyvät 7. luokalle. Kaksikielistä opetusta annetaan kaikilla luokka-asteilla (7.-9.-luokat).

Kieliluokkalaisten opetuksessa A1-ranskan tuntien lisäksi osa matematiikan, fysiikan, kemian, historian ja yhteiskuntaopin opetuksesta on ranskaksi. Opetusta annetaan riittävästi suomeksi, jotta oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa em. oppiaineiden tavoitteet. Temaattisesti ranskan kieli ja kulttuuri huomioidaan taito- ja taideaineiden opetuksessa. Opetuksen tukena on myös natiiviopettaja sekä ranskaa puhuvia harjoittelijoita.

Valinnaisena kielenä koulussamme voi opiskella 4-9 -luokilla ranskaa, espanjaa tai ruotsia sekä luokilla 7-9 edellisten lisäksi latinaa. Ryhmien muodastamisen edellytyksenä on 14 oppilaan opetusryhmä.