Tunnelmia Väliseminaarista Turun Messukeskuksessa 11.6.2024 

Yhteistyön ja osallistumisen merkitys on ollut vahvasti esillä hankkeen alusta lähtien. Kehittämiskokonaisuuksien pienryhmät ovat painottaneet osallistavaa lähestymistapaa, jossa osallistujat otetaan mukaan prosessiin. Tämä ei ainoastaan edistä strategisen ja pedagogisen johtamisen kansallisen mallin kehittämistä, vaan myös lisää sen hyväksyttävyyttä ja käyttöastetta organisaatioissa. Yhteiskehittäminen luo yhteisöllisyyden tunnetta ja vahvistaa sitoutumista. 

Työskentelyä ja verkostoitumista päivän aikana 

Aamupäivän työskentelyn perusteella voidaan sanoa, että osallistujien keskuudessa vallitsee sekä innostusta että huolenaiheita, mikä luo dynaamisen ja monipuolisen ilmapiirin kehitystyöhön.  Useat ryhmät ovat ilmaisseet huolta siitä, kuinka hyvin hankkeen aikana kehitettävä malli pystytään jalkauttamaan käytäntöön. Pelkona on, että malli jää liian yleiselle tasolle tai ei sovellu eri kokoisiin ja erilaisiin organisaatioihin. Tämä epävarmuus on tärkeä huomioida, jotta mallista tulee todella käytännöllinen ja toimiva. 

Koko päivän pienryhmissä oli havaittavissa vahva motivaatio ja innostus. Osallistujat ovat sitoutuneita ja halukkaita kehittämään johtamismallia, joka hyödyttää organisaatioita käytännön tasolla. Tämä sitoutuminen näkyy erityisesti siinä, kuinka aktiivisesti osallistujat ovat tuoneet esille kehittämisideoitaan ja osallistuneet keskusteluihin. Aktiivisten osallistujien avulla pystymme yhdessä kehittämään malli toimivaksi ja minimoimaan haasteet, joita väliseminaarin aamupäivän työskentelyssä kirjattiin ylös. 

 Väliseminaarissa vallitsi positiivinen tunnelma, mutta siihen sekoittuu myös realistisia huolia ja epävarmuuksia. Osallistujat ovat sitoutuneita ja halukkaita kehittämään toimivaa johtamismallia, mutta ovat samalla tietoisia mahdollisista haasteista ja esteistä, jotka voivat vaikuttaa mallin onnistuneeseen toteutukseen ja käyttöön organisaatioissa. Tämä monivivahteinen ilmapiiri tarjoaa hedelmällisen maaperän luovalle ja kestävälle kehitystyölle. 

Lopputuotteen roolit 

Lopputuote tulee olemaan Ammatillisen koulutuksen strategisen ja pedagogisen johtamisen malli, jonka sisältö luodaan kehittämiskokonaisuuksissa.  Väliseminaarissa painottui verkostoitumisen tärkeys ja hyvin käytäntöjen tuominen esille ja niistä keskusteleminen.

Ilman sinua ja panostasi tähän hankkeeseen emme saa tarpeeksi kattavaa lopputuotetta muodostettua! 

Luotetaan toisiimme ja tehdään yhteistyötä, kuten Turun ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaaja ja sirkustaitelija-linjan opiskelijoiden esityksessä konkreettisesti näytettiin yhteistyön ja luottamuksen vahvuudet.

Jokaisella osallistujalla on tärkeä rooli luoda lopputuotosta. Huomioithan oman osuutesi ja arvosi tämän projektin lopputuotteeseen.

Osallistujien rooli: 

 • – Osallistuu kehittämiskokonaisuuden tapaamisiin, joissa kehitetään lopputuotetta eteenpäin 
 • – On aktiivinen osallistuja, joka tuo esiin hyviä käytäntöjä omasta organisaatiostaan 
 • – Kysyy, antaa ehdotuksia ja luo avointa keskustelu ilmapiiriä 

Kehittämiskokonaisuuksien vetäjien rooli: 

 • – Kokoaa yhteen kehittämiskokonaisuuden lopputuotteen 
 • – Edistää avointa keskustelu ilmapiiriä ja johdattaa keskustelijoita kehittämiskokonaisuuden teemojen ympärille 
 • – Huolehtii arvioinnista ja tulosten mittaamisesta 
 • – Tekee yhteistyötä eri kehittämiskokonaisuuksien vetäjien kanssa 
 • – Viestii kehittämiskokonaisuuden kehittämistyöstä ja toteutuksista 

Koko hankkeen koordinoijan rooli: 

 • – Kokoaa yhteen kehittämiskokonaisuuksien tuotokset 
 • – Viestii kehittämistyöstä ja toteutuksista yhdessä kehittämiskokonaisuuksien vetäjien ja osallistujien kanssa 
 • – Levittää tuloksia valtakunnallisesti 

Mitä syksyllä 2024 on tulossa? 

Syksyn aikana luodaan Strategisen ja pedagogisen johtamisen mallia, joka on selkeä, yksinkertainen, visuaalinen sekä käytännönläheinen. Fokuksena ammatillisen koulutuksen strategian johtaminen ja siihen sitoutuminen. Hyvät käytännöt ja mallit jakoon kansallisesti ammatillisen koulutuksen puolella! 

Kehittämistyö on tärkeää ja antoisaa, mutta tämän rinnalle on tulossa koulutuksia. Kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille avoimena on syyskuussa Oulussa ja lokakuussa Tampereella toteuttavat hybridikoulutukset, joiden sisältö ja ilmoittautuminen ilmoitetaan syyslukukauden alussa. Tarkkaile siis tätä sivustoa! 

Innokasta ja tiivistä yhteistyötä luvassa kaikille 81 organisaatiolle, jotka ovat mukana viemässä työskentelyä eteenpäin.  

Elokuun ensimmäisellä täydellä viikolla kehittämiskokonaisuuksien vetäjät ja koordinoija tapaavat suunnittelemaan syksyn loppurutistuksen ideoita pidemmälle. 

Rentouttavaa kesäaikaa ja lomaa jokaiselle! 

Tunnelmia Väliseminaarista Turun Messukeskuksessa 11.6.2024 
Merkitty: