Artikkelit

Opiskelijoiden näkemykset osallisuudesta ja vaikuttamisesta Turun ammatti-instituutissa

Turun ammatti-instituutissa on käynnissä Oikeus osallistua -hanke, jonka tavoitteena on mm. opiskelijoiden vaikuttamis- ja palauteprosessien kehittäminen ja opintoihin kiinnittymisen vahvistaminen.
Hanne Silvennoinen on toiminut hankkeessa opiskelijatoiminnan koordinaattorina ja tehnyt tutkimuksen osallisuudesta ja vaikuttamisesta Turun ammatti-instituutissa. Tutkimus on kuulunut osaksi Silvennoisen Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (XAMK) -opintojen opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten opiskelijat näkevät osallisuuden sekä vaikuttamismahdollisuudet ja -kanavat oppilaitoksessa. Millaista tietoa heillä oli osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä miten vaikuttamismahdollisuuksia voisi parantaa.

Opiskelijoiden näkemykset osallisuudesta ja vaikuttamisesta Turun ammatti-instituutissa -opinnäytetyössä selvitettiin opiskelijoiden tietämystä ryhmänedustaja-, tutor- sekä opiskelijakuntatoiminnasta. Lisäksi selvitettiin opiskelijoiden tietämystä oppilaitoksen palautekanavista. Kyselyn yksi tärkeä tavoite oli antaa opiskelijoille mahdollisuus kertoa kehittämisideoita osallisuuden ja vaikuttamisen parantamiseen. Jatkotutkimus- ja kehittämisehdotuksista nousi esiin maahanmuuttajille suunnatun vastaavan, selkokielisen kyselyn toteuttamisesta. Myös jatkuvan haun ja ei perustutkinnon opiskelijoilla oli epätietoisuutta heidän osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan. Opinnäytetyön tulokset kannustivat mm. tutor-toiminnan kehittämistyön jatkamista ko. ryhmille. Silvennoinen toi opinnäytetyössä esiin myös vertaistutortoiminnan mallin, jonka avulla on mahdollista tutustuttaa opiskelijoita mm. opiskeluympäristöön ja -käytänteisiin, opiskelijapalveluihin ja sosiaalista tukea antaviin yhteisöihin.

Opinnäytetyössä nousi esiin mm. palautekanavien kehittäminen. Oikeus osallistua -hankkeessa ollaan tartuttu tähän tarpeeseen ja hankkeessa tullaan avaamaan opiskelijoiden palautteenantoprosessia ja tuomaan ne saavutettavammiksi opiskelijoille. Viestinnällä on tärkeä rooli. Kohderyhmälähtöisen viestinnän kehittäminen nousi yhdeksi kehittämisehdotukseksi. Opinnäytetyössä ehdotettiin mm. tekstien ja tiedotteiden selkokielistämistä ja niiden toteuttamista muilla kuin suomen ja ruotsin kiellellä. Silvennoinen tuo esiin, että opiskelijat saattavat tulkita sanan ”vaikuttaminen” viittaavan edustuksellisuuteen, äänestämiseen ja siihen, että on pakko olla mukana jossain. Vaikuttamisen lisäksi ”osallisuus”-käsitettä on hyvä tarkastella yhdessä: mitä näillä kahdella sanalla tarkoitetaan viestiessä oppilaitoksen sisällä?

Turun ammatti-instituutti toimii viidessä eri koulutalossa. Opinnäytetyö toi esiin erovaisuudet koulutalojen toimintavoissa ja -kulttuurissa. TAIssa on olemassa hyviä ja toimivia osallisuuden ja vaikuttamisen kanavia. Seuraava askel olisi toimintojen, tiedottamisen sekä yhteisöllisten tapahtumien kehittäminen yhdenmukaisiksi niin opiskelijoille kuin koko henkilöstölle. ”Ammatillinen koulutus on käynyt läpi suuri muutoksia, mikä on vaatinut paljon kehittämistyötä ja vaatii sitä jatkossakin” (Silvennoinen 2021,73). Silvennoinen nostaa esiin opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistyön yhdeksi osa-alueeksi, jonka on pysyttävä mukana muutoksessa. Kehittämistyö koskee oppilaitoksen kaikkia toimijoita – moniammatillinen yhteistyö on keino vastata jatkuvaan muutokseen.

Opinnäytetyö: Hanne Silvennoinen, yhteisöpedagogi (yamk): Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen (XAMK). Lue opinnäytetyö.

Oikeus osallistua -hanke kuuluu Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelman 2 hankekokonaisuuteen: Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Lue lisää hankkeesta.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Miia Lehtonen
Oikeus osallistua -hanke
Projektikoordinaattori, Turun kaupunki
miia.m.lehtonen@turku.fi

Oikeus osallistua -hanke: Vahvistetaan yhdessä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

Turun kaupungin koordinoimassa Oikeus osallistua -hankkeessa on mukana viisi ammatillista oppilaitosta. Hankkeen toimintasuunnitelmassa on kuvattu kolme eri painopistealuetta, joihin oppilaitosten kehittämistoiminta kohdistuu: Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen (2.1), yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen (2.3) ja ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen (2.4). Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty Turun ammatti-instituutissa ja Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedussa lisäämällä digitaalisia vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistamalla ryhmänedustajien, tutor-, opiskelijakunta- ja yhdistystoiminnan tunnettavuutta.

Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi Salon seudun koulutuskuntayhtymässä on pilotoitu Vahva aloitus -toimintamallia ravintola ja catering alalla kesäkuussa 2021. Tutustuminen aloitettiin kahden päivän mittaisella orientaatiolla, jonka aikana huomioitiin opiskelijoiden kielellinen osaaminen S2 ja hankittiin opinnoissa tarvittavat vaatetus ja materiaalit. Opiskelijahuolto oli mukana pilotoinnin toteutuksessa. Turun kristillisen opiston säätiö on hankkeen aikana aloittanut OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin mukaisen itsearvioinnin. Opetushenkilökunta ja johto ovat arvioineet toimintakulttuurin ja johtamisen arviointialueen.

Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittämisessä ovat mukana kaikki toteuttajaorganisaatiot. Turun ammatti-instituutti on koordinoinut painopistealueen yhteisen turvallisuuskyselyn, jossa ovat mukana kaikki hankkeen organisaatiot. Kysely mikä suunnattiin oppilaitosten esihenkilöille. Ammattiopisto Liviassa turvallisuuskulttuuria on vahvistettu henkilöstökoulutuksella, jonka kautta pyritty lisäämään organisaation tietoisuutta turvallisuuteen liittyvien uhkien tunnistamisessa. Ammattiopisto Liviassa on tehty myös sähköisten järjestelmien valmiustasokartoitus.

Artikkeli on julkaistu Galaksi Uutiskirjeessä 30.11.2021
https://hyvinvoivaamis.fi/uutiskirjeet/2021/galaksin-uutiskirje-42021

 

Vahva aloitus on toimintamalli

Vahva aloitus on toimintamalli, jossa toteutetaan erilaisia alauttamiseen liittyviä toimenpiteitä moniammatillisesti. Mukana aloittavien opiskelijoiden alauttamisessa ovat myös jatkavat opiskelijat, eli ns. vertaiset ohjaavat heitä. Toimintamallin kehitystä on toteutettu Oikeus osallistua -hankkeen kautta.

Suunnittelu käynnistyi keväällä 2021, jolloin päätettiin toteuttaa kahden päivän alaan tutustuminen kesäkuussa, kohderyhmänä yhteishausta opiskelupaikan vastaan ottaneet.

Pilottiryhmä toteutettiin Ravintola- ja Catering alan opiskelijoilla. Päivä ei ollut pakollinen, vaan kaikki halukkaat saivat osallistua. Opinnot eivät alkaneet vielä tuosta päivästä, mutta opintoihin kiinnittyminen ja alauttaminen voitiin aloittaa jo kesällä. Vastuuopettajien lisäksi mukana oli henkilö opiskelijaterveydenhuollosta, sekä kuraattori. Ryhmäytyminen tapahtui pienryhmässä, jolloin aikaa opiskelijaa kohden on näin enemmän.

Yhteinen alaan liittyvä työskentely lisäsi kiinnittymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Samalla voitiin tutustua oppimisympäristöön, aloittaa nivelvaiheen tiedonsiirtoa, havainnoida kielellistä osaamista, sekä suorittaa tarpeellisten varusteiden sovitusta, jotta ne olisivat valmiina jo elokuussa. Opintojen aloituksen tiedonvaihdon lisäksi ja kiinnittymisen parantamiseksi, voitiin jakaa tietoa esimerkiksi opiskelijatoiminnasta. Kesän pilottiin saatiin melkein kaikki paikalle. Vaatteet sovitettiin mikä oli hyvä tilauksien kannalta ja ne olivat valmiina elokuussa. Päivien palaute oli varsin positiivinen.

Vanhan aloituksen toimenpiteiden kokeilua jatkettiin elokuun starttipäivillä eli aloittavien yhteisellä orientaatioviikolla. Niihin kuuluvat opiskeluhuollon esittelyt, terveydenhoitajien toteuttama terveyskysely, sähköisten digitaalisten välineiden perehdytys, oppilaitoksen tiloihin tutustuminen ja opiskeluvalmiuksien testit, jotka erityisopettaja toteuttaa, myös mahdollisten tukitoimien vuoksi. Jokaiseen alaan liittyvät omat toimintatavat, jotka käydään opintojen alussa läpi oman vastuuopettajan toimesta.

Ryhmäytymiseen panostetaan erityisesti alauttamispäivien yhteydessä, jolloin opiskelijat tutustuvat toisiinsa opiskeluympäristön ulkopuolella esimerkiksi retkellä.

Opintostarttien ja alauttamisen tavoitteena on tukea opiskelijan sitoutumista opiskeluihin, opiskeluvalmiuksia, elämänhallintaa, hyvinvointia ja ammatillisen identiteetin muodostumista. Yhteistyöllä toteutetaan erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia. Raamit tapahtumille antaa yhteisöllinen vuosikello. Korona- aika on tietysti vaikeuttanut yhteisöllisyyden toteutumista ja tapahtumien järjestämistä.

Alauttaminen kestää koko vuoden ja seuraavaksi kehitettyjä toimenpiteitä kokeillaan tammikuun aloituksessa.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Projektisuunnittelija Jari Rontu
jari.rontu(at)sskky.fi

AMKE ry:n maahanmuuttajastipendi Oikeus osallistua- hankkeessa mukana olevalle ja Sataedusta valmistuneelle Hasanille

Kokemäellä asuva 24-vuotias irakilainen Hasan Albusaad valmistui tammikuussa 2021 Sataedusta talonrakentajaksi (rakennusalan perustutkinto, 180 osp) ja sai valmistumisen jälkeen vakituisen työpaikan omalta alaltaan.

Hasan on jatkanut talonrakentajaksi valmistumisensa jälkeen opiskelua työn ohessa ja on suorittanut tähän mennessä noin puolet kiinteistönhoitajan opinnoista. Lisäopintojen avulla hän haluaa kehittää itseään ja ammattitaitoaan. Hän opiskelee lisää myös siksi, että maahanmuuttajana hänen on tulevaisuudessa helpompi mahdollisesti vaihtaa työpaikkaa, kun on monipuolista ammatillista osaamista ja siitä todistukset. Hasanin tulevaisuuden haaveena on myös oman yrityksen perustaminen.

Vapaa-aikana apuna hanketyössä

Hasan on toiminut iltaisin oman työnsä ohessa Opin portailla työelämään Satakunnassa- ja Oikeus osallistua -hankkeissa. Hän on ollut hankkeissa kokemusasiantuntijamentorina ja omakielisenä ohjaajana Sataedussa ammattiin opiskeleville ja vuoden sisällä valmistuneille arabiankielisille. Sataedusta on valmistunut ammattiin kuluvan vuoden aikana 38 arabiankielistä opiskelijaa ja 57 arabiankielistä opiskelijaa opiskelee parhaillaan.

Hasan on auttanut, tukenut ja kannustanut muita arabiankielisiä jatkamaan opiskelua ja löytämään paikkansa suomalaisesta työelämästä. Tämä on ollut suomalaisen yhteiskunnan kannalta erittäin merkittävää ja arvokasta työtä. Hasan on ollut kehittämässä myös Sataedun sähköistä opiskelijan opasta ja oppaassa olevaa arabiankielistä materiaalia.

Tiedolla, taidolla ja sisulla

Rakennusalaa opiskellessaan Hasan toimi opiskelijatutorina Sataedun Kokemäen toimipaikkaan tulleille kansainvälisille rakennusalan vaihto-opiskelijoille. Lisäksi hän on esitellyt rakennusalaa ja Sataedun omakotityömaata kansainvälisille vierailijoille. Hasan on käynyt kertomassa elämästään ja kotoutumisestaan myös eri kohderyhmille. Hän on kannustanut muita opiskelijoita osallistumaan ja vaikuttamaan oppilaitoksen arkeen ja tapahtumiin.

Hasanilla on omakohtaista kokemusta opiskelijan oleskeluluvalla opiskelusta sekä valmistumisen jälkeen työluvan hakemisesta ja saamisesta. Maahanmuuttajan, jolla on opiskelijan oleskelulupa, pitää tulla toimeen ilman suomalaisen yhteiskunnan tukia. Hasan rakensi elämäänsä opiskelun ohella työskennellen. Nyt hänellä on oma koti, ajokortti ja ympärillä suomalaisia sekä kansainvälisiä ystäviä.

Hasanin panos hanketyöhön on ollut merkittävää. Hän haluaa jatkaa hanketyötä vapaa-ajallaan, sillä kokee työn yhteiskunnan kannalta hyvin merkitykselliseksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Sataedu opinto-ohjaaja Johanna Rantalainen johanna.rantalainen@sataedu.fi tai 040 199 4152

TAIrivial osallisuuspeli

TAIrivial on osallisuuslautapeli, joka on toteutettu Oikeus Osallistua hankkeen kautta.

Peliä ideoidessa nousi opiskelijoilta toive, että pelin kautta oppisi myös eikä vain pelattaisi pelaamisen ilosta. Toinen opiskelijoiden toive oli, että peli olisi perinteinen lautapeli.

Suunnittelu käynnistyi keväällä 2021 jolloin ideoitiin aihealueita ja niihin liittyviä kysymyksiä. Pelilaudan visuaalinen ilme, säännöt, pelikiekon prototyyppi sekä muut peliin tarvittavat oheistarvikkeet hahmottuivat pikkuhiljaa.  Syksyllä päästiin jo viemään materiaaleja fyysiseen muotoon.

Peli itsessään on osallistanut TAI opiskelijoita, alkuvaiheessa suunnittelussa oli mukana kahden opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajat, jotka edustivat myös TAIKA ry opiskelijayhdistystä.

Tuotanto osuudessa osallistettiin media-alan ja puualan opiskelijoita.

TAIrivial on yksinkertainen tietopeli, jossa on kuusi eri aihealuetta. Jokainen aihealue vastaa yhtä väriä ja aina oikein vastattua saat väriä vastaavan pelinappulan. Bonuskysymyksistä saat vapaavalintaisen värin.

Pelin tavoitteena on tuoda hauskalla tavalla esiin muutamia erilaisia TAIn valinnaisia opintoja, jotka vievät opintoja eteenpäin. Peliä voi pelata kuka tahansa. Kysymyskorteista löytyy vastausvaihtoehdot ja oikea vastaus. Iloisia pelihetkiä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Osallisuuskoordinaattori Satu Hovi
satu.hovi(at)turku.fi

Opiskelijatoiminnan koordinaattori Amina Marouf
amina.marouf(at)turku.fi

Hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistamassa

Uuden oppiminen on mahdollista vain silloin, kun opiskelija voi hyvin ja on opiskelukuntoinen. ”– –” Into opiskella kasvaa, kun kokee voivansa vaikuttaa itseään ja opiskeluaan koskeviin asioihin. On tärkeää, että opiskelijat ovat täysivaltaisia opiskeluyhteisönsä jäseniä ja että he voivat vaikuttaa siihen, miten ammatillista koulutusta toteutetaan.” (Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus osata –kehittämisohjelma)

Tämä sivusto toimii Oikeus osallistua –hankkeen toimenpiteistä tiedottamisen ja tuotosten levittämisen foorumina. Oikeus osallistua –hanke kuuluu osaksi Oikeus osata -kehittämisohjelman 2 hankekokonaisuutta, jossa tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja osallisuus ovat peruspilareita opiskelijan opintoihin kiinnittymisessä ja opiskelukyvyn ylläpitämisessä. Oikeus osallistua –hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia opiskelija- ja opiskelijakuntatoiminnan kautta. Opiskelijoita kannustetaan mukaan toimintaan ja oppilaitoksen kehittämiseen. Opintoihin kiinnittymisen tueksi kehitetään ryhmäytymis- ja tukimalleja, jotta opiskelija pääsee osalliseksi ryhmään ja innostus opiskella ja oppia uutta kasvaa. Hankkeessa vahvistetaan opettajien vuorovaikutusosaamista ja tehostetaan oppilaitoksen ja alueellisen nuorisotyön yhteistyötä. Oppilaitosturvallisuuden kehittämisessä tavoitteena on turvallisuusosaamisen vahvistaminen ja turvallisuuden tunteen lisääminen.

Kirjoituksen tarjosi,
Projektikoordinaattori Miia Lehtonen, Turun kaupunki

Lue lisää: