Painopistealueet

Oikeus osallistua -hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitosten opiskelija- ja opiskelijakuntatoimintaa, lisätä oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta sekä vahvistaa oppilaitosten turvallisuuskulttuuria.

Opiskelijatoimintaa kehitetään markkinointia tehostamalla digitaalisuutta hyödyntäen. Opiskelijoiden vaikuttamis- ja palauteprosesseja kehitetään ja opintoihin kiinnittymistä vahvistetaan ryhmäyttämiskäytäntöjä ja vertaisohjausta kehittämällä. Hankkeessa parannetaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstön vuorovaikutustaitoja ja kehitetään oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä.

Turvallisuuskulttuuria kehitetään turvallisuussuunnittelun tueksi kehitettävällä mallilla, prosesseja uudistamalla ja turvallisuuskulttuurin jalkauttamisella opiskelijoiden arkeen mm. turvallisuuskävelyin ja pelillisyyttä hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään nettikiusaamisen ja radikalisoitumisen vähentämisen toimintamalleihin.

Painospitealueet:

2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen

Painopisteen 2.1 tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille mahdollisuus osallistua
oppilaitoksen kehittämiseen joko opiskelijakuntatoiminnan kautta tai muita palautekanavia hyödyntäen (ml. palauteprosessien ja arviointien selkeyttäminen). Osatoteuttajilla on tarve myös yhtenäistää toimintaa, luoda uusia markkinointitapoja osallistumisen lisäämiseksi ja parantaa opiskelijatoiminnan digitaalisia toimintaedellytyksiä. Hankeverkostossa tätä painopistettä kehittävät TAI ja Sataedu.

2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Painopisteen 2.3 tavoitteena on oppilaitosten yhteisöllisyyden, opiskelijoiden osallisuuden ja opiskelu-hyvinvoinnin lisääminen huomioimalla eri opiskelijaryhmien tarpeet ja erilaiset opiskelutavat. Kehittä-misessä painopiste on opintoihin kiinnittymisessä, eri opiskelijaryhmien ryhmäyttämisissä, erilaisten tukimallien kehittämisessä, kestävän kehityksen näkökulman huomioimisessa sekä vuorovaikutus-osaamisen lisäämisessä. Yhtenä kehittämiskohteena on myös nuorisotyön saatavuuden lisääminen oppilaitoksissa. Painopisteen kehittämisessä ovat mukana TAI, Sataedu, SSKKY ja TKO.

2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Painopisteen 2.4 kehittämisen tavoitteena on oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tietoisuuden ja turvallisuusosaamisen lisääntyminen. Tavoitteena on myös turvallisuuden eri osa-alueiden toimintamallien laatiminen ja opiskelijoiden turvallisuuden tunteen lisääminen. Huomiota kiinnitetään myös turvallisuuskäytäntöjen, -suunnitelmien ja turvallisuusjohtamisen päivittämiseen. Painopisteen kehittämisessä ovat mukana kaikki koulutuksen järjestäjät