Molla-hanke toteutuu

Opetushallitus on myöntänyt Turun Molla-hankkeelle rahoitusta vuosille 2011-2013. Hanketoiminta käynnistyy syksyllä 2011.

Hanke kehittää malleja ja käytänteitä varhaiskasvatuksen ja erityisesti esiopetuksen tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäyttöön pilottihankkeen avulla. Pilottikokemuksiin nojaten tieto- ja viestintätekniikan tuominen varhaiskasvatukseen saa lisäpontta ja suunnitelmallisuutta.

Tavoitteena on löytää esiopetuksen opetussuunnitelman sisältöjen omaksumista parhaiten tukeva ratkaisu niin laitteiden, sisältöjen, tilankäytön kuin pedagogisten toimintatapojenkin osalta.

Turun kasvatus- ja opetustoimeen ollaan laatimassa vuonna 2012 voimaan astuvaa uutta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa, joka kattaa koko kasvatuksen ja opetuksen kentän varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Hanke- ja strategiatyö toimivat kehittämistyössä
vuorovaikutuksessa.

Turun Molla toimii yhteistyössä mm. Saimaan mediakeskuksen Molla-hankkeen sekä oppimateriaalikustantajien kanssa.

Lisätietoa saa ”Hanketietoa” -sivulta sekä TOP-keskuksesta (yhteystiedot).