Ruotsin kielikylpy

Oppilaaksi ottaminen 1. luokalle

Luostarivuoren koulun ruotsin kielikylpyluokalle haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä sen vuoden tammikuussa, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Hakeminen luokalle tapahtuu Wilman kautta. Kieliluokan infotilaisuus pidetään tammikuussa ennen hakuajan päättymistä.  Hakuaika päättyy tammikuussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Kieliluokkatestit järjestetään helmikuussa.

Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakemuksella.

Hakemus kieliluokalle/kielikylpyluokalle 1.luokalle tultaessa (turku.fi)

Oppilasvalinta ruotsin kielikylpyluokalle

Kieliluokalle pääsemiseksi vaaditaan hyväksytty testitulos kielitestistä.

Hyväksymisjärjestys

  1. ensisijaisesti kielikylpyesikoulussa olevat oppilaat, jotka saavat hyväksytyn tuloksen kieliluokkatestistä
  2. turkulaiset kouluikäiset pistemäärän mukaisessa järjestyksessä
  3. vieraskuntalaiset kouluikäiset  pistemäärän mukaisessa järjestyksessä

Oppilaaksi ottaminen vuosiluokille 2-6

Kieliluokkia voidaan täydentää vuosittain, mikäli luokilla on vapaita oppilaspaikkoja. Valintakriteerinä kieliluokalle on kieliluokkatestin hyväksytty suoritus.

Kieliluokkatestissä on kolme eri osa-aluetta, suomen kieli, ruotsin kieli ja matematiikka, joista kaikista on saatava hyväksytty tulos.

Kieliluokkatesti järjestetään aina huhti-toukokuulla. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan aina  koulun kotisivuilla. Ennen hakemista tulee huoltajan tiedustella vapaita oppilaspaikkoja apulaisrehtorilta.

3. luokalle pyritään 2. luokan tammikuussa erikoisluokkahaun yhteydessä. Erikoisluokkahausta tiedotetaan 2. –luokkalaisten huoltajia Wilman kautta. Haku tapahtuu Wilmassa.

Vieraskuntalaiset hakevat erillisellä hakulomakkeella.

Hakemus kieliluokalle koulunkäynnin aloittamisen jälkeen (turku.fi)

Lisätietoja:

apulaisrehtori Juha Mäenpää, 044 907 4631

juha.maenpaa@edu.turku.fi

Kielikylpyopetuksen taustaa

Toiminta sai alkunsa Kanadassa 1960-luvulla. Kielikylpy toimii maissa, joissa on virallisia vähemmistökieliä. Suomessa kielikylpyä tarjotaan ruotsin kielellä äidinkielenään suomea puhuville lapsille.

Kielikylpytoiminta alkoi Turussa vuonna 1987 Kellonsoittajankadun päiväkodissa. Ensimmäisinä toimintavuosina lapsia ”autettiin” välillä puhumalla suomea.  Syksystä 1990 lähtien esikoulutuokioiden opetuskieleksi vaihdettiin ruotsin kieli ja luovuttiin suomen kielen käytöstä kokonaan. Turussa alettiin tällöin käyttää ns. varhaisen täydellisen kielikylvyn opetusmenetelmiä ja ohjelmaa.

Ensimmäinen ruotsin kieliluokka aloitti toimintansa Kerttulin koulussa syksyllä 1992.  Elokuussa 1994 Kerttulin koulussa aloitti ensimmäinen ruotsin kielikylpyluokka. Syksystä 2012 lähtien kielikylpyluokat ovat toimineet Martin kouluyksikössä, joka on nykyään osa Luostarivuoren yhtenäiskoulua. Kielikylpyoppilaat opiskelevat koko perusopetuksen ajan Luostarivuoren koulussa siirtyen vuosiluokiksi 7 – 9 Luostarikadun yksikköön.

Kielikylpy tänään

Turussa toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä. Kielikylpymetodin päämääränä on hyvä toiminnallinen kaksikielisyys ja kielikylpy on väline monikielisyyteen.

Kielikylpyopetus aloitetaan Kerttulin päiväkodissa 5-vuotiaana osana esiopetusta, jatkuen perusopetuksena kielikylpyluokilla Luostarivuoren yhtenäiskoulussa. Kielikylpyluokalle hakeminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.  Pääosa oppilaista kielikylpyluokilla on aloittanut kielikylvyn jo Kerttulin päiväkodissa ja ryhmä jatkaa Luostarivuoren koulun Martin yksikön luokkana.

Oppilaat kuitenkin testataan ennen koulun aloitusta yleisellä kielellisiä valmiuksia mittaavalla testillä (Turun yliopisto toteuttaa), jotta vaativa kaksikielinen opetus kielikylpyluokalla ei muodostuisi kohtuuttoman haastavaksi oppilaan yhdeksän vuoden peruskouluaikana.

Luokan maksimikoko on 25 oppilasta vuosiluokilla 1- 2 ja luokilla 3 – 9 maksimikoko on 27 oppilasta. Luokille voidaan ottaa uusia oppilaita eri vuosiluokilla, mikäli luokilla on vapana olevia paikkoja. Tällöin suoritetaan erillinen testaus, jolla varmennetaan oppilaan riittävä osaaminen ruotsin kielellä tapahtuvan opiskelun osalta.

Vuosiluokilla 3 – 4 on ruotsin osuus opetuksesta 70 – 75% ja vuosiluokilla 5 – 9 keskimäärin 51% viikon oppituntien kokonaismäärästä. Yhdeksännellä vuosiluokalla ruotsin osuus on enää noin 30%, koska äidinkieleltään suomenkielisille kielikylpyoppilaille pyritään perusopetuksen päättövaiheessa antamaan hyvät valmiudet yleensä omalla äidinkielellä tapahtuviin toisen asteen opintoihin.

Lukemaan ja kirjoittamaan opitaan ruotsiksi. Suomenkielinen osuus kasvaa kolmannelta luokalta lähtien 30 %:sta viidennen ja kuudennen luokan 50 %:iin. Kielikylpyopettajan äidinkieli on alakoulussa pääsääntöisesti ruotsi.

Äidinkielen ja muun suomenkielisen osuuden opettaa toinen, suomea äidinkielenään puhuva opettaja. Kielikylpyluokkiin ei kohdenneta lisäresursseja yleisluokkiin verrattaessa. Kielikylpy antaa nuorille erinomaisen pohjan jatkaa opintoja ja valmistua kansainvälisiin tehtäviin.

Turun kielikylpyvanhemmat ry on ollut monin tavoin yhteistyössä koulun kanssa kehittämässä ja tukemassa kielikylpytoimintaa Turussa.

Henri Littunen & Juha Mäenpää

Luostarivuoren yhtenäiskoulun rehtori ja apulaisrehtori