Järjestyssäännöt

LUOSTARIVUOREN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Säännöt ovat välttämättömät yhteisön toiminnan ja työrauhan säilymisen sekä jäsenten turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Työrauha on ehdoton edellytys koulutyön onnistumiselle. Säännöt totuttavat oppilaan vastuuseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.

 

Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä olosuhteissa. (PL 29, 35-36§)

 

  1. Koko kouluyhteisö toimii ystävällisesti, kannustavasti, toisiaan kunnioittaen, hyvien tapojen mukaisesti ja henkilökunnan ohjeita noudattaen.
  2. Koulussa jokaisella henkilöllä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn. Oppilailla on oikeus oppia ja opettajilla on oikeus opettaa.
  3. Epäasiallinen ja häiritsevä käytös sekä kiusaaminen on kielletty. Koulussa jokaisella on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen.
  4. Tupakan, nuuskan, päihteiden ja huumeiden käyttö sekä hallussapito on kielletty kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.
  5. Koulu ja sen alue pidetään siistinä eikä koulun omaisuutta saa turmella. Oppilas on velvollinen kertomaan havaitsemistaan vahingoista opettajalle. Vahingon aiheuttaja on ilmoittautumis- ja korvausvelvollinen.
  6. Koulualueen sisällä on määritelty välituntialue, jolta poistuminen koulupäivän aikana on kielletty. Välitunnit vietetään ulkona. Oppilaat eivät saa koulupäivän aikana käyttää kulkuvälineitä, kuten polkupyöriä ja mopoja, ilman henkilökunnan lupaa. Eri toimipisteisiin siirrytään annettujen ohjeiden mukaisesti.
  7. Oppilas voi olla poissa koulusta vain sairauden tähden tai saatuaan erillisen luvan poissaoloon luokanopettajalta, luokanvalvojalta tai rehtorilta. Kesken koulupäivän oppilas voi lähteä vain terveydenhoitajan tai opetushenkilökuntaan kuuluvan luvalla.
  8. Mobiililaitteiden käyttö oppituntien aikana on sallittu vain opettajan luvalla osana opetusta.
  9. Arvoesineet ja muut esineet ovat koulussa oppilaan ja vanhempien vastuulla eikä koulu korvaa kadonneita tai särkyneitä tavaroita.

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus perusopetuslain 36§ mukaisesti. Poliisi käsittelee rikosasioita.