Historik

Braheskolans historik

Vägen till den nya Braheskolans öppnande har varit lång. Planerna för en ny skola för svensk- och tvåspråkiga daghems-, förskole- och skolbarn i Åbo inleddes redan år 2000. Den dåvarande skoldirektören Bo Rosenberg samt svenska politiker i Åbo ansåg att en ny ’Kombiskola’ skulle behövas, för att avhjälpa utrymmesbristen inom den svenska skolsektorn.

Det egentliga statskottet till Braheskolan skedde på ett möte under våren 2000 mellan Bo Rosenberg, Hasse Johansson, Ulla Achrén och Nina Rosenberg, där det med utgångspunkt i elevprognoser konstaterades att en ny skola för svenskspråkiga behövs i södra Åbo. Ursprungligen hade man tänkt sig att skolan skulle byggas i Hirvensalo, eftersom man då tänkte att det svenskspråkiga befolkningsunderlaget skulle öka markant just där. Bo Rosenberg och Timo Alapaattikoski undersökte flera olika tomtalternativ. Senare konstaterades det, att ett bättre tomtalternativ vore på fastlandssidan om Hirvensalo, så att även elever från Uittamo kunde höra till upptagningsområdet. Till slut beslöt man att ett skolbygge på tomten intill Vähäheikkilän koulu i Lillheikkilä kunde föra med sig synergieffekter mellan de två skolorna och att den tomten därför vore det bästa alternativet.

I december 2002 gick ärendet vidare till den Svenska Sektionen, där det dock mötte på ett bakslag, då den sociala sektorn drog sig ur och det då endast fanns kvar planer för förskola, åk 1 och åk 2. Tack vare att daghemsverksamheten i Åbo flyttades in under bildningssektorn år 2010 kom daghemsverksamheten på nytt med i planerna för den nya ’Kombiskolan’. Under några års tid stötte byggprojektet på motargument. Många ansåg att ’Kombiskolan’ i Lillheikkilä inte längre kommer att behövas eftersom man räknade med att det skulle frigöras skolplatser i Sirkkala skola tack vare den svenskspråkiga skolan som grundades i St: Karins. Men elevprognoserna och statistiken visade att tilläggsplatser trots det kommer att behövas inom den svenskspråkiga skolsektorn i Åbo.

Att projektplanen tog fart igen år 2010 för att sedan få grönt ljus och finansiering året därpå var ett resultat av idogt arbete bland svenskspråkiga politiker och tjänstemän under många års tid. Då byggprojektet till slut blev ett faktum var det den nya Direktören för svenskpråkig fostran och undervisning, Liliane Kjellman, som ur bildningsväsendets synvinkel ledde projektet.

Den nya ’Kombiskolan’ fick i början av byggskedet sitt namn via en namntävling som utlystes i medierna. Ann-Sofie Selins namnbidrag, ’Braheskolan’, som syftar på Åbo stads historia, och som kan fungera både på svenska och finska, vann tävlingen. De blivande användarna av byggnaden har fått medverka i planeringen av byggnaden under hela processens gång. Säkerheten, akustiken och den ljusa stämningen i utrymmena har varit viktiga faktorer under planeringsskedet. Byggprojektet höll tidtabellen och överlåtelsen av den nya skolan skedde den 19.12.2014. Braheskolans totala byggkostnader underskred den ursprungliga budgeten om 5 miljoner euro, vilket i det nuvarande ekonomiska läget har varit en väl emottagen nyhet.

Verksamheten i Braheskolan har inletts etappvis. I januari och februari 2015 möblerades byggnaden och förberedelserna var i full gång. Måndagen den 23.2.2015 inleddes den allra första verksamheten i byggnaden med att daghemsbarnen från Lasarettsgatans daghem, under ledning av Braheskolans första daghemsföreståndare, Sinikka Sihvo-Viemerö, flyttade till Braheskolan. Fr.o.m. mars 2015 verkar sammanlagt 3 daghemsgrupper och två förskolegrupper i Braheskolan.

Braheskolan öppnar sina dörrar för skolelever den 18 augusti 2015. Då inleder två skolklasser för årskurs 1 sin verksamhet i byggnaden under ledning av Braheskolans första rektor, Nicke Wulff, som samtidigt är rektor för Cygnaeus skola där Braheskolans elever börjar i åk 3. De två klasslärarna under Braheskolans första läsår är Charlotta Häggblom (1a) och Marie-Susann Grandell (1b). Under Braheskolans första läsår kommer även Sirkkala förskola att verka i två av skolans klassrum. Hösten 2016 blir skolklasserna fulltaliga. Då kommer Braheskolan att ha två klasser för åk 1 och två klasser för åk 2.