Elevvården

Elevvården I Åbo (PDF)

Stöd för lärande och skolgång

Syfte
Syftet med skolans elevvård är att arbeta i förebyggande syfte för att främja elevernas välmående, hälsa och lärande. Man försöker erbjuda en låg tröskel till att stöda välmående. Elevers och föräldrars delaktighet är viktig. Skolans elevvård fungerar på två nivåer:
1) Den gemensamma elevvården: Skolan har en elevvårdsplan och en elevvårdsgrupp, som arbetar på ett förebyggande sätt för välbefinnandet och säkerheten i skolan. Gruppens viktigaste uppgift är att arbeta för allas skoltrivsel och välmående.
2) Den individuella elevvården finns till för att stöda enskilda elever när behov finns. En mångprofessionell expertgrupp bestående av t.ex. skolkuratorn, skolpsykologen, skolläkaren, hälsovårdaren, och läraren sammanträder, med föräldrarnas tillstånd, tillsammans med föräldrarna för att finna lösningar på eventuella problem eller svårigheter som eleven kan ha. Utöver elevvård erbjuder skolan också pedagogiskt stöd, som beskrivs i följande avsnitt.

Pedagogiskt stöd
Skolan stöder elevens skolgång och inlärning på ett mångsidigt sätt och kommer tillsammans med vårdnadshavaren överens om olika stödformer. Skolan inleder stödåtgärderna genast då svårigheter upptäcks så att dessa inte blir större. Stödet skall anpassas till elevens behov. Enligt den senaste lagändringen 2011 kan eleven få olika kategorier av stöd:
1. Allmänt stöd där eleven får hjälp vid tillfälliga inlärningssvårigheter.
2. Intensifierat stöd för fortgående lindriga inlärningssvårigheter.
3. Särskilt stöd ges åt eleven med fortgående och mera omfattande inlärningssvårigheter.

Allmänt stöd
Varje lärare ger allmänt stöd i sin egen klass. Detta betyder att eleverna t.ex. kan ges individuella uppgifter eller mer tid tid på lektionerna. Detta kallas individualisering. Stödundervisning är extra undervisning i ett ämne där eleven har tillfälliga svårigheter. Stödundervisning kan ges samtidigt som den ordinarie undervisningen eller före eller efter skoldagen. Vårdnadshavarna informeras om stödundervisningen.

Specialundervisning på deltid ges åt elever som har lindriga inlärningssvårigheter. Den ges i allmänhet individuellt, i smågrupper eller i klassen, några timmar i veckan. Målet är att positivt påverka skolmotivationen och arbetsrutinerna i skolgången. Specialläraren arbetar i samarbete med klassläraren och vårdnadshavarna. Efter skolstarten träffar specialläraren alla elever i nybörjarklassen och kartlägger inlärningsnivån. Informationen ger en god grund för det fortsatta skolarbetet.

Intensifierat stöd
Om eleven behöver regelbunden stödundervisning, specialundervisning på deltid eller många olika stödformer samtidigt, gör läraren en skriftlig pedagogisk bedömning och på basen av den en plan för elevens lärande. I planen antecknas olika slags stöd som eleven får samt de arbetssätt som hjälper eleven att nå målen i läroplanen. Planen för elevens lärande följer den allmänna läroplanen och den kan skapas för varje elev som har behov av individuella lösningar. En del elever behöver hjälp och handledning av en assistent under skoldagen.

Särskilt stöd
Om eleven trots ett mångsidigt intensifierat stöd behöver ännu mera stöd, görs en pedagogisk utredning. I den beskrivs elevens svårigheter, det intensifierade stödet som han/hon har fått samt behovet av särskilt stöd. I vissa fall kan utredningen kompletteras av psykolog- eller läkarutlåtande eller en utredning från socialsektorn. På basen av den pedagogiska utredningen fattas ett beslut om särskilt stöd. Direktören för den svenskspråkiga undervisningen fattar beslutet om särskilt stöd efter att ha hört vårdnadshavaren. I beslutet om särskilt stöd antecknas behovet av assistenthjälp. Vårdnadshavaren och eleven hörs om innehållet i beslutet om särskilt stöd.

Individuella mål i ett ämne förutsätter ett beslut om särskilt stöd. Behovet av stöd utvärderas med jämna mellanrum. Åtminstone i slutet av årskurs två och före årskurs sju görs ett nytt beslut. En individuell plan (IP) görs för de elever som är i behov av särskilt stöd. I planen beskrivs målen och innehållet i undervisningen och hur skolan planerar att genomföra undervisningen.
l

Sjukhusundervisning

En elev som för en längre tid blir intagen på sjukhus har rätt till sjukhusundervisning. Skolan ordnar undervisning i den omfattning detta är möjligt med hänsyn till elevens hälsa och övriga omständigheter. Undervisningen ges av klass- eller speciallärare.