ÅBO SVENSKA ARBETARINSTITUT SNART 120 ÅR – ÅBOS ÄLDSTA

Lördagen den 3 februari 1908 kl. 19.30  inledde Åbo svenska arbetarinstitut sin verksamhet.  Samma år inledde instituten i Vasa och Uleåborg sin verksamhet. Före det fanns endast Tammerfors arbetarinstitut från 1899. Det finska Turun suomenkielinen työväenopisto grundades samtidigt som Åbo svenska arbetarinstitut men inledde sin verksamhet någon dag senare den 17 februari 1908. Mot den bakgrunden är Arbis det institut som har haft verksamhet längst i Åbo även om skillnaden är marginell.

NIO OLIKA ADRESSER

Arbis har verkat på nio olika adresser. Verksamheten inleddes 1908 vid Slottsgatan 25 i Finska klassiska lyceet också kallat Gamla spinnhuskyrkan. Längst har Arbis funnits i Svenska Gården vid Auragatan 1 där institutet verkade i 47 år följt av 19 år i f.d. Cygnaeusskolans byggnad vid Universitetsgatan 17. Efter sju andra adresser och jämnt 100 år efter starten d.v.s. 2008 flyttade Arbis till Kaskisgatan 5. Där hålls i dag merparten av Arbis kurser och föreläsningar. I samma hus verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut Turun suomenkielinen työväenopisto, delar av Luostarivuoren Lyseon Lukio samt det privatdrivna Café Dominic. Inför vårterminen 2017 tog Arbis i bruk sina stämningsfulla hantverksutrymmen, Åsalen, i de delvis medeltida valven i samma byggnad som Katedralskolan vid Östra strandgatan 2.

1908-1915. Arbis första hem, Finska klassiska lyceet vid Slottsgatan 25. Foto: Åbo landskapsmuseum/August Schuffert.

1915-1916. Industriskolan, Klostergatan 16. Foto: Åbo landskapsmuseum.

1916-1918: Svenska reallyceum, Trädgårdsgatan 5. Foto: Åbo landskapsmuseum.

TOLV FÖRESTÅNDARE OCH REKTORER

Den pedagogiska utvecklingen har under åren letts av 12 föreståndare och rektorer. Rektor Arne Törnudd jobbade 24 år för Arbis medan Aili Nummenmaa innehade rektorskapet i 22 år. Cecilia Hindersson efterträdde 1.2.2024 Sixten Westerby, som intitutets rektor. Han ledde institutet i närmare 11 år sedan hösten 2013. Timlärarna och föreläsarna kan under åren räknas i flera tusen.

Arbis första inskrivna studerande var Västanfjärdsbördige trädgårdsarbetaren Hugo Gustafsson. Den äldsta inskrivna torde ha varit född 1853. Arbis studerandeantal kan räknas i tiotusentals och kanske mer än så under de snart 120 åren.

1918-1937. Cygnaeusskolan, Universitetsgatan 17. Foto: Åbo landskapsmuseum/Rusko Reuna.
1940-1950. Henriksgatan 9. Foto: Åbo landskapsmuseum/C.J. Gardberg.
1951-1959. Heurlinska skolan, Köpmansgatan 2. Foto: Åbo landskapsmuseum/C.J. Gardberg.
1960-2008. Svenska gården, Auragatan 1.

POLISEN ÖVERVAKADE FÖRELÄSNINGARNA

Arbis undervisning började 1908 med två föreläsningar i historia och zoologi – mellan dem unison sång. De första åren var kämpiga. Den ryska administrationens länsguvernör misstänkte de båda arbetarinstitutens verksamhet. Innehållet för alla föreläsningar måste inlämnas i utförligt koncept i två exemplar till polisen för granskning minst 24 timmar i förväg. Ibland fanns polis på plats för att kontrollera att föreläsaren verkligen höll sig till konceptet. Situationen förblev oförändrad ända till Finlands självständighet.

ETT SJÄLVSTÄNDIGT ARBIS

Under 1920- och 1930-talen skapade språkstriderna en tråkig friktion mellan de finska och svenska språkgrupperna i staden. 1937 gjordes ett förslag i stadsfullmäktige att de båda instituten skulle slås samman. Ärendet bordlades och togs upp på nytt 1943 då dåvarande föreståndaren gick i pension. Skolstyrelsen var negativt inställd till en sammanslagning och staden ville inte fatta beslut under pågående krig. 1945 beslöt stadsstyrelsen avstå från sina tidigare planer. 1992 hotades Arbis existens igen. Dåvarande rektor Börje Lång beslöt att senarelägga sin pensionering till 1995 tills frågan var utredd. Också under senare årtionden har Arbis självständighet utretts. Varje gång har resultatet blivit att Åbo svenska arbetarinstitut ska fungera som ett självständigt institut för att bäst kunna serva sin målgrupp.

2008-. Institutshuset, Kaskisgatan 5.

STORT UPPSVING DE SENASTE ÅREN

Under de senaste åren har Arbis upplevt ett stort uppsving då tillströmningen av studerande mer än fördubblats och uppgår till ca 3000 kursdeltagare per år. Arbis är i dag också en rätt internationell samlingsplats. 2023 hade Arbis studerande uppgett hela 40 olika modersmål och många av lärarna har utländsk bakgrund. Dagens Arbisstuderande har också en stor och rätt unik åldersspridning. Den största åldersgruppen 2023 var i åldern 25-34 år följd av gruppen 65-74 år.

ARBIS FÖRESTÅNDARE OCH REKTORER SEDAN 1908:

1908-1916 Lundvig Lundström; föreståndare

1916-1918 Einar Holmberg; föreståndare

1918-1943 Arne Törnudd; föreståndare

1943-1944 Werner E. Nordstöm; föreståndare

1944-1953 Carl-Eric Sundman; föreståndare

1953-1963 Kristofer Gräsbeck; föreståndare, rektor

1964-1966 Nils Storå; rektor

1966-1988 Aili Nummenmaa; rektor

1988-1995 Börje Lång; rektor

1995-1996 Christine Welander; rektor

1997-2013 Gunnar Nyström; rektor

2013-2024 Sixten Westerby; rektor

2024-         Cecilia Hindersson; rektor