Oppilaan tuki

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Siihen sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin edistäminen kouluyhteisössä. Olennaisena tavoitteena on myös oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. Oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa korostetaan nuoren ja hänen huoltajansa kuulemisen tärkeyttä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä.

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Heidi Ostela on tavattavissa kaikissa oppilaiden terveyden- ja sairaanhoitoa koskevissa asioissa

maanantaista perjantaihin klo 8.00−15.30 (paitsi joka kuukauden viimeinen perjantai).

Koululääkärin vastaanotosta saa lisätietoa terveydenhoitajalta.

Kouluterveydenhoitaja Heidi Ostela p. 040 1923809

 

Koulukuraattori

Mukavaa syksyn alkua!

Toimin Turun Lyseon koulun kuraattorina ja olen tavoitettavissa koululla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin. Koulukuraattorin työhöni kuuluu lapsilähtöinen ja perhekeskeinen työ. Työtäni teen tukien, ohjaten ja kannustaen sekä oppilaita että heidän perheitään. Koulukuraattorina pyrin tilanteita kartoittamalla lisäämään oppilaiden voimavaroja ja etsimään myönteisiä ratkaisuja.

Koulun sosiaalityössä edistetään oppilaiden sosiaalista kasvua, arjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta.  Oppilaan opiskelu- ja elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että kouluyhteisön tasolla.

Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia ja tarpeen mukaan yhteistyötä tehdään kodin, opettajien ja muun koulun henkilökunnan, viranomaisten ja muiden oppilaan elämään vaikuttavien tahojen kanssa. Aloite kuraattorin tapaamiselle voi tulla oppilaalta itseltään, opettajalta, vanhemmilta tai muulta taholta.

Yhdessä voimme miettiä keinoja mahdollisen huolen vähentämiseksi sekä kotona että koulussa. Tällaisia huolta nostavia asioita voivat olla esimerkiksi kaverisuhteiden pulmatilanteet, koulunkäynnin haasteet, kodin murheet, jokin surullinen tapahtuma, muuttuva/muuttunut elämäntilanne, itsetunnon vahvistaminen tai muu keskusteluapu aikuisen kanssa. Tarvittaessa ohjaan koulun ulkopuolisten palveluiden piiriin.

Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen. Työskentelyjakson pituus vaihtelee tilanteen mukaan.

Työhöni kuuluu myös toimiminen oppilasryhmien tai luokan kanssa eri aiheisiin liittyen.

Turun Lyseon koulun lisäksi työskentelen tiistaisin ja keskiviikkoisin Kärsämäen koulun Pallivahan ja Kärsämäen yksiköissä. Yhteyttä voi ottaa Wilman kautta, soittamalla tai tekstiviestillä.

Olethan rohkeasti yhteydessä!

Ystävällisin terveisin,

koulukuraattori Mari Knaapi p. 050 432 3589 Paikalla ma, to ja pe.

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työ on ennaltaehkäisevää ja sen tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Yhteisöllisiä työmuotoja ovat mm. koulun henkilökunnan konsultointi, luokkatyöskentely ja koulun arjen kehittäminen yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Yksittäisen oppilaan kohdalla koulupsykologi voi olla apuna mm. oppimiseen ja tunne-elämään liittyvissä huolissa. Koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia ja selvittelyjä esimerkiksi oppimis- ja keskittymisvaikeuksien arvioimiseksi sekä tukitoimien suunnittelun avuksi ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Koulupsykologi toimii aktiivisesti yhteistyössä vanhempien, koulun henkilökunnan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilas itse, huoltajat tai koulun henkilökuntaan kuuluvat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin, kun lapsen kehitykseen, oppimiseen tai tunne-elämään liittyvä asia mietityttää.

 

Erityisopetus

Erityisopettaja tukee oppilasta, jolla on oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun opetuksen yhteydessä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseen.

Oppilasta tuetaan kokonaisvaltaisesti. Tuen tarve määritellään opettajan, oppilaan tai huoltajan aloitteesta.

Erityisopettajat lukuvuonna 2021-20212:

Luokat 1 – 6

Virpi Saarinen p. 044 907 47 04

Atte Nurmi p. 040 536 9788

Luokat 7 – 9 

Nina Niemelä p. 040 637 27 89 

 

KIVA-koulu

Turun Lyseon koulussa kiusaamiseen pyritään puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Käytössä on Turun yliopiston kehittämä KiVa-koulu –ohjelma, jonka menetelmiä ja materiaaleja hyödynnetään koulun oppitunneilla ja kiusaamistapausten selvittelyissä. Koulussa toimii opettajista koostuva KiVa-tiimi, joka käsittelee ilmi tulleita kiusaamistapauksia. Menetelmään voi tutustua osoitteessa www.kivakoulu.fi. Kiusaamiseen liittyvissä asioissa on syytä ottaa yhteyttä luokanvalvojaan.

 

 

VERSO -vertaissovittelu

Turun Lyseon koulun opettajat ja oppilasryhmä (Sovittelija -oppilaat) ovat saaneet vertaissovittelukoulutusta.

Sovittelu on vapaaehtoista ja puolueetonta. Siinä etsitään ratkaisuja – ei rangaistuksia.

Vertaissovittelussa sovitellaan:

  • nimittelyjä, haukkumista, huutelua, ulkonäköön liittyvää vihjailua, selän
  • takana puhumista
  • tönimisiä, läpsimisiä, kiinnipitämisiä, tappeluita ja leikkitappeluita, jotka kiihtyvät liiaksi, etuilua jonoissa
  • eristämistä ja syrjimistä
  • uhkailua, alistamista tai pakottamista ”isomman tai vahvemman oikeudella”
  • ikävää kommentointia tekstiviestein tai netissä
  • toisen omaisuuden luvatonta lainaamista tai piilottamista

Ongelman havaitessaan opettaja tai muu henkilökunnan jäsen voi määrätä tilanteessa olleet Versoon.