Järjestyssäännöt

saannot

Lausteen koulun oppilaskunnan laatimat
järjestyssäännöt oppilaille:

Kunnioitan opettajia ja luokkatovereita.
Huolehdin kotitehtävistäni.
Kävelen käytävillä rauhallisesti.
Tulen ajoissa kouluun ja oppitunnille.
Pysyn koulun alueella koulupäivän aikana.
Pidän kännykkää äänettömänä sisätiloissa.
En kiusaa enkä koske toiseen pahaa tarkoittaen.
Käytän asiallista kieltä.
Huolehdin omista ja koulun tavaroista.
En koske toisen tavaroihin.
Käyttäydyn ruokalassa rauhallisesti.
En syö koulussa purkkaa.

 

Perusopetuslain mukaan järjestyssääntöjen tarkoituksena on

 • varmistaa opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • huolehtia siitä, että oppilas suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyy asiallisesti

Järjestyssäännöillä edistetään

 • koulun sisäistä järjestystä
 • opiskelun esteetöntä sujumista
 • kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Järjestyssäännöt ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu

 • opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan tai muuhun opetukseen tai toimintaan, joka on
  perusopetuslain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaista.

Järjestyssääntöjen voimassaoloaika Lausteen koulussa

 • Järjestyssäännöt koskevat lukujärjestyksen mukaista koulupäivää ja koulun työsuunnitelmassa vahvistetuttuja kerhoja ja juhlia sekä koulun järjestämää ulkopuolista toimintaa, kuten opintoretkiä ja oppilasurheilutapahtumia.

Koulun alue ja välitunnit

 • Lausteen koulun alueen ja välituntialueen kartta on näkyvissä koulussa ja koulun verkkosivuilla.
 • Koulun välituntialueena on koulun piha ja jalkapallokenttä. Vanhan koulun piha on jaettu neljään osaan: asfalttikenttä, hiekkakenttä, leikkitelineet ja koripallokenttä. Koripallokenttää saa käyttää välituntisin sovittuina aikoina. Jalkapallokenttä on jaettu kahteen osaan, 1 ja 2.
 • Välituntialueeseen ei kuulu paikoitusalue, liikuntasalin pääty, esikoulun piha-aidan rajoittama alue eikä pihaistutusten alue. Välituntien aikana on noudatettava lisäksi henkilökunnan antamia tarkempia ohjeita piha-alueen käytöstä. Koulun alueelta ei saa koulupäivän aikana poistua ilman lupaa.
 • Välitunneille siirrytään viivyttelemättä oppituntien ja ruokailun jälkeen. Sisällä ollaan välitunneilla tai kouluajan ulkopuolella vain erityisluvalla.
 • Koulun eri tiloissa on noudatettava annettuja turvallisuusmääräyksiä. Lumipallojen, lumen, kivien ja turvallisuutta vaarantavien esineiden heittely on kielletty.
 • Katolle tai sadekatoksen päälle kiipeäminen on ehdottomasti kielletty.
 • Polkupyöriä säilytetään vain niille varatulla alueella.

Asianmukainen käyttäytyminen

 • Kaikkien kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan kunnioittavasti. Koulussa ei kiroilla.
 • Kouluun tulee saapua ajoissa.
 • Kiusaamisesta ja väkivallasta on välittömästi ilmoitettava opettajalle.
 • Koulussa tulee antaa kaikille työrauha.
 • Sisätiloissa on kuljettava rauhallisesti ja liikkumisessa noudatetaan sovittuja kulkureittejä.
 • Ruokasalissa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
 • Jokaisen velvollisuus on huolehtia ympäristönsä siisteydestä.

Kouluun tuotavat esineet ja tavarat

 • Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
 • Oppilas saapuu kouluun tehtäviin valmistautuneena ja tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan.
 • Tupakkatuotteiden tai päihteiden tuominen kouluun on kielletty.
 • Kouluun ei tuoda makeisia ilman opettajan lupaa.
 • Koulussa ei yleensä tarvita rahaa tai muita keräilytuotteita.
 • Koulu ei ole vastuussa oppilaan kouluun tuomista henkilökohtaisista tavaroista kuten kännyköistä tms.
 • Koulu ei korvaa kadonneita tai vahingoittuneita kouluun tuotuja arvoesineitä eikä kadonnutta rahaa.
 • Oppilaan henkilökohtaiset tavarat eivät saa häiritä opetusta tai oppimista tai vaarantaa turvallisuutta.

Koulun omaisuuden käsittely

 • Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Tämä koskee myös oppikirjoja ja muita opiskeluvälineitä.
 • Opetusvälineisiin tai toisten tavaroihin ei saa koskea ilman lupaa.
 • Rikkoontumisesta tai tavaroiden katoamisesta on ilmoitettava viipymättä opettajalle.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon vahingonkorvauslain mukaisesti.

Koulukohtaiset suositukset

 • Koulu voi sopia yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa koulukohtaisista suosituksista, jotka lisätään myöhemmin näiden järjestyssääntöjen liitteeksi.
 • Järjestyssääntöjä on laadittu yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.
  Lausteen koulunjohtaja on hyväksynyt nämä järjestyssäännöt 25.5.2014