OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoon sisältyvät oppilashuollon palvelut, joita ovat koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuolto on tärkeä osa koulun perustoimintaa ja siitä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Monialainen yhteistyö kaikilla tasoilla on tärkeää.

Oppilashuoltotyötä ohjaavat avoimuus, luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Katso Esitys uudesta oppilashuoltolaista ja sen tuomista muutoksista

Koulupoissaoloihin puuttumisen malli  https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/koulupoissaoloihin-puuttuminen-ja