Matematiikkaluokka 3.-6.lk

Matematiikkaluokan toiminta luokilla 3-6.lk

Matematiikan kauneudesta nauttiminen ja älyllisen ponnistelun tuoma mielihyvä voivat tuottaa tyydytystä matematiikan parissa työskenneltäessä. Matematiikan merkitys ilmenee sen käyttökelpoisuutena ratkaista arkipäivän ongelmia. Matematiikka voidaan nähdä tieteellisen kehityksen ja modernin teknologian perustana. Taito lukea ja ymmärtää eri muodoissa esitettyä matemaattista informaatiota on nykyajan teknistyneessä yhteiskunnassa keskeisessä asemassa.

Realistisen kuvan saaminen matematiikan käyttökelpoisuudesta edellyttää opetuksen integroimista monipuolisesti koulun muuhun työskentelyyn ja ulkopuoliseen maailmaan.

Ala-asteella matematiikkaluokan oppilas

 • tottuu ympärillä olevan maailman havainnointiin ja sen tulkitsemiseen matematiikan keinoin sekä ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja niissä toimimiseen
 • ymmärtää luonnollisen luvun sekä murto- ja desimaaliluvun käsitteet ja oppii peruslaskutaidot päässä, paperilla, laskimilla ja tietokoneella ja näiden käyttämisen arkielämän ongelmien ratkaisemisessa
 • tottuu arvioimaan suuruusluokkia ja tulosten oikeellisuutta terveellisellä kritiikillä
 • oppii arvioimaan ja mittaamaan pituutta, massaa, pinta-alaa, tilavuutta, kulmaa ja aikaa sekä oppii näiden suureiden tavallisimmat mittayksiköt ja niiden muunnokset
 • ymmärtää mittakaavan käsitteen ja oppii käyttämän sitä piirustusten ja karttojen tulkinnassa ja käytössä
 • oppii tunnistamaan ja piirtämään ja rakentelemaan tavallisimpia geometrisiä kappaleita ja kuvioita, laskemaan näiden pinta-aloja ja tilavuuksia sekä tutustuu symmetriaan; tietotekniikan apu on suuri
 • perehtyy säännönmukaisuuksiin ja tottuu laatimaan, lukemaan sekä tulkitsemaan yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

Koko 3-6 luokkien ajan keskeisiä opiskelusisältöjä ovat:

 • ongelmanratkaisu
 • tietojen hankkiminen, tulkinta ja esittäminen
 • laskimien ja tietokoneen käytön perusasioiden oppiminen
 • hyötyohjelmien käyttö opiskelun apuna
 • verkon käyttö tietojen haussa ja vaihdossa

A-kielenä matematiikkaluokalla opiskellaan englantia. Lisäki neljänneltä luokalta alkavaksi voi valita A2-kieleksi saksan tai ruotsin.

Matematiikkaluokalle valitaan oppilaat 2. luokilta soveltuvuus- ja kypsyystestin avulla. Testillä pyritään selvittämään oppilaan matemaattiset perusvalmiudet.