Matematiikkaluokka 3.-6.lk

Matematiikkaluokan toiminta luokilla 3-6.lk

Matematiikan kauneudesta nauttiminen ja älyllisen ponnistelun tuoma mielihyvä voivat tuottaa tyydytystä matematiikan parissa työskenneltäessä. Matematiikan merkitys ilmenee sen käyttökelpoisuutena ratkaista arkipäivän ongelmia. Matematiikka voidaan nähdä tieteellisen kehityksen ja modernin teknologian perustana. Taito lukea ja ymmärtää eri muodoissa esitettyä matemaattista informaatiota on nykyajan teknistyneessä yhteiskunnassa keskeisessä asemassa.

Realistisen kuvan saaminen matematiikan käyttökelpoisuudesta edellyttää opetuksen integroimista monipuolisesti koulun muuhun työskentelyyn ja ulkopuoliseen maailmaan.

 

Ala-asteella matematiikkaluokan oppilas

tottuu ympärillä olevan maailman havainnointiin ja sen tulkitsemiseen matematiikan keinoin sekä ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja niissä toimimiseen ymmärtää luonnollisen luvun sekä murto- ja desimaaliluvun käsitteet ja oppii peruslaskutaidot päässä, paperilla, laskimilla ja tietokoneella ja näiden käyttämisen arkielämän ongelmien ratkaisemisessa sekä tottuu arvioimaan suuruusluokkia ja tulosten oikeellisuutta terveellisellä kritiikillä

oppii arvioimaan ja mittaamaan pituutta, massaa, pinta-alaa, tilavuutta, kulmaa ja aikaa sekä oppii näiden suureiden tavallisimmat mittayksiköt ja niiden muunnokset

ymmärtää mittakaavan käsitteen ja oppii käyttämän sitä piirustusten ja karttojen tulkinnassa ja käytössä

oppii tunnistamaan ja piirtämään ja rakentelemaan tavallisimpia geometrisiä kappaleita ja kuvioita, laskemaan näiden pinta-aloja ja tilavuuksia sekä tutustuu symmetriaan; tietotekniikan apu on suuri

perehtyy säännönmukaisuuksiin ja tottuu laatimaan, lukemaan sekä tulkitsemaan yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

 

Koko 3-6 luokkien ajan ovat keskeisiä:

ongelmanratkaisu

tietojen hankkiminen, tulkinta ja esittäminen

laskimien ja tietokoneen käytön perusasioiden oppiminen

hyötyohjelmien käyttö opiskelun apuna

verkon käyttö tietojen haussa ja vaihdossa

A-kielenä voidaan matematiikkaluokalla opiskella englantia.

Matematiikkaluokalle valitaan oppilaat 2. luokilta soveltuvuus- ja kypsyystestin avulla. Testillä pyritään selvittämään oppilaan matemaattiset perusvalmiudet.