Minulla on ollut ilo ja kunnia osallistua Järjestämisen toimintamallit -teemaryhmän asiantuntijaverkostoon. Yksi teemaryhmämme keskeisistä aihealueista on OPVA-opintojen vaikuttavuus ja mittaaminen. Teemaryhmässä olemme pohtineet, miten OPVA-opintojen vaikuttavuutta voi mitata. Vai voiko sitä mitata? 

Kokouksissamme on ollut hedelmällinen ja aktiivinen dialogi, ja aihetta on pohdittu koulutuksen järjestäjän, rahoittajan ja opiskelijoiden näkökulmasta. 

Hankkeen aikana olemme havainneet, että OPVA-opintojen järjestämiseen liittyy erilaisia haasteita ja ne voivat osaltaan vaikuttaa joidenkin oppilaitosten mahdollisuuksiin järjestää OPVA-opintoja. Yksi keskeisimmistä haasteista on OPVA-opintojen markkinointi opiskelijoille, koska niistä ei kerry osaamispisteitä. Vastakysymyksenä tähän olemme hankeverkostossa esittäneet mitä osaamispisteitä opiskelijalle kertyy tutkinto-opinnoista, jos hänen perustaitonsa ei ole riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen? Jos kielitaito ei riitä työssäoppimisen jaksolle, tai ruotsin kielen taidot eivät ole riittävät YTO- opintojen suorittamiseen, tai arjessa on haasteita, jotka vaikuttavat negatiivisesti läsnäoloon ja tehtävien tekemiseen? Näissä kaikissa tilanteissa voi käydä, ja usein käykin niin, että opinnot eivät etene tai ovat vaarassa keskeytyä. OPVA-opinnot, tai jopa OPVA-jakso voisi tässä kohtaa olla oikea-aikainen korjausliike. Vaikka OPVA-opinnot eivät kerrytä osaamispisteitä, saa opiskelija osallistumismerkinnän, jonka avulla voidaan todeta opintojen etenevän henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. 

 OPVA-opintojen vaikuttavuuden portaat  

OPVA-opintojen tunnettuuden lisäämistä tarvitaan niin valtakunnallisesti kuin oppilaitostasolla.  Yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista onkin henkilöstön OPVA-tietämyksen ja -tuntemuksen vahvistaminen. OPVA-opintojen vaikuttavuutta pohtiessamme olemme lähestyneet asiaa ”Mitä maksaa, jos opiskelija tarvitsee tukea, eikä saa sitä?” -kysymyksen kautta, ennemmin kuin ”mitä OPVA-opintojen järjestäminen maksaa? -kysymyksen kautta  

Alla näkyy kuvat, jonka olemme laatineet teemaryhmässämme.  

 

 

Työryhmässämme keskusteltiin vaikuttavuuden portaista erinomaisella esimerkillä kalastuksen maailmasta. Välillä ei riitä pelkästään se, että opetetaan mitä eroa on erilaisilla vieheillä, jos ei vielä osaa kalastaa tai kalastuksen taidot vaativat hiomista ja päivittämistä:  

Panos: Palkataan kalastuksen opettaja 

Tuotos: Kalastusta opetetaan 10 tuntia 

Vaikutus: Opiskelija osaa kalastaa 

Vaikuttavuus: Kalastaja saa parempaa ravintoa, hänen hyvinvointinsa lisääntyy, hän ansaitsee elantonsa ja hänen elintasonsa kohoaa. Hänen yhteiskunnallinen asemansa vahvistuu. 

Itse olen ainakin hyvin vakuuttunut OPVA opintojen tarpeellisuudesta ja opintojen vaikuttavuudesta niin oppilaitostasolla kuin yksittäisen opiskelijan oppimispolulla! Niillä on paikkansa ammatillisen koulutuksen kentällä.  

Mitä sinä olet mieltä? Mukavaa syksyä sinulle ja kiva kun luit blogini! 

 

Katja Stigzelius
Lehtori, Tuva-koulutukset, Suomen Diakoniaopisto
OPVA haltuun (OKM)- ja Opiskelijan Äänellä -hankkeet

BLOGITEKSTI: Pohdintaa OPVA-opintojen vaikuttavuudesta: kävelemmekö vaikuttavuuden portaita ylöspäin vai alaspäin?
Merkitty:    

Vastaa