Undervisningen på språkklasserna kallas undervisning på främmande språk. Då ges undervisningen dels på finska och dels på det främmande språket. Undervisningen på det främmande språket fortgår på alla klasser 1-9 inom den grundläggande utbildningen. Det används även andra benämningar på undervisning på främmande språk; språkklassundervisning, språkberikad undervisning, språkbetonad undervisning eller tvåspråkig undervisning.

Den metod som används i Åbo är CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Läs mer om CLIL- metoden

Undervisningen inom det svenska språkbadet ges i Kerttulin koulu. Eleverna kommer primärt från språkbadsgrupperna på Klockringaregatans daghem. På högstadiet fortsätter undervisningen i Luostarivuoren koulu. Undervisningen baserar sig på metoden med ett tidigt, fullständigt språkbad.