Toimintaamme ohjaavat arvot

Pienryhmätoiminta:

Pienryhmätoiminta mahdollistaa kiireettömän ja rauhallisen toimintahetken, aikuisen hyvän vuorovaikutuksen lapsen kanssa, (leikki)tilojen monipuolisen käytön sekä koko pienryhmän ryhmäleikin. Pienryhmätyöskentely tarjoaa kasvattajalle mahdollisuuden keskittyä lapsiin yksilöllisemmin. Silloin aikuisella on paremmat mahdollisuudet tehdä lasten havainnointia ja toiminnan dokumentointia pitkäjänteisemmin.

Kasvatuskumppanuus

Tavoitteemme on luoda luottamuksellinen suhde vanhempiin ja perheisiin ja yhdessä heidän kanssaan tukea lapsen kasvua ja kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Annamme päivittäin vanhemmille tietoa lapsen päivän kulusta ja keskustelemme vanhempien kanssa. Vanhempainillat ovat myös tärkeä osa yhteistyötämme vanhempien kanssa. Järjestämme vanhempien kanssa kaksi kertaa vuodessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa koskevan keskustelun, jossa keskustelemme yksilöllisesti kunkin lapsen kehitysvaiheesta, tarpeista sekä yhdessä mietimme lapsen vahvuuksia sekä mahdollisia tuen tarpeita.

Osallistuminen

Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla. Lapsen huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsille ja heidän huoltajilleen on toimintayksikössä järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. ( Varhaiskasvatuslaki 7 b §)

Osallisuus

Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin vahvistaa osallisuutta. Jokainen henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016)

Leikki
Leikki on lapselle ominainen tapa toimia ja oppia uusia asioita. Leikkiessään lapsi käsittelee arjen asioita ja tapahtumia ja ilmaisee itseään ja tunteitaan. Päiväkodissamme leikki on olennainen osa jokaista päivää. Lapsilla on mahdollisuus sekä omaehtoiseen että aikuisen ohjaamaan leikkiin.

Liikunta
Liikkuminen on lapselle ominainen tapa toimia. Lapset liikkuvat luonnostaan paljon ja liikkumalla lapset tutkivat ympäristöä ja ympärillään olevia asioita. Liikunta eri muodoissaan harjaannuttaa lapsen motorisia taitoja ja opettaa ryhmässä toimimista ja muun muassa sääntöjen noudattamista. Lapset harjaannuttavat motorisia taitojaan huomaamattaan päivittäisissä ulkoiluissa ja leikeissään. Lisäksi järjestämme myös ohjattuja liikuntatuokioita esimerkiksi temppuratoja, erilaisia palloleikkejä ja -pelejä sekä laululeikkejä.

Luontokasvatus

Tavoitteena on, että lapsi oppii kunnioittamaan luontoa ja omaa ympäristöään. Lapsissa herätetään kiinnostus luontoa ja luonnossa liikkumista kohtaan. Lapsi ohjataan tekemään havaintoja luonnosta. Luontoon liittyviin ilmiöihin ja asioihin tutustutaan mm. erilaisten teemojen yhteydessä. Metsäretkillä tutustutaan luontoon, kasveihin ja eläimiin. Retkien aikana seurataan ympäristöä ja säätä eri vuodenaikoina. Lapset osallistuvat myös omalla panoksellaan päiväkodin roskien kierrätykseen. Lajittelemme pahvit, paperit ja metallin omiin roskiksiinsa.