Högskole- och arbetslivsstrategi i gymnasieutbildningen i Åbo

Under gymnasiestudierna har studerande på gymnasierna i Åbo möjlighet att avlägga en del av studierna i samarbete med högskolorna och samtidigt bekanta sig med utbudet av högskoleutbildning med tanke på fortsatta studier. Genom studier som ordnas i samarbete med företag, får de studerande mångsidiga möjligheter att utveckla färdigheter som senare behövs i arbetslivet samt utveckla kunskaper i företagsamhet. Under gymnasiestudierna får de studerande en god uppfattning om de möjligheter för fortsatta studier som högskolorna erbjuder samt olika karriär- och sysselsättningsmöjligheter i det lokala näringslivet.

Rektorerna, lärarna och studiehandledarna på gymnasierna i Åbo samarbetar tätt med högskolor och företag i regionen, för att hela tiden ha en överblick av de aktuella behoven och förändringarna i arbetslivet samt deras effekter. På det viset stärker vi det kunnande som krävs av gymnasiestuderandena i framtiden.

Målen för högskole- och arbetslivsstrategin för gymnasieutbildningen i Åbo

  • Att erbjuda alla gymnasiestuderande möjlighet att avlägga en del av sina studier under studieperioder som genomförs antingen delvis eller helt i samarbete med högskolorna och ge de studerande möjligheter att bekanta sig med högskolestudier.
  • Att stärka de studerandes, lärarnas, studiehandledarnas och rektorernas kännedom om näringslivet i Åboregionen och dess behov samt öka kännedomen om möjligheter till fortsatta studier i regionen.
  • Att stärka de studerandes färdigheter att utveckla sin arbetslivskompetens och kunskaper i företagsamhet samt främja de studerandes placering i högskolorna och arbetslivet.