Tietoa toiminnastamme

Toiminta-ajatus ja arvot

Tuemme perheitä heidän kasvatustehtävässään tarjoten lapselle mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä. Luomme puitteet lapsen yksilölliselle ja tasapainoiselle kehitykselle antaen lapsen itsensä löytää vastauksia eteen tulleisiin kysymyksiinsä.

Huomioimme, että jokainen lapsi on yksilöllinen ja ainutlaatuinen persoona. Annamme lapselle onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä. Vahvan itsetunnon kautta lapsi oppii hyväksymään itsensä ja sietämään virheitä. Kasvatamme lapsesta yhteistyössä hänen perheensä kanssa omatoimisen ja toiset huomioon ottavan ihmisen. Lapsi opetetaan omatoimiseksi, jolloin hän kykenee huolehtimaan itsestään. Hän oppii ottamaan asioista selvää ja ajattelemaan itsenäisesti.

Päiväkodissa lapsi kuuluu ryhmään. Lapselle on tärkeää kuulua joukkoon ja olla yksi ryhmän jäsenistä. Opettelemme sosiaalisia- ja ryhmätoimintataitoja. Päiväkodissamme toimitaan myös pienryhmissä, jossa korostuu aikuisen läsnäolo ja vuorovaikutus lasten kanssa, sekä lapsen osallisuus ja yksilöllinen kehitys.

Kasvatuskumppanuus

’’Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään. (lähde: Lastensuojelulaki 417/2007, 2§)’’

Kasvatuskumppanuus on eri osapuolten tasavertaista vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista, jossa vanhemman ja päiväkodin kasvattajien erilainen asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät. Molemminpuolinen luottamus, avoimuus, kuunteleminen ja aito kiinnostus lapsen asioihin luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen on äärettömän tärkeää.

Varhaiskasvatussunnitelma

Turkulaista varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat keskeiset asiakirjat ovat seuraavat:

  • Lapsen oikeuksien sopimus
  • Lait ja asetukset: Laki lasten päivähoidosta, lastensuojelulaki, perusopetuslaki sekä laki lasten kotihoidon ja yksityiden hoidon tuesta
  • Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • Turun kaupungin strategia
  • Strateginen palvelusopimus ja Operatiivinen palvelutuotantosopimus
  • Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma sekä Turun kaupungin suomenkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2011
  • Päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma
  • Ryhmän varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma
  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Kasvun ja oppimisen seuranta (esiopetuksessa)

(Lähde: Turun varhaiskasvatussuunnitelma)

Vanhempainkerho

Päiväkodissamme toimii vanhempainkerho, joka on muodostunut vapaaehtoisten vanhempien halusta tarjota lapsille mukavaa tekemistä. Vanhempainkerho kerää varoja mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten discoja sekä buffet-myynnillä esimerkiksi vanhempainilloissa ja kevättapahtumissa. Kerätyillä varoilla on saatu päiväkotiin erilaisia esiintyjiä/konsertteja sekä mahdollistettu esimerkiksi retkiä. Vapaaehtoisia vanhempia otetaan mukaan mielellään! Kysy asiasta lisää päiväkodin henkilökunnalta.