Tiedote seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä asiassa

Seksuaalinen häirintä

Yleisesti opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden on käyttäydyttävä asiallisesti ja kiusaamatta sekä vältettävä toimintaa, joka voi vaarantaa muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuuden. Oppilaitosyhteisössä jokaisen toiminta vaikuttaa myös toisten kokemaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Opiskelijoille tulee kertoa, mistä ja miten he voivat hakea apua joutuessaan seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Peruskoulun yläluokkalaisista, lukiolaisista tai ammattikoululaisista tytöistä noin 30% ja pojista noin 10% on kokenut seksuaalista häirintää. Häirintää tapahtuu oppilaitoksessa ja vapaa-ajalla.

Olethan omalta osaltasi rakentamassa yhteisöä, jossa seksuaalista häirintää ei ole ja jossa kaikkien on hyvä olla.

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:

 • seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
 • epäasialliset seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai

yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset

 • epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa, Instagram, WhatsApp-, Snapchat- yms. viestit, tekstiviestit, sähköpostit, puhelinsoitot ja alastonkuvien pyytäminen eri keinoin.
 • fyysinen koskettelu ja lähentely
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai

vaatimukset sosiaalisessa mediassa ja muualla

 • seksuaalirikos kuten raiskaus, sen yritys tai seksuaalinen ahdistelu

Jos huomaat seksuaalista häirintää, toimi näin:

 • Ilmaise häiritsijälle, miltä hänen käyttäytymisensä tuntuu ja pyydä häntä lopettamaan
 • jos et voi tai halua ottaa yhteyttä häiritsijään tai jos häirintä kielloista huolimatta jatkuu,
 • ilmoita siitä opettajalle, luokanvalvojalle, ryhmänohjaajalle, psykologille, kuraattorille, terveydenhoitajalle, rehtorille tai muulle luotettavana pitämällesi oppilaitoksen aikuiselle, jolla on velvollisuus ryhtyä toimiin tietonsa tulleen häirinnän osalta.
 • kirjaa ylös jatkokäsittelyä varten aika ja paikka, jolloin häirintää on tapahtunut sekä se, keitä on ollut läsnä tilanteessa ja mitä tilanteessa tapahtui
 • säilytä mahdolliset todisteet esim. some-, teksti- ja sähköpostiviestit
 • ilmoita oppilaitoksen aikuiselle myös havaitsemasi muihin kohdistuva seksuaalinen häirintä
 • käytä oikeuttasi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, kun tarvitset tukea tai apua.

Opiskeluhuollon palvelujen käyttö on aina vapaaehtoista ja luottamuksellista. Opiskelijan toivomukset ja mielipiteet otetaan aina huomioon opiskeluhuollon toimenpiteissä ja ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden edellytysten mukaisesti.

Myös alaikäisellä on opiskeluhuollossa itsenäinen asema suhteessa huoltajaan, jos opiskelija pystyy riittävästi arvioimaan käsiteltävänä olevaa asiaa ja ottamaan siitä itse vastuuta. Silloinkin, kun opiskelijalla on itsenäinen asiakkuus, hänen suostumuksellaan voidaan tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa.

Opiskeluhuollossa toimitaan aina opiskelijan edun mukaisesti ja painavasta syystä opiskelijalla on oikeus kieltää huoltajaansa osallistumasta opiskeluhuoltoasian käsittelyyn tai antamasta tälle asiansa koskevia tietoja. Opiskelijan kypsyyden ja päätöskyvyn sekä käsiteltävän asian laadun kieltotilanteessa arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö

Mitä kotona voi tehdä?

 • keskustele kotona lapsen ja nuoren kanssa hänen kaverisuhteistaan koulussa, vapaa-aikana ja netissä, koska merkittävä osa heihin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu vapaa-ajalla
 • opetelkaa yhdessä lapsen ja nuoren kanssa mediataitoja
 • seuraa sosiaalisen median ympäristöjä, joissa lapsesi vierailee ja keskustelkaa yhdessä verkossa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä
 • rajoita tarvittaessa netin käyttöä
 • mikäli lapseen tai nuoreen on kohdistunut oppilaitoksessa seksuaalista häirintää, huoltajan tulee olla yhteydessä opettajaan tai rehtoriin, jotta oppilaitos voi puuttua asiaan ja suojata opiskelijoita heidän turvallisuuttaan uhkaavilta tekijöiltä
 • perusopetuksessa opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle
 • jos alaikäinen oppilas tai opiskelija itse syyllistyy seksuaaliseen häirintään koulussa tai oppilaitoksessa, tulee asiasta olla vastaavalla tavalla yhteydessä alaikäisen huoltajaan
 • myös koulumatkojen osalta oppilaitoksen henkilökunta voi tarvittaessa tukea huoltajaa tilanteen kokonaisvaltaisessa selvittämisessä ja siihen puuttumisessa oppilaitoksen kasvatuksellisin ja oppilashuollollisin keinoin yhteistyössä huoltajien kanssa
 • mikäli asia johtaa puuttumis- tai kurinpitokeinoihin, noudatetaan asianosaisten kuulemisessa ja huoltajille tiedottamisessa lainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja
 • opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin määräajassa ja palvelut tarjoavat ohjausta myös huoltajille ongelmatilanteissa.

Lisätietoja voit hakea esimerkiksi https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/ammattikoulutuksen_jarjestaminen/opas_seksuaalisen_hairinnan_ennaltaehkaisemiseksi