Opetus

Toiminta-ajatus

Esimerkkikoulu on iloinen, omaleimainen koulu, jossa oppilaalla on turvallinen oppimisympäristö. Koulu kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa oppilaasta kokonaispersoonallisuudeltaan tasapainoista yksilöä.

Tavoitteet

  • Oppilaalla on riittävät perustiedot ja taidot kyetäkseen siirtymään seuraavalle luokalle.
  • Oppilas tuntee vastuuta itsestään, toisista ja ympäristöstään.
  • Oppilas kehittää itseään monipuolisesti.
  • Oppilas arvostaa omaa kulttuuriaan sekä suvaitsee monikulttuurisen maailman.
  • Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.
  • Oppilas harjaantuu oma-aloitteisuuteen ja luovaan ajatteluun sekä toimintaan.