Tervetuloa!

Tervetuloa Yli-Maarian päiväkodin sivulle

 

Yli-Maarian monitoimitalo Ypsilon valmistui vuodenvaihteessa 2018 – 2019. Samalla toimintansa aloitti Yli-Maarian päiväkodin varhaiskasvatus ja esiopetus. Hallinnollisesti Moision päivähoitoyksikkö ja Yli-Maarian päiväkoti ovat samaa yksikköä.

Uudessa päiväkodissa toimii 5 ryhmää, joista yksi on alle 3 – vuotiaiden ryhmä ja esiopetusta annetaan kahdessa ryhmässä.

Yksikkö sijaitsee rauhallisella pientaloalueella osoitteessa Kukkamaariankatu 44. Varhaiskasvatuksen tilojen lisäksi hyödynnämme opetuksessa lähiympäristön leikkipuistoja, pururatoja ja metsiä. Yhteistyökumppaneinamme ovat Yli-Maarian koulu, kirjasto, aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta, seurakunta ja neuvola.

Yli-Maarian päiväkoti ja Moision päivähoitoyksikkö ovat mukana 6Aika-hankkeessa, kehittämässä uudenlaisia älykkäitä oppimisympäristöjä yhteistyössä yritysten kanssa.

Lue lisää hankkeesta:

https://6aika.fi/nyt-kehitetaan-tulevaisuuden-alykkaita-oppimisymparistoja/

 

Ajatuksia oppimiskäsityksestämme

Lapsi on aktiivinen oppija, joka oppii yhdessä toisten kanssa ja toisilta. Oppiminen perustuu aiempaan tietoon, oppimiskokemuksiin, oivaltamiseen ja elämyksiin. Lasta ohjataan vuorovaikutukseen, toiminnalliseen oppimiseen, itseohjautuvuuteen sekä oman osaamisen arviointiin.

Oppimistapahtumassa aikuinen on kiinnostuksen herättäjä, oppimisen tukija ja kannustaja. Huomioimme lasten erilaiset oppimistavat ja korostamme sensitiivistä vuorovaikutusta. Oppimisen pohjalla on jokaisen lapsen omat vahvuudet ja niiden hyödyntäminen uuden opettelussa. Jokainen lapsi on arvokas omana itsenään.

Lapselle annetaan aikaa, tilaa ja rauhaa leikille, joka on erityisen tärkeää oppimiselle ja kehitykselle. Toiminta tapahtuu pienryhmissä ja oppimisessa korostuu lapsista lähtevät ideat ja projektityöskentely. Teemme työtä näkyväksi dokumentoimalla monipuolisesti oppimista ja toimintavuoden tapahtumia. Toiminnassamme otetaan huomioon huoltajien osallisuus toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

Alle kolmevuotiaiden lasten pedagogiikka painottuu yksilölliseen ja turvalliseen pienen lapsen tarpeet huomioivaan hoitoon ja kasvatukseen. Keskiössä ovat ilo, läheisyys, syli ja lapsen kehitystason mukainen toiminta. Lapsi kehittyy positiivisessa vuorovaikutuksessa. Lämmin vuorovaikutus ja lasta kunnioittava ilmapiiri auttavat lasta löytämään omat vahvuutensa.

Pieni lapsi opettelee elämän perustaitoja. Lasta tuetaan kielellisessä kehityksessä, liikkumistaidoissa, päivittäistoiminnoissa sekä ryhmässä toimimisessa. Sosiaalisten taitojen ja tunneilmaisun harjoittelu toteutuu lasta ymmärtävässä ja kuuntelevassa ilmapiirissä aikuisen tuella. Nämä taidot luovat pohjan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja oppimiselle.

 

”Leikki on tutkimisen korkein muoto.” Albert Einstein

Tuire Korhonen 8.10.2018